Y Drindod Dewi Sant yn codi arian ar gyfer Care for Uganda


07.03.2016

Mae staff a myfyrwyr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, campws Caerfyrddin, wedi codi £500 i’r elusen Care for Uganda. Cododd stondin gacennau gan Undeb y Myfyrwyr £180 a chododd y staff £320 yn y cinio Nadolig. 

Mae Care for Uganda yn gweithio mewn partneriaeth â phobl Bbowa yn ardal Luwero. Ei nod yw sicrhau newid parhaus trwy wella sgiliau a gwybodaeth aelodau’r gymuned a rhoi cyfleoedd iddynt wella eu safon byw trwy ddatblygu cynaliadwy. Mae’r elusen wedi adeiladu clinig, ysgol gynradd a chartref plant amddifaid.

Cyflwynwyd siec gan y Drindod Dewi Sant i Dr Hillary Potter o Feddygfa Furnace House sydd yn un o nifer o staff o’r feddygfa sy’n ymweld ag Uganda bob blwyddyn i wirfoddoli gyda’r elusen.

Meddai Dr Potter: “Bydd y cyfraniad hael hwn yn gwneud gwahaniaeth mawr trwy gefnogi dros 300 o weithwyr iechyd hyfforddedig, sy’n gwirfoddoli yn y pentrefi, i barhau â’u gwaith ardderchog. Rydym yn hyfforddi pobl o’r pentrefi, sydd yn aml wedi cael fawr ddim addysg, i ddysgu anghenion iechyd sylfaenol a all wneud gwahaniaeth mawr  - anghenion iechyd megis golchi dwylo, glanweithdra a sut i gloddio’r toiled priodol yn y man iawn. Yn ogystal rydym yn cynnal peth hyfforddiant arbenigol i helpu pobl i wybod pryd mae angen mynd â chleifion i’r ysbyty. Mae cyfradd marwolaeth uchel ymysg menywod adeg esgor a babanod newydd-anedig. Rydym yn hyfforddi cynorthwywyr geni traddodiadol i adnabod pryd mae menyw sydd ar esgor mewn perygl ac angen mynd â hi i’r ysbyty.  Rydym wedi hyfforddi tua 300 o bobl leol sydd wedyn yn aros yn eu cymunedau. Mae addysgu ar lawr gwlad yn sicrhau bod yr hyfforddiant o fudd i’r gymuned gyfan.”

Dywed Gwilym Dyfri Jones, Dirprwy Is-Ganghellor YDDS: "Mae'r Brifysgol yn falch iawn o gael cyflwyno'r siec yma i Care for Uganda a hoffwn ddiolch i staff a myfyrwyr am eu rhoddion. Mae'r elusen yn gwneud gwaith gwych ac rydym yn gobeithio y bydd yr arian o fudd mawr i brosiectau yn y dyfodol."

I gael rhagor o wybodaeth am Care for Uganda ewch i http://www.careforuganda.org/

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk