Prosiect Rhyngwladol Arloesol i Gysylltu Prifysgolion yng Nghymru ac Indiana UDA


28.09.2016

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Marion, Ind.- Canolfan Rhagoriaeth CPA yn Indiana, UDA, wedi lansio prosiect ymchwil ar draws yr Iwerydd sy'n arwain y byd mewn partneriaeth â Phrifysgol Wesleaidd Indiana (IWU). Cynigia'r bartneriaeth fantais gystadleuol newydd i fyfyrwyr busnes yn y ddwy brifysgol o ran sgiliau cyflogadwyedd – sef yr un sgiliau y mae’r galw uchaf amdanynt ymhlith cyflogwyr yn ôl "Adroddiad Dyfodol Swyddi" Fforwm Economaidd y Byd 2016.

Indiana - David Griffiths

Os bydd yn llwyddiannus, y prosiect hwn fydd y bartneriaeth ryngwladol gyntaf y gwyddys amdani i lunio adroddiad ynghylch meincnodi sgiliau cyflogadwyedd. Bydd hyn yn rhoi i fyfyrwyr Y Drindod Dewi Sant ac IWU y fantais o fod ymysg y graddedigion sydd wedi cael y paratoad gorau wrth ymuno â'r gweithlu modern. Mae hwn yn werth sy'n cyd-fynd ag un o themâu allweddol y Brifysgol, sef Cyflogadwyedd a Chreadigrwydd, er mwyn sicrhau y caiff ei myfyrwyr y cyfle gorau i gael gwaith a datblygu eu sgiliau trosglwyddadwy.

Meddai Dr Maggie Inman, Pennaeth Ysgol Fusnes Abertawe yn Y Drindod Dewi Sant: "Rydyn ni’n falch dros ben o weithio gyda Chanolfan Rhagoriaeth CPA a Phrifysgol Wesleaidd Indiana ac wedi ymrwymo i greu partneriaethau rhyngwladol â’r sefydliadau blaengar hyn. Yn Ysgol Fusnes Abertawe, 'Nid busnes yn ôl yr arfer' yw’r arwyddair. Y nod i ni yw ysbrydoli ein myfyrwyr a’n graddedigion i ddatblygu ystod o sgiliau cyflogadwyedd ac rydyn ni’n meithrin ynddyn nhw ymdeimlad dwfn o entrepreneuriaeth".

Roedd mwy na 100 o fyfyrwyr israddedig yn Isadran DeVoe Busnes yn IWU ar y prif gampws yn bresennol ar gyfer cyflwyniad Canolfan Rhagoriaeth CPA i’w becyn cymorth ar-lein, Insight. Defnyddia Insight y cysyniad o adborth dienw 360 gradd, sef bod  amrywiaeth o bobl sy’n gyfarwydd â'r myfyriwr yn asesu sgiliau'r myfyriwr er mwyn llunio dadansoddiad cynhwysfawr, cytbwys o'i set sgiliau. Addaswyd y fersiwn a ddefnyddia Y Drindod Dewi Sant ac IWU at anghenion myfyrwyr ar draws pob pwnc busnes. "Yn ôl cyflogwyr, nid oes gan bobl ifanc sgiliau penodol megis meddwl yn feirniadol neu arweinyddiaeth. Dyma eich cyfle chi i ddangos iddyn nhw eich bod chi’n ymwybodol o’ch set sgiliau a bod gennych chi gynllun i wella’r sgiliau hynny," meddai Athro Cysylltiol Busnes IWU Kent Williams, CPA, CGMA, wrth annerch y myfyrwyr oedd yn bresennol. Ategodd erthygl ddiweddar yn y Wall Street Journal sylwadau Williams. Dyfynnodd yr erthygl ddau arolwg - y naill gan LinkedIn a’r llall gan y Wall Street Journal ei hun. Canfu astudiaeth LinkedIn fod bron 60 y cant o reolwyr cyflogi yn dweud bod diffyg sgiliau cyflogadwyedd yn niweidio cynhyrchiant eu cwmni. Dangosodd astudiaeth y Wall Street Journal fod bron 90 y cant o’r swyddogion gweithredol yn dweud ei bod hi’n anodd dod o hyd i bobl sydd â’r sgiliau hynny, tra dywedodd dros 90 y cant fod sgiliau cyflogadwyedd cyn bwysiced neu’n bwysicach na sgiliau technegol.

“Dyma benllanw blynyddoedd o waith caled sy’n dangos pam mae'r pecyn cymorth hwn wedi ennill gwobrau a chael effaith y tu hwnt i broffesiwn CPA ar gynulleidfa ehangach,” meddai’r ymchwilydd arobryn Dr David Griffiths, sy'n ymgynghorydd dysgu a dylunio ar gyfer Ysgol Fusnes Abertawe yn Y Drindod Dewi Sant ac yn un o ymgynghorwyr Canolfan Rhagoriaeth CPA. "Mae gan y prosiect hwn botensial i helpu myfyrwyr busnes Y Drindod Dewi Sant ac Indiana i fod ymysg y myfyrwyr parotaf sy'n dechrau yn y gweithlu o ran eu hyfedredd yn y sgiliau busnes hanfodol hyn." Mae Dr Griffiths yn ymgynghorydd busnes byd-eang ar gyfer y cwmni a gydsefydlodd, 3Cubed, ac yn gyfarwydd iawn â siarad ar y pwnc.

Llynedd, gweithiodd Canolfan Rhagori CPA gyda grŵp o 20 o fyfyrwyr Cyfrifyddu  IWU ar brosiect treialu ar raddfa fach gan ddefnyddio fersiwn y pecyn cymorth Insight a gynlluniwyd ar gyfer CPA a gweithwyr busnes proffesiynol. Gan weithio gyda’r Gyfadran Busnes yn y IWU yn ystod yr haf, mae’r Ganolfan wedi creu fersiwn a addaswyd o Insight sydd wedi ei theilwra ar gyfer cymwyseddau craidd a nodau sgiliau sy’n adlewyrchu rhaglen asesu’r ysgol ei hun ar gyfer myfyrwyr israddedig busnes o’r holl brif bynciau, yn hytrach na myfyrwyr chyfrifyddiaeth yn unig. Bellach, y tymor hwn, bydd hyd at 250 o fyfyrwyr busnes gyda’i gilydd rhwng y IWU a'r Drindod Dewi Sant yn mynd trwy’r asesiad cyfan.

"Mae Insight yn ffordd wrthrychol o fesur sgiliau sy'n rhai goddrychol fel rheol," meddai Jess Halverson Bowyer, strategydd Canolfan Rhagori CPA. “Mae'n diffinio’n unffurf ac yn nodi meysydd i'w gwella drwy ofyn cwestiynau caled a chael atebion gonest. Ydych chi’n cyfleu gwybodaeth gymhleth yn effeithiol gan gofio’r gynulleidfa?' Neu efallai i gyflogwyr blaenorol-'Wnes i osod esiampl o ran arweinyddiaeth?' "

Rhaid i bob myfyriwr yn gyntaf hunanasesu yn ôl y chwe chymhwysedd craidd fel y’u diffinnir ar gyfer y fersiwn bersonol hon: meddwl yn feirniadol, sgiliau cyfathrebu, arweinyddiaeth, empathi diwylliannol, meithrin perthynas a meddylfryd entrepreneuraidd ac wedyn gwahodd wyth o sgorwyr i roi adborth iddynt sy’n seiliedig ar raddfa o 1-5 ynghyd ag enghreifftiau ysgrifenedig. Gall sgorwyr gynnwys pobl ddylanwadol megis cyflogwyr, mentoriaid, hyfforddwyr, cyd-ddisgyblion ac athrawon y tu allan i'r ysgol fusnes, gyda nifer gyfyngedig o blith y teulu a/neu ffrindiau. Caiff y myfyrwyr weld yr adborth dienw a gyfunwyd, a chaiff eu hymgynghorydd cyfadran hefyd ei weld. Gan ddefnyddio’r canlyniadau hyn, gallant drafod eu sgorau a chreu cynllun gweithredu ar gyfer datblygu sgiliau, megis pa gyrsiau i'w dewis ar gyfer y flwyddyn nesaf. Y canlyniad yn y pen draw fydd rhoi i’r myfyrwyr y sgiliau y mae llawer yn brin ohonyn nhw ar ôl graddio ac yn aml hyd yn oed ar ôl treulio flynyddoedd yn eu gyrfaoedd.

"Bydd y prosiect hwn ein helpu ni i weld ble mae ein myfyrwyr arni a’r hyn y mae angen i ni ei wneud er mwyn gwella pob un o'r rhain cyn graddio," meddai Williams ynghylch yr effaith a gaiff ar isadran busnes y brifysgol. "Rydyn ni’n yn gobeithio y byddan nhw’n gwneud yr asesiad cychwynnol hwn ac yn  nodi meysydd y gallan nhw weithio arnyn nhw yn ddi-oed."

Ar ôl cwblhau pob un o'r asesiadau ym mis Tachwedd, gwerthusir data o'r ddwy ysgol mewn  prosiect ymchwil o dan yr ymchwilydd arobryn Griffiths ar y cyd â Harriet Rojas, Ph.D., Cadeirydd Isadran Busnes DeVoe ac athro ystadegau yn IWU. Caiff y canlyniadau eu rhyddhau yn 2017.

"Mae ein cyfadran yn gweld gwerth sgiliau cyflogadwyedd yn y gweithle, ni waeth pa brif bwnc a ddewisa’r myfyriwr," meddai Williams. "Mae IWU yn gofalu am gyflogadwyedd a'r genhedlaeth nesaf. Gallwch gael y wybodaeth dechnegol, ond heb y sgiliau i wneud i’r cyfan weithio, nid ydych yn mynd i fod lle’r hoffech fod. "

O'i rhan hi, gobeithia Canolfan Rhagoriaeth CPA helpu myfyrwyr IWU a’r Drindod Dewi Sant i wybod eu set sgiliau yn wir, er mwyn peidio â chael eu hanwybyddu wrth ymgeisio yn yr economi fyd-eang hynod gystadleuol sydd ohoni – a gwahodd prifysgolion eraill i ymuno â ni i greu symudiad tuag at fwy o ffocws ar werth go iawn o ran sgiliau cyflogadwyedd graddedigion yfory. Yn gydnabyddiaeth o’i rhaglenni arloesol megis y bartneriaeth hon a llawer o rai eraill, bydd Canolfan Rhagoriaeth CPA yn derbyn gwobr bwysig Uwchgynhadledd “Pŵer A” gan Gymdeithas Americanaidd Swyddogion Gweithredol ar 5 Hydref. Dyfernir y wobr genedlaethol hon ar gyfer "dyfeisgarwch, cydweithio a chanolbwyntio ar y dyfodol." Cymdeithas CPA Indiana, sy’n cynnal Canolfan Rhagoriaeth CPA, yw’r gymdeithas CPA gyntaf yn y dalaith i ennill Gwobr Uwchgynhadledd yn y 17eg mlynedd y bu’r wobr yn bodoli.  

Indiana - David Griffiths2  Indiana - David Griffiths3