Prosiect syrffio Cymreig i gael sylw ar raglen 'Countryfile’ BBC One


25.05.2016

Bydd prosiect ar y cyd rhwng yr elusen plant Cerebra, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a’r elusen syrffio, Surfability UK yn cael sylw ar raglen Countryfile nos Sul(29 Mai) ar BBC One. 

Mae tîm y prosiect wedi dylunio bwrdd syrffio tandem a fydd yn caniatáu i bobl ag anableddau corfforol daro’r tonnau a syrffio.

Ben Clifford yw sylfaenydd Surfability UK – ysgol syrffio wedi’i lleoli ym Mae Caswell, Abertawe, sy’n addysgu pobl ag anableddau dysgu, meddyliol a chorfforol i syrffio.

Yn ystod haf y llynedd, cysylltodd Ben â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i weld a allai’r staff addysgu ar y cwrs Peirianneg Campau Eithafol ei helpu gyda syniad oedd ganddo.   Roedd Ben yn dysgu Kai Lewis, bachgen yn ei arddegau o Bort Talbot sy’n dioddef o barlys yr ymennydd cwadriplegig, i syrffio, ond ni fedrai syrffio ar ei orwedd – felly roedd am ddylunio bwrdd syrffio ag iddo sedd.

Mae gan y Brifysgol enw ardderchog am ddylunio cynnyrch ac mae’n gartref i Ganolfan Arloesi Cerebra – partneriaeth rhwng y Drindod Dewi Sant a’r elusen Cerebra sy’n gweithio i wella bywydau plant â chyflyrau niwrolegol.  Daeth y syniad i sylw rheolwr CIC, Dr Ross Head, a aeth ati ar unwaith i wireddu syniad Ben.

Mae dau aelod o’r staff yng Nghanolfan Arloesi Cerebra yn syrffwyr brwd felly roedden nhw’n falch iawn o dderbyn yr her i helpu plentyn â pharlys yr ymennydd i syrffio.  Sicrhawyd cyllid ar gyfer y cynllun ac aethpwyd ati i ddylunio a chynhyrchu bwrdd syrffio tandem gyda sêt "fwced” gynhaliol integredig y gall pobl anabl ei defnyddio dan reolaeth hyfforddwr syrffio hyfforddedig.

Mae’r sedd yn gallu symud yn ôl ac ymlaen ar y bwrdd er mwyn sicrhau’r man cydbwyso gorau.  Mae hefyd wedi’i gosod ar ongl benodol fel bod y syrffiwr yn cael ei ddal yn ddiogel ond ei fod yn gallu gweld i ble maen nhw’n mynd a mwynhau’r daith.

Lluniwyd y bwrdd gan Roger Cooper o Abertawe, a oedd hefyd yn allweddol wrth fireinio’r llinell siglo ac amlinelliad y bwrdd 12 troedfedd fel ei fod yn perfformio’n dda.

Dyma’r unig fwrdd o’i fath yn y DU ac fe’i lansiwyd yn ystod haf y llynedd, gyda Kai o’r diwedd yn gallu taro’r tonnau.  Ers hynny, mae’r bwrdd syrffio unigryw wedi bod ar gael ar gyfer rhagor o syrffwyr anabl brwdfrydig i’w ddefnyddio, ac yn gynharach y mis hwn, teithiodd tîm CIC a Surfability UK i Surf Snowdonia fel y gallai Tina Evans roi cynnig ar syrffio hefyd.

Mae Tina’n byw yn Nrefach yng Nghwm Gwendraeth ac yn 16 oed darganfuwyd bod ganddi gyflwr niwrolegol o’r enw Atacsia Friedreich. Mae’r cyflwr yn effeithio’n bennaf ar gydbwysedd a chydsymud ac ar ôl rhai blynyddoedd o frwydro yn erbyn problemau cydbwysedd, mae wedi bod mewn cadair olwyn er pan oedd yn 21 oed.

“Sylweddolais yn fuan iawn mai dyna oedd y peth iawn i mi ei wneud gan fy mod i’n rhydd wedyn i fwrw ati â phethau o’m cadair yn hytrach na straffaglu ar fy nhraed,” meddai Tina.

“Rwy’n ceisio peidio gadael i’m cyflwr f’atal rhag mwynhau bywyd ac rwy’n mynd ati i wneud unrhyw beth sy’n bosibl, yn enwedig gweithgareddau awyr agored megis syrffio, caiacio, beicio a sgïo. Mae gan bawb alluoedd gwahanol, ond rydyn ni gyd hefyd yr un peth, rydyn ni gyd yn ddynol.

“Roedd syrffio ar y bwrdd newydd yn brofiad rhyfeddol. Rydw i fel arfer yn syrffio drwy orwedd ar fy stumog ar fwrdd SUP, sydd yn flinedig i’m breichiau a’m cefn, ond gyda’r bwrdd newydd hwn rwy’n gallu mwynhau’r profiad yn llawn gan syrffio ar frig y don. Dwi’n methu aros i roi cynnig arno eto,” ychwanegodd Tina.

Roedd Dr Ross Head, Rheolwr Dylunio Cynnyrch CIC yr un mor gyffrous i weld y bwrdd syrffio’n cael ei ddefnyddio yn Surf Snowdonia.  “Treuliodd fy nhîm a minnau ddiwrnod arbennig yn Surf Snowdonia gyda Tina a Ben yn ffilmio Countryfile gydag Anita Rani. Roedd yn gyffrous iawn bod yn rhan o’r achlysur a llwyddodd y bwrdd, Tina a Ben i syrffio’n berffaith ar y tonnau yno.”

Aeth yn ei flaen i ddweud: “Rydym yn arbennig o falch bod ein bwrdd arloesol yn gweithio mor dda mewn amrywiaeth o amodau tonnau ac wedi galluogi cynifer o bobl i gyrraedd y tonnau. Roedd Andy Ainscough, Rheolwr Gyfarwyddwr Surf Snowdonia a’i staff yn wych, fe wnaethon nhw ddarparu mor dda ar ein cyfer a gwnaeth Andy hyd yn oed ddal gafael yn y bwrdd ar ddiwedd ton!”

Roedd Andy wrth ei fodd i weld y cit yn cael ei roi ar brawf yn y parc:  “Mae’r hyn mae’r bechgyn wedi’i wneud gyda’r cit hwn yn rhyfeddol, mae bron â bod pawb yn y byd syrffio wedi bod yn siarad ers oesoedd am ei wneud yn fwy cynhwysol a hygyrch i bawb, ond trwy wneud y bwrdd syrffio arloesol hwn maen nhw wedi caniatáu i bobl sy’n methu sefyll a syrffio eu hunain gael yr un wefr o’r un safle uchel ag unrhyw un arall wrth reidio’r tonnau. Roedd yn wych eu bod nhw wedi gallu dod fyny o Dde Cymru i’r Gogledd i gynnal profion ar ein tonnau mewndirol.”

Ychwanegodd Ben Clifford o Surfability UK: “Mae wedi bod yn wych i Surfability UK weithio gyda Cerebra a Surf Snowdonia. Mae’r bwrdd yn gweithio mor dda a rhoddodd y don artiffisial yn Surf Snowdonia gyfle inni ei brofi mewn amgylchedd rheoledig iawn. Byddwn yn annog unrhyw un sydd â diddordeb mewn defnyddio’r bwrdd yn y môr ym Mae Caswell, Penrhyn Gŵyr, neu yn Surf Snowdonia, i gysylltu â ni trwy ein gwefan www.surfabilityukcic.org"

Mae Canolfan Arloesi Cerebra (CIC) yn wasanaeth dylunio cynnyrch pwrpasol a gynigir gan yr elusen genedlaethol Cerebra i’w haelodau.  Mae llawer o’r cynnyrch yn gymhorthion byw o ddydd i ddydd.   Ers y cychwyn mae CIC wedi bod yn gweithio i wella bywydau llawer o blant â chyflwr niwrolegol ar draws y DU.  

Mae Cerebra yn elusen genedlaethol a’i chanolfan yng Nghaerfyrddin. Mae’r elusen yn rhoi cyfle i deuluoedd sydd â phlant â chyflwr ar yr ymennydd ddarganfod bywyd gwell gyda’i gilydd.  Mae plant anabl yn aml yn wynebu rhwystrau rhag cymryd rhan mewn gweithgareddau y mae plant nad ydynt yn anabl yn eu cymryd yn ganiataol. Mae Canolfan Arloesi Cerebra’n cael ei ysbrydoli gan y plant yr ydym yn gweithio gyda nhw i feddwl am syniadau gwych am offer, nad ydynt ar gael ar hyn o bryd, i helpu plant i gael hwyl, chwarae, darganfod a chymryd rhan.

Mae rhai o’r cynhyrchion yn y portffolio bellach yn cael eu masnacheiddio mewn partneriaeth â gwneuthurwyr trydydd parti dan gytundebau trwyddedu. Mae’r cynnyrch yn cynnwys cymhorthion symudedd a chyfathrebu, cynnyrch i alluogi mynediad TG, cymhorthion cynhaliol ar gyfer eistedd, ysgrifennu a lluniadu, ac addasiadau i gynnyrch cyfredol.  Mae’r holl gynnyrch a gaiff eu dylunio neu eu haddasu’n sicrhau bod y plentyn yn cael ei gynnwys a bod stigma cymdeithasol yn cael ei leihau cymaint â phosibl.

Gwybodaeth Bellach

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676908 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 07449 998476