Taith Daffodil Y Drindod Dewi Sant yn codi £3,500 i Elusen Anafiadau i’r Cefn


29.04.2016

Mae myfyrwyr BSc Hyfforddiant Personol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cyflwyno siec o £3,500 i’r elusen anafiadau i’r cefn, Trust PA. Codwyd yr arian trwy Daith y Daffodil, sef her feicio a drefnwyd gan fyfyrwyr 3edd flwyddyn o’r Ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored. Ar gyfer Taith y Daffodil daeth cannoedd o feicwyr ynghyd i roi cynnig ar her cylch 43 milltir trwy fynydd-dir Sir Gâr ddydd Sul 28 Chwefror.

5 o fyfyrwyr BSc Hyfforddiant Personol, Jake Doan, Lauren Tynan, Nathan Collyns, Charles Parson ac Owain Tobias, oedd yn gyfrifol am drefnu Taith y Daffodil eleni.

Mae Trust PA yn elusen gofrestredig a sefydlwyd er cof am Paul-André Blundell [P-A i’w ffrindiau]. 14 blynedd yn ôl, roedd P-A yn chwarae rygbi pan gafodd anaf difrifol i’w wddf, a’i parlysodd ar unwaith o’r gwddf i lawr. Disgwylid iddo ddychwelyd adref ond bu farw, gwaetha’r modd, o glot gwaed. Mae Trust PA yn  gweithio i helpu i ariannu'r broses o droi gwyddoniaeth labordy arloesol yn driniaethau go iawn ar gyfer gwella parlys anaf i’r cefn (SCI).

Mae rhieni P-A a sylfaenwyr Trust PA, Gerri a Rob Blundell, wedi codi £400,000 dros y blynyddoedd.

Meddai Gerri: “Mae’n hyfryd cael derbyn y siec hon gan y myfyrwyr yma yn Y Drindod Dewi Sant. Bydd yr arian sydd wedi ei godi yn gwneud gwahaniaeth anhygoel i Trust PA. Mae cael sieciau ar gyfer y swm hwn yn wych, dydyn ni ddim yn cael rhoddion mor fawr â hon yn aml iawn.”

Mae’r elusen yn cydweithio’n agos â'r Athro Geoffery Raisman FRC UCL yn y DU.

“Mae gwaith arloesol yr Athro Geoffery Raisman ar hyn o bryd yn arwain at alluogi bod triniaethau diogel ar gael yn ysbytai'r GIG i wella anafiadau i’r cefn. Gallai’r rhain fod ar gael ymhen ychydig flynyddoedd os gallwn ni barhau i ariannu’r gwaith.”

Meddai Rob: “Pan gafodd P-A ei ddamwain, aethom ni ati i ymchwilio i anafiadau i’r cefn a chawsom ni fraw wrth sylweddoli nifer y bobl ac oedran cyfartalog y rheini a oedd wedi cael SCI. Gwaetha’r modd, bob dydd yn y DU bydd pedwar o bobl (yn ddynion, menywod neu blant) yn cael damweiniau sy’n arwain ar anaf i’r cefn ac sy’n eu parlysu – dyna i chi 28 yr wythnos, a thros 100 y mis gydag oedran cyfartalog o 19 yn unig – pob un wedi ei barlysu am oes.

“Yr hyn sy’n bwysig i’w nodi yw y bydd canlyniadau'r gwaith arloesol gan yr Athro Geoffery Raisman yn helpu llawer o broblemau nerfus canolog eraill hefyd, gan gynnwys niwed i’r nerfau, dallineb nerfau, clefyd Alzheimer a Parkinson. O’r herwydd, nid anafiadau i’r cefn yn unig fydd yn elwa o’r ymchwil hwn, mae wedi cael peth llwyddiant eisoes wrth drin glawcoma, er enghraifft.”

Roedd myfyrwyr BSc Hyfforddiant Personol wrth eu bodd eu bod wedi codi'r arian i Trust PA.

Meddai’r myfyriwr Hyfforddiant Personol, Nathan Collyns: “Mae’n brofiad gwych ein bod ni wedi codi'r arian hwn i Trust PA. Roedd y niferoedd a ddaeth i Daith y Daffodil yn anhygoel ac aeth y digwyddiad cyfan yn dda iawn.”

Meddai’r myfyriwr Hyfforddiant Personol, Owain Tobias: “Rwy’n credu i bob un ohonom ni gael ein syfrdanu gan faint o arian a gafodd ei godi a faint o bobl a ddaeth ar y diwrnod. Roedd yn braf gweld pobl yn gwneud yr ymdrech am nad oedd hon yn her hawdd. Cawsom ni lawer o sylwadau gan gystadleuwyr a ddywedodd mai hwn oedd un o’r digwyddiadau mwyaf trefnus yr oedden nhw wedi cystadlu ynddo erioed, ac roedd hwn yn hwb gwerthfawr i’r tîm cyfan.”

I ddysgu rhagor am Trust PA ewch i: http://www.trustpa.org/index.asp 

Datblygwyd y radd mewn Hyfforddiant Personol i roi i fyfyrwyr y wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i ddarparu rhaglenni hyfforddi ac ymarfer i fabolgampwyr a phobl sy’n ymddiddori mewn iechyd a ffitrwydd. Cadarnheir y radd (ar ôl ei dilysu) gan Gofrestr y Gweithwyr Ymarfer Proffesiynol (REP) ac mae nifer o’r cyrsiau galwedigaethol, megis hyfforddwr campfa ac ymgynghorydd atgyfeirio ymarfer, wedi eu cynnwys yn y fframwaith modwlaidd. 

 

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 225 108 / 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk