Richard Roberts, CBE, OBE yn derbyn Doethuriaeth Anrhydeddus


08.07.2016

Cafodd Richard Roberts, CBE, OBE ei gyflwyno â Doethuriaeth Anrhydeddus (Doethur mewn Gwyddoniaeth) yn ystod seremoni raddio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, yn Llambed heddiw.

Mae Richard Roberts, CBE, wedi gwasanaethu fel uwch arholwr i Goleg Optometryddion Prydain er 1982, wedi bod yn arholwr yno cyn hynny er 1979 ac yn arholwr hefyd i Gymdeithas Optegol Prydain rhwng 1972 a 1978.

Dyfarnwyd OBE iddo yn Rhestr Gwobrau’r Flwyddyn Newydd yn 1998, ac ym mis Gorffennaf 2000 fe’i penodwyd yn Gynghorwr Optometrig Ymgynghorol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Etholwyd Mr Roberts yn Gymrawd Oes Coleg yr Optometryddion ym mis Ebrill 2004 mewn cydnabyddiaeth o’i gyfraniad at broffesiwn optometreg yn y DU, ac ym mis Hydref 2006 rhoddwyd iddo Aelodaeth er Anrhydedd o Gymdeithas Optometryddion Cymwysedig Prydain am ei gyfraniad at hyrwyddo'r proffesiwn.

Dywedodd Dr Jane Davidson, Pro Is-Ganghellor Cysylltiol Y Drindod Dewi Sant a Chyfarwyddwr Inspire: "Mae gan Dick athroniaeth sylfaenol mewn bywyd - i wella ansawdd bywyd ar gyfer ei gleifion. 'Er mwyn gwerthuso eich hun fel clinigydd' meddai, ‘mae'n rhaid i chi ofyn i chi'ch hun bob dydd os ydych chi wedi trin pob un o'ch cleifion fel y byddech chi am gael eu trin.’ Ni fyddai canolbwyntio ar fodloni targedau er lles unrhyw wasanaeth, os nad yw hefyd yn cwrdd ag anghenion ei glaf.

"Bu ei ddylanwad ac arbenigedd yn hynod o effeithiol pan gafodd ei benodi'n Brif Gynghorydd Optometrig Llywodraeth Cymru - yn gwasanaethu pedwar gweinidogion iechyd - lle roedd yn allweddol wrth sefydlu'r Cynllun Gofal Llygaid Cymru a Gwasanaeth Golwg Prin Cymru - y cyntaf o'i math ledled y byd. Oherwydd ei waith, Cymru yw'r unig le yn y DU lle gall cleifion gael cymhorthion o'u optometrydd a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ddyn sy’n cael ei gyflyru gan allgaredd a gwerthoedd gwasanaeth - personol a phroffesiynol - sy'n gosod safonau uchel i’w hun gan annog cydweithredu ar gyfer y canlyniadau mwyaf effeithiol."

Dywedodd Mr Roberts ei fod yn hynod falch o dderbyn yr anrhydedd, gan ychwanegu: "Nid oes unrhyw anrhydedd yn well nag un sy’n cael ei ddyfarnu gan eich prifysgol eich hun. Hoffwn longyfarch pawb sy’n cael eu hanrhydeddu yma heddiw. Byddwn yn annog yr holl raddedigion i barhau â’ch hegwyddorion a’ch hydwylledd gan ofyn i chi ychwanegu gwerth at y gwaith yr ewch chi ymlaen i gyflawni ac yn cyfraniadau y byddwch chi’n gwneud. Mae gennych gyfle i lunio'r gymdeithas lle rydych yn byw. Chi yw ceidwad y dyfodol. Ac mae gennych chi gyfleoedd gwych i ymateb i'r heriau a ddaw i’ch rhan."

Dyfarnwyd CBE i Mr Roberts yng Ngwobrau Pen-blwydd y Frenhines yn 2011, ac yn 2012 cyflwynwyd gwobr cyflawniad oes iddo gan y Conffederasiwn Optegol.

Mae Mr Roberts yn optometrydd hunan-gyflogedig, a raddiodd o UWIST yn 1966 ac a fu’n ddarlithydd rhan-amser yn Adran Optometreg UWIST rhwng 1969 a 1997. Mae wedi cynnal nifer o swyddi ac aelodaethau, gan gynnwys: aelod etholedig o’r Cyngor Optegol Cyffredinol er 1981, Cadeirydd Pwyllgor Ymchwilio'r Cyngor Optegol Cyffredinol er 1986, Cadeirydd Pwyllgor Optegol Cymru (1981 – 2000) ac aelodaeth o Gyfarwyddiaeth Addysg a Hyfforddiant Parhaus mewn Optometreg er 1985

Bu Mr Roberts hefyd yn Is-Gadeirydd Grŵp Iechyd Lleol Caerdydd (1999-2003) ac mae’n Gymrawd Coleg Optometryddion Prydain (FBCO) ac Academi Optometreg America (FAAO).