Y Drindod Dewi Sant Llambed yn croesawu myfyrwyr ar gyfer Academi Haf y Dyniaethau


05.08.2016

O 19 Gorffennaf - 1 Awst, mae’r Drindod Dewi Sant yn cynnal Academi Haf y Dyniaethau gyntaf ar Gampws Llambed.  Mae 21 myfyriwr o bob cwr o’r DG yn dod i’r academi breswyl i archwilio’r Dyniaethau mewn Addysg Uwch. 

Mae Academi Haf y Dyniaethau’n gwrs preswyl pythefnos o hyd lle bydd darpar fyfyrwyr yn cymryd rhan mewn sesiynau academaidd amrywiol ar y thema “Bwyd a Diod”. Mae ein darlithwyr arbenigol wedi cynnal sesiynau’n cynnwys ‘Canibaliaeth yn Hanes a Mytholeg y Groegiaid’, ‘Pen-cogyddion yr Hen Tsieina’, a ‘Popeth Kosher’.

Drwy’r rhaglen academaidd mae’r myfyrwyr wedi bod yn archwilio pynciau yn y dyniaethau sy’n anghyfarwydd iddynt.  Meddai Danielle Evans, un o ddarpar-fyfyrwyr Academi Haf y Dyniaethau “Mae wedi bod yn ddiddorol iawn profi pynciau eraill yn y dyniaethau.”

Yn ogystal â’r sesiynau academaidd yn ystod y dydd, mae’r myfyrwyr hefyd wedi cael rhaglen gymdeithasol brysur, gyda Llysgenhadon Myfyrwyr wrth law i gynnig syniadau a gweithgareddau megis bowlio, nosweithiau ffilm, pêl-droed, pêl-fasged, karaoke, nosweithiau cwis, ‘Diwrnodau Her’ a Gŵyl Fwyd Llambed ar 23 Gorffennaf.  Mae’r myfyrwyr wedi cael amser gwych yn dod i adnabod ei gilydd o drefi a dinasoedd ar draws y DG a thu hwnt.  

Meddai Julianna Beecher, Llysgennad Myfyrwyr:  “Mae’r myfyrwyr yn wir mwynhau eu hamser yma a’r gweithgareddau cymdeithasol sydd ar gael - yn enwedig y daith #hunlun! Oherwydd eu brwdfrydedd a’u hegni mae wedi bod yn bleser gweithio gyda nhw.”

Dyfernir 20 pwynt UCAS i fyfyrwyr sy’n cwblhau Academi Haf y Dyniaethau’n llwyddiannus i’w defnyddio i wneud cais am unrhyw raglen radd yn y Drindod Dewi Sant.  Hefyd mae’n ychwanegiad gwych i’w CV a Datganiad Personol UCAS. Mae’n gyfle gwych hefyd i fyfyrwyr brofi bywyd mewn prifysgol.  

Mae Anne Staff yn fyfyrwraig sydd wedi teithio o Norwy am y digwyddiad ac mae wedi mwynhau’r profiad yn fawr. Meddai “Mae wedi bod yn gyfle gwych i brofi bywyd prifysgol ac archwilio’r dyniaethau.”

Meddai Hayley Goddard, Swyddog Marchnata Cyfadran y Dyniaethau a’r Celfyddydau Perfformio yn y Drindod Dewi Sant:

“Mae’r digwyddiad wedi bod yn llwyddiant go iawn.  Mae’r myfyrwyr wedi mynd i’r afael â’r pwnc ‘Bwyd a Diod’ ac wedi dysgu llawer gan ein darlithwyr cyfeillgar ac ymrwymedig.  Mae’r ystod eang o bynciau yn y dyniaethau sydd ar gael yn caniatáu i bob myfyriwr wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch Addysg Uwch a’r pwnc yn y dyniaethau’r hoffen nhw’i astudio ymhellach.”

I gael mwy o wybodaeth am Academi Haf y Dyniaethau neu’r rhaglenni gradd yn y Dyniaethau yn y Drindod Dewi Sant, cysylltwch â:

Hayley Goddard: h.goddard@pcydds.ac.uk

Nodyn i'r Golygydd

  1. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus, ar 01267 225 108 / 07449 998 478 neu drwy’r e-bost ar sara.f.jones@pcydds.ac.uk