Un o Athrawon YDDS ar restr 100 Maserati 2016


25.02.2016

Mae Andy Penaluna, Athro Entrepreneuriaeth Greadigol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (YDDS) wedi cael cydnabyddiaeth unwaith eto am ei waith wrth ddatblygu arweinwyr busnes y dyfodol trwy gael ei gynnwys ar restr enwog 100 Maserati. 

Cyhoeddodd y gwneuthurwr ceir moethus Eidalaidd, Maserati, a Chanolfan yr Entrepreneuriaid (CFE) yn y Sunday Times y penwythnos diwethaf (21.02.16) ail fynegai ‘100 Maserati’. Rhestr awdurdodol yw hon o ddyngarwyr, buddsoddwyr, mentoriaid a chynghorwyr mwyaf llwyddiannus Prydain, a’r entrepreneuriaid newydd, sydd heddiw’n gefn i ddoniau busnes addawol y genhedlaeth nesaf.   

Lluniwyd y rhestr derfynol gan banel o arbenigwyr o Ganolfan yr Entrepreneuriaid, gan gynnwys ei sefydlwr, Luke Johnson. Yn ei sylwadau ar restr 2016, meddai cyn-gadeirydd Cwmni Teledu Sianel 4 a  Pizza Express ar restr 2016: “Ers blynyddoedd mae pobl wedi dathlu rôl entrepreneuriaid wrth greu swyddi – yn wir ychwanegodd entrepreneuriaid y DU 700,000 net o swyddi newydd yn 2014-15 – ond mae eu hymrwymiad dwfn i helpu eraill yn aml wedi ei esgeuluso. Mae 100 Maserati yn enghraifft o werth economaidd a chymdeithasol entrepreneuriaid; wrth dyfu’r economi, creu swyddi a helpu’r genhedlaeth nesaf yn gwneud yr un peth.”

Roedd y rheini a enwyd rhwng 19 a 90 mlwydd oed, a’r rhestr, o’r herwydd, yn cynnwys entrepreneuriaid Prydeinig amrywiol a bywiog o’r radd flaenaf. Yn ogystal â chyfrannu cymorth i economi gynyddol y DU, mae’r rhain hefyd yn darparu cefnogaeth bwysig dros ben i arweinwyr busnesau yfory.

Mae’r Athro Andy Penaluna – yr unig addysgwr o Gymru ar y rhestr – wedi addysgu a mentora miloedd o entrepreneuriaid creadigol ifanc ers iddo ddechrau dysgu sgiliau menter i’w fyfyrwyr yn Abertawe yn 1987. Mae hefyd wedi arwain datblygiad addysg menter ar lefel ryngwladol, gan gynghori llywodraethau Cymru a’r DU, y Comisiwn Ewropeaidd a’r Cenhedloedd Unedig – gan helpu i addysgu’r addysgwyr i greu to newydd o entrepreneuriaid.

“Mae cael fy nghynnwys ar y rhestr gydag arweinwyr busnes o fri yn anrhydedd fawr – roedd hefyd yn brofiad hyfryd hollol annisgwyl,” meddai Andy.

“Mae hyn yn werth llawer i mi am ei fod yn dangos bod byd busnes yn rhoi sêl bendith a chefnogaeth i beth rwy’n ei wneud. Er bod tua 50% o’r rheini ar y rhestr yn gweithio yn Llundain, mae’n dda gweld mentoriaid o bob cwr o’r DU yn cael cydnabyddiaeth am eu gwaith.

“Cynhaliais i fy sesiwn gyntaf gyda myfyrwyr yn 1987 am sut i gael pen busnes. Roeddwn i’n ddarlithydd mewn Celf a Dylunio ac yn awyddus i weld pobl greadigol yn meithrin gwell meddwl busnes. Yn eu tro, helpodd y myfyrwyr hynny yr oeddwn i wedi eu dysgu fi trwy drosglwyddo eu straeon a’n harwain at fathau o astudio mwy ystyrlon, rhai sy’n berthnasol i fyd gwaith a menter.

“Bron trideg mlynedd wedyn, mae gen i’r un ethos – annog pobl ifanc i ddatblygu meddwl creadigol ac arloesol mewn cyd-destunau busnes,” parhaodd Andy, sydd, yn ychwanegol at ei swydd athro, yn Gyfarwyddwr Sefydliad Rhyngwladol y Brifysgol ar gyfer Datblygiad Entrepreneuraidd Rhyngwladol (IICED).

Nid yw Andy yn anghyfarwydd â chael gwobrau a chlod am ei waith gyda phobl ifanc. Llynedd, cydnabuwyd  cyfraniad yr Athro Penaluna i sgiliau busnes ar draws y DU i fusnes a sgiliau menter pan ddyfarnwyd iddo Wobr y Frenhines am Hyrwyddo Menter.

Cyflwynir Gwobr y Frenhines am Hyrwyddo Menter i bobl sydd wedi chwarae rôl ardderchog wrth hyrwyddo sgiliau ac agweddau menter. Enillodd Andy y wobr hon cwta chwe mis ar ôl cipio Gwobr Cwmnïau Bach, Datblygiad Menter, Arloesedd, Addysgwyr Menter yn Nhŷ’r Arglwyddi.

Mae ymroddiad yr Athro Penaluna i hyrwyddo menter ym maes addysg wedi arwain ato’n cydweithio’n agos â Llywodraethau Cymru a’r DU a chynghori’r Comisiwn Ewropeaidd a Chynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Masnach a Datblygiad ar bolisi addysg menter. Cydysgrifennodd adroddiad hollbleidiol i’r llywodraeth yn ddiweddar a alwai am well sgiliau entrepreneuraidd ar bob lefel o addysg o’r ysgol gynradd tan ei ymddeoliad  – y cyntaf o’i fath.

Mae Andy hefyd wedi gwneud menter yn rhan werthfawr a phwysig o’r cwricwlwm addysg gydag YDDS, sef y Brifysgol gyntaf yn y DU i gynnig modwl hyfforddi athrawon TAR/PCET wedi ei ddilysu’n llawn ym maes addysg entrepreneuriaeth. 

Mae addysgu athrawon a datblygu strategaethau asesu ‘wedi’u halinio’n adeiladol’ ar gyfer addysg menter ac entrepreneuriaeth yn uchel ar agenda Andy. Helpodd, felly, i arwain Consortia Cymreig o Brifysgolion a cholegau i ddatblygu’r hyn a ystyrir yn fodwl cyntaf y DU ar Lefel M wedi ei achredu mewn Prifysgol ym maes Addysg Gychwynnol Athrawon ar gyfer addysgwyr menter.

Mae YDDS wedi cymryd rhan arweiniol fyd-eang ym maes addysg arloesi, menter ac entrepreneuriaeth. Mae wedi herio nifer o ddamcaniaethau o addysg busnes ac wedi llywio’r gymuned entrepreneuraidd ryngwladol ar ddulliau o ymgysylltu a gwella creadigrwydd mewn cyd-destun menter. Mae’r Brifysgol wedi arwain ymdrechion rhyngwladol i ddod o hyd i ffyrdd newydd o gefnogi myfyrwyr ac i’w cymhwyso ar gyfer amgylchedd gweithio’r 21ain ganrif, lle byddai hyblygrwydd ac addasrwydd yn sgiliau allweddol.

O ganlyniad i’w waith yn y maes hwn, mae YDDS wedi dod yn un o’r sefydliadau addysg uwch yn y wlad ar gyfer cychwyn busnesau graddedigion llwyddiannus. 

“Mae YDDS yn lle arbennig i weithio ynddo am ei bod hi wedi croesawu’r syniadau hyn a’u cynnwys yn ei rhaglenni hyfforddi athrawon, er mwyn i ddysgu bod yn fentrus ddod yn rhan integredig o addysgu yng Nghymru a thu hwnt,” meddai Andy Penaluna. 

“Mae Pennaeth Entrepreneuriaeth y Cenhedloedd Unedig, Fiorina Mugione, hefyd yn cydnabod cyfraniad y Brifysgol ac yn ddiweddar dewisodd YDDS i gefnogi rhaglen Empretec y CU, sef rhaglen sy’n ysbrydoli entrepreneuriaid mewn gwledydd sy’n datblygu ac economïau sydd wrthi’n newid,” parhaodd.

Lansiwyd chwiliad ‘100 Maserati’ arnynt llynedd ac aelodau gwadd o gymuned busnes i enwebu’r unigolion a ddylid. yn eu barn hwy, eu cefnogi am eu cefnogaeth i’r to nesaf o entrepreneuriaid.

I weld rhestr gyflawn 100 Maserati ewch i’r wefan benodol: www.themaserati100.co.uk

Nodyn i'r Golygydd

 • I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies trwy anfon e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476
 • Andy Penaluna yw Athro Entrepreneuriaeth Greadigol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac yn Gyfarwyddwr Athrofa Ryngwladol Datblygiad Creadigol (IICED) y Brifysgol.
 • Mae IICED, yn YDDS yn Abertawe, yn ganolbwynt rhyngwladol sy’n dod â grŵp o arbenigwyr rhyngwladol o fri ym maes addysg entrepreneuraidd at ei gilydd i gynnal trafodaethau ar lefel uchel ac ystyried persbectifau byd-eang a all effeithio, neu sydd wedi effeithio ar y broses o lunio polisïau. Nod y Sefydliad yw llywio arfer gorau rhyngwladol ym maes menter, entrepreneuriaeth ac addysgu entrepreneuraidd, dysgu a gwerthuso.   
 • Sefydlodd yr Athro Penaluna Grŵp Diddordeb Arbennig Academi Addysg Uwch y DU ym maes Dysgu Entrepreneuraidd, grŵp sy’n benderfynol o fynd i’r afael â heriau addysg menter, ac yn 2010-11, etholodd y rhwydwaith o 70+ o Brifysgolion, Enterprise Educators UK, ef i gadeirio eu rhwydwaith. Bellach mae’n Rheolwr Gyfarwyddwr gyda chylch gwaith i ddatblygu deialogau rhyngwladol.   
 • Yn ogystal, cadeiria’r Athro Penaluna Grŵp Menter ac Entrepreneuriaeth Asiantaeth Sicrhau Ansawdd y DU, sef tîm sydd wedi rhoi at ei gilydd arweiniad arbenigol i holl addysgwyr Prifysgolion y DU.
  • Yn ogystal â’i rôl ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, mae Andy Penaluna hefyd yn Gyfarwyddwr Ymchwil y Ganolfan Entrepreneuriaeth Greadigol; Athro gwadd uchel ei barch yn y Brifysgol Americanaidd yn  Cairo a Chymrawd Arloesi y Coleg Celf Brenhinol.‌
  • Am Maserati: sefydlwyd Officine Alfieri Maserati ar 1 Rhagfyr, 1914 yn Bologna, yr Eidal. Ers hynny, mae Maserati wedi chwarae rôl bwysig yn barhaus yn hanes diwylliant ceir chwaraeon a’i ddatblygiad. Mae pob Maserati yn debyg i gampwaith, a’i berffeithrwydd yn adlewyrchu hanes balch y gwneuthuriad. Eleni, wrth ddathlu dros 100 mlynedd o arddulliau digamsyniol ac arloesedd technolegol, mae Maserati’n gwmni sy’n ehangu’n gyflym. Ac yntau’n bresennol mewn 65 o farchnadoedd yn fyd-eang, mae’n amlwg wedi ennill ei blwyf yn llysgennad rhyngwladol i ragoriaeth Eidalaidd. Dangosir y rhagoriaeth hon yn glir bob dydd gydag angerdd trwy gynhyrchiom o berfformiad ardderchog a welir yn y GranTurismo, GranCabrio a’r Quattroporte a’r Ghibli newydd. I gael rhagor o wybodaeth am Maserati, ewch i: www.maserati.co.uk   
  • Am Ganolfan yr Entrepreneuriaid

Mae’r felin drafod, Canolfan yr Entrepreneuriaid, yn hyrwyddo rôl entrepreneuriaid wrth greu twf economaidd a lles cymdeithasol. Sefydliad annibynnol dielw yw hwn o dan gadeiryddiaeth yr entrepreneur cyfres a cholofnydd y Sunday Times, Luke Johnson, ac a gedwir yn Sefydliad Legatum – melin drafod amhleidiol sydd fwyaf enwog am y Mynegai Llewyrch blynyddol. Y Ganolfan yw cartref yr ymgyrch menter genedlaethol, StartUp Britain.  I gael rhagor o wybodaeth am y Ganolfan ar gyfer Entrepreneuriaid. ewch i:  http://www.centreforentrepreneurs.org