System newydd ar gyfer llyfrgelloedd ledled Cymru i feithrin rhagor o gydweithio rhwng prifysgolion


22.09.2016

Cynhelir digwyddiad heddiw (dydd Iau, 22 Medi 2016) yn y Cynulliad i ddathlu system newydd ar gyfer rheoli llyfrgelloedd fydd yn hyrwyddo cydweithio rhwng llyfrgelloedd ar draws gwahanol sectorau yng Nghymru.

Bydd y system newydd, a gaiff ei rhannu gan lyfrgelloedd prifysgolion yng Nghymru (Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Prifysgol Abertawe, Prifysgol De Cymru, , Prifysgol Glyndŵr Wrecsam), llyfrgelloedd y GIG, a Llyfrgell Genedlaethol Cymru, yn arbed arian, yn annog cydweithio ac yn cynnig y posibilrwydd o rannu casgliadau ledled Cymru. Cwblhaodd Prifysgolion Bangor a Glyndŵr gam cyflwyno'r system yn ddiweddar, yn ogystal â chau pen y mwdwl ar yr amserlen ar gyfer ei rhoi ar waith ledled Cymru. 

System rheoli llyfrgelloedd yw'r dechnoleg sy'n galluogi prifysgolion a llyfrgelloedd eraill i brynu, rhestru, benthyg a dangos eu deunyddiau. Mae consortiwm sydd wedi'i greu gan Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru (WHELF, rhwydwaith o lyfrgelloedd prifysgolion a Llyfrgell Genedlaethol Cymru) a'i reoli gan Brifysgol Caerdydd, wedi cyflwyno systemau Alma a Primo ar draws y sefydliadau sy'n aelodau ohono yn rhan o raglen dair blynedd o hyd. Ex Libris sydd wedi darparu'r systemau. 

Bydd cyflwyno'r system newydd yn llwyddiannus ar draws rhwydwaith WHELF, ochr yn ochr â rhoi cam cyntaf system a rennir ar gyfer rheoli llyfrgelloedd cyhoeddus ar waith, yn cael ei ddathlu mewn digwyddiad heddiw yn y Senedd gyda Julie James AC, y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth.

Cefnogir digwyddiad 'Dathlu cydweithio rhwng llyfrgelloedd' gan lyfrgelloedd cyhoeddus Cymru a Sefydliad Siartredig y Gweithwyr Proffesiynol ym Meysydd Llyfrgelloedd a Gwybodaeth (CILIP, sy'n cefnogi gwaith y Proffesiwn Llyfrgelloedd, Gwybodaeth a Dealltwriaeth). Diben y digwyddiad yw dathlu cydweithio ehangach ar draws llyfrgelloedd yng Nghymru. 

Cyn y digwyddiad, dywedodd Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth Llywodraeth Cymru, Julie James:

“Pleser o'r mwyaf yw gallu dathlu sut mae llyfrgelloedd Cymru yn cydweithio ac yn arloesi, ac rwy'n falch dros ben fod Llywodraeth Cymru wedi cefnogi'r ddau brosiect yma. Mae llyfrgelloedd Cymru ar flaen y gad o ran cydweithio er mwyn rhoi gwasanaeth gwell i bawb sy'n eu defnyddio. Bydd y systemau rheoli newydd yn cynnig manteision sylweddol i aelodau o lyfrgelloedd ledled Cymru. Rwy'n gobeithio'n fawr y bydd hefyd yn ysgogi rhagor o gydweithio yn y dyfodol.”

Dywedodd Sue Hodges, Cyfarwyddwr Llyfrgelloedd ac Archifau ym Mhrifysgol Bangor a Chadeirydd WHELF: "Mae hwn yn llwyddiant rhyfeddol sy'n dangos faint o ymddiriedaeth, ymrwymiad, gweledigaeth a phwyslais ar gydweithio sydd o fewn rhwydwaith WHELF. Hoffwn ddiolch i bob sefydliad sy'n rhan o WHELF ac Ex-Libris am eu hymdrechion arwrol wrth roi'r system ar waith a'i chyflwyno ar amser, a hynny o fewn amserlen heriol dros ben.  Bydd myfyrwyr yn elwa'n fawr ar y system newydd fydd yn ei gwneud hi'n haws iddynt gael gafael ar adnoddau ar gyfer addysgu, dysgu ac ymchwil."

Dywedodd Cymdeithas Prif Lyfrgellwyr Cymru: "Mae cydweithio yn rhan hanfodol o ymdrechion Gwasanaethau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru i gyflawni eu dyletswydd statudol i roi gwasanaeth cynhwysfawr ac effeithlon i'w trigolion. Drwy lansio'r cam cyntaf i fabwysiadu System Gyfrifiadurol ar gyfer Rheoli Llyfrgelloedd Cymru yn y gogledd, bydd y prosiect hwn yn cynnig manteision i bob awdurdod. Mae hefyd yn gam pwysig ymlaen i wneud yn siŵr bod modelau cynaliadwy o gyflwyno gwasanaethau llyfrgelloedd yng Nghymru."

Meddai Mandy Powell, Pennaeth CILIP Cymru:”Gwych o beth yw gweld prosiect o'r fath raddfa ac uchelgais yn cael ei ddathlu'n briodol. Mae Llyfrgellwyr a Rheolwyr Gwybodaeth a Dealltwriaeth yn arbenigwyr yn eu maes. P'un ai ydynt yn defnyddio eu sgiliau estynedig i helpu defnyddwyr drwy ehangu mynediad, arbed arian neu agor casgliadau, mae pethau gwych yn digwydd pan mae llyfrgellwyr yn gwneud eu gwaith."

Ychwanegodd Alison Harding, Pennaeth Gweithredol Llyfrgelloedd ac Adnoddau Dysgu, Y Drindod Dewi Sant “Mae gofyn i bob aelod o WHELF wireddu buddion trawsnewidiol drwy ein cydweithrediad parhaus ar system y Llyfrgell a rennir, gan gynnwys darparu un rhyngwyneb chwilio dwyieithog ar gyfer addysg uwch ac ymchwil yng Nghymru ac mae potensial gwirioneddol ar gyfer cydweithio pellach o ran datblygu a rheoli casgliadau. Y gobaith hefyd yw y bydd y system a rennir yn cynnig cyfleoedd ar gyfer cydweithio pellach, er enghraifft trefniadau ar y cyd ar gyfer benthyca a rheoli trwyddedau ledled y consortia.

Mae'r prosiect wedi cael ei yrru o'r cychwyn gan y nod o ychwanegu gwerth at wasanaethau gweithredol a chynnig manteision i staff llyfrgelloedd a defnyddwyr, sefydliadau a llywodraeth. Mae'r astudiaeth ddichonoldeb wedi nodi manteision lefel uchel o rannu System Reoli Llyfgelloedd gan gynnwys lleihau costau, effeithlonrwydd cynyddol a gwella gwasanaethau a phrofiadau defnyddwyr.

Disgwylir i'r prosiect i ddarparu profiad gwell ar gyfer staff Y Drindod Dewi Sant, myfyrwyr ac ymchwilwyr gan fod y potensial gwirioneddol i chwilio ar draws casgliadau o sefydliadau sy'n cyfranogi yng Nghymru o un pwynt mynediad”.