Un o raddedigion Y Drindod Dewi Sant yn cynyddu potensial technoleg y cyfryngau newydd


22.07.2016

Bydd Lowri Bevan yn graddio gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf o’r cwrs BA Cynhyrchu’r Cyfryngau Newydd yn Y Drindod Dewi Sant Caerfyrddin. Mae Lowri ar fin sefydlu ei busnes ei hun, Digi Designs, a fydd yn asiantaeth marchnata a hysbysebu greadigol a fydd yn canolbwyntio ar hysbysebu brodorol ac artistig ar gyfer busnesau a sectorau ledled Cymru.

Wrth iddi raddio, dyfarnwyd gwobr Tudor Bevan i Lowri am Gyfraniad i Ysgrifennu Creadigol neu’r Celfyddydau Creadigol yng Nghymru.

Meddai Lowri: "Bu’n fraint fawr cael y bwrsari hwn. Rydw i wedi mwynhau pob munud o’m  hamser i yn Y Drindod Dewi Sant a llawer o wahanol agweddau ar fy nghwrs. Trwy gwblhau'r modwl entrepreneuriaeth sylweddolais i fy mod i bellach yn gallu creu fy musnes fy hun ac mae wedi agor fy llygaid i faint o gymorth sydd gan Gymru i'w gynnig i egin entrepreneuriaid o’m bath i.

"Mae fy astudiaethau Yn Y Drindod Dewi Sant wedi caniatáu imi ehangu a datblygu fy sgiliau a dysgu a gweithio o fewn y diwydiant creadigol sy'n tyfu yng Nghymru. Mae'r cwrs yn rhyfeddol ar gyfer unigolion uchelgeisiol sy'n awyddus i ddysgu am arferion y cyfryngau newydd a'r hyn sydd gan y diwydiant i’w gynnig. Bu’r cymorth a'r cymhelliant a ges i gan y darlithwyr yn gwbl anhygoel.

Fy nod i yw ennill fy mhlwyf yn ddylunydd digidol a gweithio ar amrywiaeth o wahanol brosiectau a chynyrchiadau dros y blynyddoedd nesaf er mwyn dod o hyd i’m cryfderau yn y diwydiant creadigol. Rydw i hefyd yn awyddus iawn i ddechrau gweithio gyda Disney. Maen nhw'n grewyr profiadau, artistiaid a storïwyr heb eu hail. Rydw i bob amser wedi bod yn un o selogion Disney!

"Roedd y cwrs yn gyfrwng i mi weithio gyda chriw adran gelf gyda'r BBC a STARZ (UDA) sydd wedi gweithio ar Doctor Who, Torchwood, Skins, a Da Vinci's Demons. Roedd y profiad o greu ein prosiectau mawr ein hunain yn addysg aruthrol. Un hir yw’r broses greadigol. Rydych chi’n datblygu o hyd, yn datrys problemau a newid, mae’r broses gyfan wrth fy nant. Profodd i mi faint o ymroddiad i orffen prosiect oedd gen i. Byddwn i’n cymharu fy ngwaith byth a beunydd â gwaith ar lefel diwydiant, a ganiataodd i mi mewn gwirionedd gael y marciau uchel yr ydw i mor falch ohonyn nhw.”

Meddai’r Darlithydd Ffilm a Chynhyrchu’r Cyfryngau ar Gampws Caerfyrddin,  Brett Aggersberg:

"Mae wedi bod yn bleser dysgu Lowri dros y tair blynedd diwethaf. Mae hi wedi datblygu ei chefndir mewn celf a dylunio yn ddealltwriaeth ddofn a phroffesiynol o sut i gynyddu potensial technoleg y cyfryngau newydd er mwyn ymgysylltu â chynulleidfa. Mae ei hyder wedi cynyddu drwy wneud yn fawr o'r holl gyfleoedd oedd ar gael iddi, wrth astudio BA (Anrh) Cynhyrchu’r Cyfryngau Newydd ar ein campws yng Nghaerfyrddin. Mae gwaith Lowri o safon uchel iawn, a dywedodd ein harholwr allanol fod ei gwaith yn well na rhai pethau a gynhyrchir yn y diwydiant. Mae Lowri wedi ennill gradd dosbarth cyntaf o ganlyniad i’w gwaith caled a’i hymroddiad ei, ac rydym yn argyhoeddedig y bydd hi'n llwyddo ym mha ran bynnag o'r diwydiant creadigol hi’n penderfynu gweithio ynddi."

Mae’r BA Cynhyrchu’r  Cyfryngau Newydd BA yn rhaglen amlddisgyblaethol sy'n paratoi myfyrwyr sydd â sgiliau arbenigol a gwybodaeth i greu cynnwys ar gyfer y diwydiant cyfryngau cyfoes.

Ar ôl cwblhau eu hastudiaethau myfyrwyr bydd wedi ennill profiad o weithio mewn grwpiau ar gynyrchiadau, creu eu prosiectau unigol eu hunain, rhwydweithio gyda gweithwyr proffesiynol y diwydiant, ac wedi cael cyfle i fynychu gwyliau ffilm a'r cyfryngau, a datblygu disgyblaeth, proffesiynoldeb a hyder wrth weithio i gleientiaid allanol. Bydd yr amrywiaeth eang hon o brofiad, gan gynnwys y sgiliau bywyd a werthfawrogir gan gyflogwyr, yn rhoi myfyrwyr ar y blaen wrth geisio cael gwaith gwerth chweil.