UE yn buddsoddi £2.4m yn y Drindod Dewi Sant i ddatblygu sgiliau gweithwyr ar draws De-orllewin Cymru


14.01.2016

Heddiw (14.01.16), mae Jane Hutt, Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth wedi cyhoeddi bod Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi derbyn buddsoddiad gwerth £2.4m o gronfeydd yr UE i ddatblygu sgiliau gweithwyr ar draws De-orllewin Cymru drwy Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith.

Bydd prosiect Tyfu Gweithluoedd drwy Ddysgu a Datblygu (GWLAD) yn darparu rhaglenni dysgu seiliedig ar waith achrededig i gefnogi datblygiad proffesiynol parhaus mwy na 550 o weithwyr o dros 100 o fusnesau y rhanbarth.

Caiff gweithwyr y cyfle i wella'u sgiliau a'u cynhyrchiant mewn amrywiaeth o feysydd busnes a chyflawni cymwysterau addysg uwch mewn ymddygiad proffesiynol.

Bydd y prosiect hefyd yn gweithio gyda busnesau i godi lefel sgiliau staff ac i gyflwyno strategaethau a fydd yn cael eu datblygu drwy rhaglenni dysgu penodol. 

Dywed yr Athro Medwin Hughes, Is Ganghellor y Brifysgol: "Dyma brosiect cyffrous iawn a fydd yn galluogi'r Brifysgol i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i'r gweithlu ar hyd a lled y De-orllewin trwy gynnig cyrsiau penodol seiliedig ar waith sy'n diwallu anghenion cyflogwyr yr ardal.

"Bydd cyllid yr Undeb Ewropeaidd sydd wedi'i fuddsoddi yn y Brifysgol yn ein galluogi i weithio gydag amrywiaeth o ddiwydiannau. Bydd hyn yn ychwanegu gwerth at fusnesau trwy ddatblygu rhaglenni addysg uwch hyblyg, ymatebol ac achrededig a fydd yn gwella lefelau sgiliau, tyfu'r economi wybodaeth a chynyddu lefelau cynhyrchiant trwy'r ardal."

Dywed Jane Hutt, y Gweinidog Cyllid: "Mae tua £350 miliwn o gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd yn cael ei fuddsoddi yng Nghymru dros y pum mlynedd nesaf i ddatblygu sgiliau a chynhyrchiant gweithleoedd gan alluogi rhagor o bobl i ddatblygu'u gyrfa a chael cyflogau uwch.

"Bydd y buddsoddiad newydd hwn gan yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi hwb i gyfleoedd cannoedd o bobl sy'n gweithio yn y De-orllewin, ac mae'n newyddion ardderchog i gymuned fusnes yr ardal. Mae hefyd yn enghraifft gadarnhaol arall o fanteision bod y Deyrnas Unedig yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd."

Mae'r prosiect eisoes wedi cael cefnogaeth gan amrywiaeth o fusnesau yn y De-orllewin, gan gynnwys y cwmni cyfanwerthu bwyd annibynnol, Castell Howell.

Dywed Mike Davies, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol y cwmni: "Mae Castell Howell yn falch iawn o barhau â'n perthynas gyda Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ac rydym yn edrych ymlaen at gymryd rhan yn y prosiect newydd hwn.

"Rydym eisoes wedi gweld manteision sylweddol i ddatblygiad staff a gwelliannau i fusnesau o raglenni hyfforddi blaenorol a gafodd eu hariannu gan yr Undeb Ewropeaidd. Bydd y prosiect newydd hwn yn caniatáu i'n staff ddatblygu sgiliau hanfodol i gynorthwyo yn eu datblygiad personol a bydd, heb os, yn arwain at fanteision cyffredinol sylweddol i'r cwmni."

Mae’r project tair mlynedd hwn werth £3.7m, gan gynnwys cyfraniad o £2.4m o gronfeydd UE, cyfraniad o dros £500,000 o’r sector preifat a buddsoddiad gan y Brifysgol.

Gall gyflogwyr y De-orllewin (Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot) fynegi eu diddordeb yn y prosiect Tyfu Gweithluoedd drwy Ddysgu a Datblygu (Gwlad) trwy gysylltu â Dylan Williams-Evans ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ar 01267 676811 neu dylan.williams-evans@uwtsd.ac.uk

Gwybodaeth Bellach

  1. Am wybodaeth bellach cysylltwch â Sian-Elin Davies sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476