Prifysgol Haf Ymgyrraedd yn Ehangach Blwyddyn 12 yn Y Drindod Dewi Sant Caerfyrddin


04.08.2016

Yr wythnos hon gwelwyd 60 o bobl ifanc o ar draws De Orllewin Cymru yn dod at ei gilydd yn Y Drindod Dewi Sant Caerfyrddin ar gyfer Prifysgol Haf Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Orllewin Cymru 2016. Cynhelir y Brifysgol Haf mewn 3 lleoliad gwahanol dros 3 wythnos ym mis Gorffennaf.

Mae’r Brifysgol Haf yn gweld myfyrwyr yn dewis un pwnc i’w astudio dros y tair wythnos, yn unol â’u hastudiaethau cyfredol, mae’r pynciau a gynigir yn amrywio bob blwyddyn.   Mae pob myfyriwr hefyd yn dysgu sgiliau hanfodol ar gyfer llwyddiant mewn addysg uwch gan gynnwys sgiliau ysgrifennu a chyflwyno, meddwl beirniadol, sgiliau ymchwil a chyfeirnodi a rheoli amser.

Anelir y Brifysgol Haf at fyfyrwyr Blwyddyn 12 a myfyrwyr Blwyddyn Gyntaf Lefel 3 o ysgolion a cholegau yn Ne Orllewin Cymru sydd â’r gallu i lwyddo ond sydd, oherwydd amgylchiadau teuluol, personol neu eraill, yn wynebu anawsterau a all eu rhwystro rhag mynd yn eu blaen i addysg uwch (gweler y pecyn ymgeisio am fanylion pellach).

Gostyngir y graddau lefel-A (neu’r pwyntiau UCAS cyfatebol) sydd eu hangen gan Brifysgol Abertawe a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i fyfyrwyr sydd yn cwblhau’r Brifysgol Haf yn llwyddiannus.

Bydd holl fyfyrwyr y Brifysgol Haf hefyd yn mwynhau rhaglen gymdeithasol lawn ac amrywiol, i gyd yn rhad ac am ddim. Mae gweithgareddau blaenorol wedi cynnwys: bowlio, sinema, pêl-droed, pêl fasged, karaoke. nosweithiau cwis, disgos, gweithdai dawns a llawer mwy! I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â: 

Meddai Rebecca Griffiths, Swyddog Ymgyrraedd yn Ehangach:

“Mae Prifysgol Haf Ymgyrraedd yn Ehangach 2016 yn gweld pob myfyriwr yn dilyn modwl academaidd yn y bore sydd yn rhoi mewnwelediad pwnc-benodol iddynt i fywyd prifysgol, er enghraifft Seicoleg, Troseddeg a’r Gyfraith.  Yn y prynhawn mae myfyrwyr yn mynychu dosbarth o’r enw Sgiliau i Addysg Uwch – yma maent yn dysgu sgiliau mwy generig, er enghraifft ysgrifennu traethodau. Drwy aros mewn neuaddau preswyl, mae myfyrwyr yn cael gwir flas ar fywyd prifysgol. Gyda’r nos maent yn cymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol, er enghraifft, ymweld â’r sinema leol. Mae'n anhygoel gweld sgiliau annibynnol myfyrwyr yn datblygu, mae lefelau hyder yn cynyddu ac mae hyn yn cyd-fynd â chynnydd yn eu hawydd i ddod yn fyfyrwyr prifysgol eu hunain."

Meddai Trystan Rees, Uwch Swyddog Ehangu Cyfranogiad yn Y Drindod Dewi Sant: “Mae’n wych i weld y Brifysgol Haf yn digwydd yn Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin. Mae myfyrwyr yn ennill mewnwelediadau mor werthfawr i fywyd prifysgol drwy gymryd rhan yn y cwrs. Gydag ystod o sesiynau sydd yn canolbwyntio ar lawer o wahanol agweddau ar brifysgol, mae’n rhoi dealltwriaeth glir i’r myfyrwyr o’r hyn i’w ddisgwyl pan ddechreuant yn y brifysgol.”

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Rebecca Griffiths ar 07891 850663 r.griffiths@swansea.ac.uk

Trystan Rees ar 01267 676792 t.rees@uwtsd.ac.uk  

Nodyn i'r Golygydd

  1. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus, ar 01267 225 108 / 07449 998 478 neu drwy’r e-bost ar sara.f.jones@uwtsd.ac.uk