Sefydlu Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu Ganolfan Arloesi Adeiladu Cymru nodedig gwerth £6.5m gyda Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant


12.04.2016

Mae cytundeb arloesol Cymru-eang gwerth £6.5m, a fydd yn creu hyfforddiant adeiladu ar gyfer 1,100 o bobl bob blwyddyn, wedi cael ei arwyddo heddiw (Ebrill 12).

Bydd Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) a chonsortiwm a arweinir gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn sefydlu Canolfan Arloesi Adeiladu Cymru (CWIC) i gynnig cyfleusterau cwbl fodern a hyfforddiant o safon fyd-eang ar gyfer unigolion a chwmnïau adeiladu.

Gyda’i phencadlys yn Ardal Arloesi Glannau Abertawe, bydd gan CWIC safleoedd yng ngholegau ar draws Cymru hefyd, gan gynnwys: Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion, sy’n rhan o Grŵp y Brifysgol, Coleg Cambria yng Ngogledd Cymru a Choleg y Cymoedd yn y De Ddwyrain.

Mae’r gwaith adeiladu i fod i ddechrau diwedd 2016 gyda chynlluniau i agor CWIC ym mis Medi 2018.

Dywedodd Mark Bodger, Cyfarwyddwr Partneriaeth Strategol ar gyfer CITB Cymru:

“Bydd y garreg filltir hon o bartneriaeth yn sicrhau bod gennym y sgiliau cywir yn eu lle i ddiwallu anghenion cyfredol a dyfodol ein diwydiant. Bydd y ganolfan newydd, gyffrous hon yn gam mawr ymlaen ar gyfer y diwydiant adeiladu yng Nghymru ac yn ei helpu i ddod yn arweinydd ym maes adeiladu digidol a modern ac mewn atgyweirio adeiladau traddodiadol a safleoedd treftadaeth.”

Dywedodd Gerald Naylor, Cyfarwyddwr Prosiect yn y Brifysgol: “Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda CITB i ddatblygu model newydd i ddarparu sgiliau ar gyfer y sector adeiladu yng Nghymru a thu hwnt. Trwy weithio â’n partneriaid coleg addysg bellach ar draws Cymru, byddwn ni’n datblygu fframwaith ‘Both ac Adain’ a fydd yn galluogi cwmnïau i gael mynediad at hyfforddiant trwy ganolfan ganolog.”

Ardal Arloesi Glannau Abertawe y Brifysgol fydd “Both” y model â’r “Adenydd” yn cael eu lleoli yn y colegau ar draws Cymru a restrir uchod.

Bydd cydweithrediad CITB a’r Brifysgol yn cynnig y cyfleusterau ac arbenigedd i gwmnïau brofi cysyniadau newydd mewn hyfforddiant adeiladu. Bydd:

  • y cyntaf o’i fath ym Mhrydain i ddarparu ymchwil gymhwysol, hyfforddiant ac ymgynghoriad trwy un bartneriaeth.
  • yn darparu cyfleusterau cwbl fodern i alluogi myfyrwyr a busnesau i ddysgu technegau arfer orau.
  • yn cynnig “parth adeiladu cyflym” i gychwyn systemau arloesol ar gyfer profion pwrpasol megis perfformiad strwythurol.

Dywedodd Donna Griffiths, Rheolwr Partneriaethau yn CITB: “Bydd CWIC, am y tro cyntaf, yn darparu llwybr gyrfaol integredig rhwng galwedigaethau crefft a phroffesiynol ar draws Cymru gyfan.

“Bydd CWIC yn ymateb i’r heriau sgiliau y mae Cymru’n eu hwynebu ac yn helpu i hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o weithwyr adeiladu.”

Ychwanegodd yr Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor y Brifysgol “Y weledigaeth ar gyfer Ardal Arloesi Glannau Abertawe yw creu cymuned lle gall y Brifysgol a’i phartneriaid gydweithio gyda diwydiant er mwyn manteisio ar gyfleoedd a fydd, nid yn unig o fudd i’r rhanbarth ond hefyd yn lledaenu’r buddion hynny ledled Cymru.  Mae’r datblygiad hwn yn greiddiol inni wireddu’r weledigaeth honno.

Nodyn i'r Golygydd

Am fwy o wybodaeth a chyfweliadau, cysylltwch â John Gilheaney, Swyddog y Wasg CITB, ar 0300 4565453 neu e-bostiwch john.gilheaney@citb.co.uk.

Am wybodaeth ar UWTSD cysylltwch â Rebecca Davies Ffôn: 01792 483695 neu ebostiwch rebecca.davies@uwtsd.ac.uk .

Lluniau:

1    Canol:  Yr Athro Medwin Hughes (UWTSD) a Mark Bodger (CITB) gyda Gerald Naylor (UWTSD), Dr Jane Davidson (UWTSD), Donna Griffiths (CITB); Yr Athro Stephen Hole (UWTSD), Kathryn David (UWTSD) Alex Birks (CITB); Huw Thomas (Coleg Ceredigion), Barry Liles (UWTSD); Judith Evans (Coleg y Cymoedd), Nick Tyson (Coleg Cambria) and Gwyndaf Tobias (UWTSD)

Nodiadau at y Golygydd

  1. Mae partneriaid cefnogi consortiwm UWTSD yn cynnwys: Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BRE); Sefydliad Siartredig Adeiladu (CIOB); Cyngor Dinas a Sir Abertawe; Coleg Cambria; Coleg Ceredigion; Coleg Sir Gâr; Coleg y Cymoedd, Sgiliau Adeiladu Cyfle; Tidal Lagoon Power Cyf.
  2. CITB yw’r darparwr mwyaf o brentisiaethau adeiladu yn y DU, yn rhoi’r cyfle i filoedd o bobl ymuno â’r diwydiant adeiladu bob blwyddyn, tra’n galluogi cyflogwyr i dyfu eu busnesau.

Am CITB: CITB yw Bwrdd Hyfforddiant Diwydiannol (ITB) y diwydiant adeiladu ym Mhrydain Fawr (Cymru, Lloegr a’r Alban). Mae’n gweithio i sicrhau bod gan gyflogwyr adeiladu y sgiliau cywir, yn y lle cywir ar yr adeg gywir trwy fuddsoddi cyllid a darparu ystod eang o ddatrysiadau sgiliau a hyfforddi a arweinir gan y diwydiant.I gael mwy o fanylion am ein gwaith, ymwelwch â:http://www.citb.co.uk/cymraegAm fwy o wybodaeth am Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, ymwelwch â: http://www.uwtsd.ac.uk/cy/amdano/

3. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.

4. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.  Ar 1 Awst, 2013 unodd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Unodd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.