Un o Raddedigion YDDS yn Sefydlu’r Gymdeithas Athrawon gyntaf yng Nghymru


06.07.2016

Mae Jessica Tanner, sydd wedi graddio â BA Addysg Gynradd (SAC) wedi creu hanes yn ystod ei hamser yn y Drindod Dewi Sant Caerfyrddin wrth iddi sefydlu a chadeirio’r Gymdeithas Athrawon gyntaf yng Nghymru o fewn Undeb y Myfyrwyr.

Yr unig un o’i bath yng Nghymru, mae’r gymdeithas hon yn dod ag athrawon o bob cwr o’r wlad ac o’r Drindod Dewi Sant at ei gilydd i edrych yn ymarferol ar brofiadau a chyflogaeth myfyrwyr. Ei nod yw rhoi’r cyfle gorau posibl i athrawon dan hyfforddiant sicrhau swydd unwaith y byddant wedi graddio.

Dyfarnwyd i Jessica y Bwrsari Gweithgareddau Allgyrsiol yn y seremoni raddio yn y Drindod Dewi Sant yr wythnos hon.

Llwyddodd Jessica, ar y cyd â gweddill tîm y gymdeithas, Hannah Williams, Laura Matthews, Rachel Amy Lewis, Jessica Lewis, Hannah Carter a Sam Howes, i gynnig system gymorth i athrawon cymwysedig a dan hyfforddiant, darparu cyfleoedd am ddatblygiad proffesiynol, gwahodd siaradwyr gwadd, ymweld â seminarau addysgol, cynnig cyfleoedd i rwydweithio a chymdeithasu ag ymarferwyr eraill a chynnal digwyddiadau codi arian ar gyfer elusennau megis Teach First.

Meddai Jessica Tanner: “Rydym mor falch ein bod wedi sefydlu’r Gymdeithas Athrawon gyntaf yng Nghymru o fewn Undeb y Myfyrwyr, yn enwedig o gofio bod gan y Drindod Dewi Sant Caerfyrddin hanes hir fel coleg hyfforddi athrawon.  Mae’n wych i weithio gyda’r elusen TeachFirst sydd â chymdeithasau prifysgol ar draws Lloegr.

“Mae’n anrhydedd i dderbyn y Bwrsari Gweithgareddau Allgyrsiol. Mae cael cydnabyddiaeth am sefydlu’r Gymdeithas Athrawon yn wych o beth. Nod y Gymdeithas yw bod o fudd i bawb, o Gynorthwywyr Dosbarth i Benaethiaid Ysgolion, felly rwy mor falch fy mod wedi creu rhywbeth sy’n uno cymaint o bobl.

“Ein digwyddiadau mwyaf llwyddiannus oedd Panel y Penaethiaid a’r Gynhadledd Anelu at Ragoriaeth. Roedd y llwyddiant yn ganlyniad i’r ffaith fod y myfyrwyr yn teimlo eu bod yn gallu gofyn cwestiynau i’r penaethiaid am unrhyw bryderon neu ddiddordebau oedd ganddynt, er enghraifft ymgeisio am swyddi, a’r ffaith fod y penaethiaid yn teimlo eu bod yn gallu rhoi adborth i hyfforddeion brwd a chynnig cymorth iddynt. Roedd y Gynhadledd Anelu at Ragoriaeth yn llwyddiannus iawn ac rydym yn dal i deimlo balchder o fod wedi bod yn rhan ohoni.

 “Yn sgil ein llwyddiannau, enwebwyd y Gymdeithas Athrawon yn y categori Cymdeithas y Flwyddyn yn y Gwobrau dan Arweiniad Myfyrwyr eleni. Rwy’n dal i fod wedi fy syfrdanu i mi gael fy enwebu gan y brifysgol am 'Wobr Cyfraniad Nodedig’, gan ddod yn ail.

“O’r eiliad i ni sefydlu’r Gymdeithas, mae pob darlithydd wedi bod yn eithriadol o gefnogol. Maen nhw wedi rhoi cyfleoedd di-rif i ni i ymgymryd â chyfrifoldebau ychwanegol er mwyn datblygu’n barhaus fel athrawon proffesiynol, ac wedi’n canmol ni’n ddiddiwedd. Wna i byth anghofio’r gefnogaeth a’r ffydd sydd ganddyn nhw ynom ni, ac rwy’n gobeithio cadw mewn cysylltiad â nhw ar ôl gorffen fy nghwrs.”

Meddai Carys Richards, Uwch Ddarlithydd mewn Hyfforddiant ac Addysg Gychwynnol Athrawon:  “Mae’r grŵp wedi gweithio’n ddiflino i gyfoethogi’r profiadau a enillir gan yr athrawon dan hyfforddiant yma yn y Drindod.  Maen nhw wedi bod yn glod i’r Brifysgol a heb os byddant yn ychwanegiad cadarnhaol i unrhyw dîm addysgu yn eu hysgolion – dymunwn y gorau iddynt ar eu taith."

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu ar 01267 225 108 / 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk