Prifysgol Y Drindod Dewi Sant yn datgelu cynlluniau ar gyfer Pentref Blychau a Pharth Arloesi yn SA1 Abertawe


04.01.2017

Mae cynlluniau ar gyfer Pentref Blychau a Pharth Arloesi yn SA1 Abertawe wedi eu datgelu gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant fel rhan o’i datblygiad £300 miliwn newydd yn SA1 Glannau Abertawe.

box village swansea sa1 artist's impression

Seilir y prosiect cyffrous hwn ar y syniad o addasu amlwythi llongau i greu mannau hyblyg a fforddiadwy i gwmnïau newydd, gan ddod â myfyrwyr, academyddion a busnesau at ei gilydd i rannu arbenigedd ac archwilio syniadau newydd ar gyfer twf.  Mae’r syniad wedi ei ddefnyddio yn helaeth o gwmpas y byd, gan gynnwys, yn fwyaf diweddar yn Croydon, Elephant and Castle a Brixton yn Llundain, lle mae’r dull arloesol hwn tuag at ddylunio adeiladau wedi ei ddefnyddio’n effeithiol i hybu a symbylu creadigedd, cyfathrebu a chydweithredu rhwng y deiliaid. 

Gan weithredu fel catalydd ar gyfer datblygiad economaidd hirdymor yr ardal, bydd y cynllun hefyd yn cyfoethogi profiad myfyrwyr yn Y Drindod Dewi Sant, drwy gysylltiadau uniongyrchol i ddiwydiant a fydd yn gwella eu cyflogadwyedd ac y rhoi iddynt y sgiliau entrepreneuraidd a busnes y mae arnynt eu hangen i ddechrau eu gyrfaoedd.

Buddsoddiad mawr mewn isadeiledd digidol sydd wrth wraidd cais ‘Arfordir Mewnrwyd’ Dinas-Ranbarth Bae Abertawe i Lywodraeth y DU am Fargen Ddinesig, sy’n werth tua £500miliwn i economi’r ardal dros yr 20 mlynedd nesaf.

Rhan annatod o’r cais hwnnw yw ‘Prosiect Ardal Ddigidol Dinas a Glannau Abertawe’, sy’n gobeithio creu canol dinas bywiog a chynaliadwy sy’n hwyluso twf gweithgareddau gwerth uwch (yn arbennig busnesau technoleg) ac yn gweithredu fel gyrrwr allweddol ar gyfer economi’r rhanbarth. Y bwriad yw mai hwn fydd cam cyntaf y fenter Bargen Ddinesig, ac fe fydd yn annog datblygiad ‘Parthau Digidol’ ar draws y rhanbarth. Bydd Pentref Blychau a Pharth Arloesi Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ychwanegu at y weledigaeth honno ac yn helpu i’w gyrru ymlaen.

Bydd Pentref Blychau’r Brifysgol, a fydd yn ddatblygiad gam wrth gam 20,000 metr sgwâr, yn cynnwys cyfres o bafiliynau (Hybiau), a chan bob un ffocws arbennig a fydd yn cysylltu'n uniongyrchol ag agweddau ar raglen academaidd y Brifysgol ac yn creu ‘cymunedau arfer’ a fydd yn dod â myfyrwyr, academyddion a busnesau at ei gilydd i archwilio syniadau a chreu cyfleoedd i ddatblygu busnesau, cynnyrch a gwasanaethau newydd.

Er enghraifft, bydd Hwb Diwydiannau Creadigol yn gwasanaethu ar gymuned ffyniannus o fusnesau diwydiannau creadigol gyda phwyslais arbennig ar gerddoriaeth a chelfyddydau perfformio.  Bydd Canolfan Iechyd a Lles yn canolbwyntio ar ystod eang o weithgareddau sy’n gysylltiedig ag iechyd a lles, a’r bwriad yw sefydlu cyfleusterau cymunedol gan gynnwys fferyllfa a meddygfa, a fydd hefyd yn darparu gwasanaeth iechyd myfyrwyr i'r Brifysgol, a chanolfan ffitrwydd.

Bydd Hwb Chwaraeon a Ffitrwydd yn darparu Neuadd Chwaraeon a mannau cysylltiedig a fydd hefyd yn gallu cael eu defnyddio i gynnal ystod o ddigwyddiadau Prifysgol a chymunedol.

Bydd allfeydd arlwyo a manwerthu a mannau digwyddiadau ar draws y Pentref Blychau yn rhoi cyfleoedd i’r cymunedau gwrdd a rhannu syniadau a byddant hefyd yn gyrchfan hamdden newydd i’r Brifysgol a chymuned ehangach Abertawe.

Unwaith y bydd busnes wedi tyfu digon fel bod arno angen mwy o le nag sydd ar gael yn y Pentref Blychau, gall wedyn symud i'r Parth Arloesi Busnes, a fydd wedi'i ddylunio'n bwrpasol fel adeilad defnydd cymysg i ddod â chymorth academaidd Cyfadran Busnes a Rheolaeth y Brifysgol (a'r Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg gyfagos) ac arloesedd busnes BBaChau at ei gilydd.

box village artist's impression 2

Gweledigaeth y Brifysgol ar gyfer SA1 Glannau Abertawe yw creu cymdogaeth a chanddi weithgaredd academaidd wrth ei gwraidd er mwyn denu cwmnïau i gyd-leoli â’r Brifysgol i fanteisio ar wybodaeth, datblygu sgiliau, a chefnogi cwmnïau presennol a denu buddsoddiad newydd i’r rhanbarth.

Mae Cam 1 y datblygiad £300 miliwn wedi dechrau yn barod i greu cyfleuster newydd i’r Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg, yn ogystal â chyfleusterau llyfrgell newydd.  Yn ogystal, mae’r Brifysgol wedi buddsoddi’n sylweddol yn SA1 drwy brynu dau adeilad Technium, yn ogystal â'r Adeilad Cyprium, sy'n gartref i ystod o gwmnïau preifat, y mae nifer ohonynt eisoes yn cydweithio â'r brifysgol i ddatblygu cynnyrch a phrosesau newydd.

Dywedodd Yr Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor: “Bydd Pentref Blychau a’r Parth Arloesi yn ein galluogi i fanteisio’n fwy fyth ar wybodaeth ac arbenigedd i greu hybiau menter newydd a chynlluniau sbarduno sgiliau uchel er mwyn tyfu busnesau newydd sy’n gysylltiedig â’n portffolio, datblygu sgiliau busnesau presennol a denu buddsoddiad newydd i’r rhanbarth.  Drwy’r cyfryw weithgareddau, bydd y Brifysgol yn creu cyfleoedd newydd o ran cyflogaeth, gan helpu i gynhyrchu rhagor o ymwelwyr ac annog mwy o wario yng nghanol y ddinas ac i gadw rhai o dalentau mwyaf disglair Grŵp Y Drindod Dewi Sant yn yr ardal; gan sicrhau ein bod yn buddsoddi yn nhalent Cymru er ein lles ein gilydd."

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk