Y Drindod Dewi Sant yn dathlu cynnydd mewn boddhad myfyrwyr yn ôl Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr


10.08.2016

Mae’r Drindod Dewi Sant wedi gweld cynnydd o 5% yn lefel boddhad myfyrwyr yn ôl Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr a gyhoeddwyd heddiw. 

Graduation Dyddie Da 2016

Mae’r canlyniadau, a welodd y Brifysgol yn dringo o 79% y llynedd i 84% eleni, yn cynnwys adborth gan fyfyrwyr ar draws campysau Abertawe, Caerfyrddin, Llambed, a Llundain ynghyd â’r myfyrwyr sy’n astudio yn ei choleg cyfansoddol Coleg Sir Gâr ac mewn colegau addysg bellach sy’n cynnig graddau’r Brifysgol.

Mae’r arolwg cenedlaethol yn gofyn i fyfyrwyr raddio eu profiadau ac mae’n cynnig cwestiynau am bynciau megis ansawdd yr addysgu, asesu ac adborth, cymorth academaidd, trefniant a rheolaeth ynghyd â’r adnoddau dysgu sydd ar gael i fyfyrwyr a’r cyfleoedd a gynigir ar gyfer datblygiad personol. 

Rydym wrth ein bodd o weld cynnydd o 5% ym moddhad cyffredinol myfyrwyr”, meddai Dr Mirjam Plantinga, Pro-Is-Ganghellor Cysylltiol ar gyfer Profiad y Myfyrwyr.  “Mae ymgysylltu â myfyrwyr yn flaenoriaeth yn y Brifysgol ac mae’n greiddiol i sicrhau profiad myfyrwyr o safon uchel.  Rydym wedi gweithio mewn partneriaeth ag Undeb y Myfyrwyr er mwyn sicrhau bod lleisiau ein myfyrwyr yn rhan annatod o’n cynllunio ar draws y sefydliad.  Mae gweithio mewn partneriaeth â myfyrwyr, a’u cefnogi i gyrraedd eu potensial yn bwysig i gyfadrannau, ysgolion academaidd ac unedau proffesiynol drwy Grŵp y Brifysgol”.

Datblygodd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant rychwant o gyfleoedd i fyfyrwyr i roi adborth iddi, yn cynnwys drwy gynrychiolaeth cyrsiau, a dulliau ar-lein sy’n eu galluogi i roi adborth a hefyd gynnig barn a syniadau.  Mae’r Adran Profiad y Myfyrwyr hefyd yn gyfrifol am ddarparu rhychwant o fentrau ymgysylltu, yn cynnwys grwpiau ffocws ar gyfer myfyrwyr ar draws holl gampysau’r Brifysgol ac mae wedi datblygu nifer o sianelau cyfathrebu er mwyn hysbysu myfyrwyr am wybodaeth bwysig.‌

NSS Infographic

Gwelodd yr Arolwg Cenedlaethol i Fyfyrwyr y Brifysgol yn perfformio ar yr un lefel neu’n uwch na chyfartaledd y sector mewn nifer o feysydd, yn cynnwys ar gyfer cryfder yr addysgu lle'r oedd 90% o fyfyrwyr yn cytuno bod “staff yn dda iawn yn esbonio pethau” a 89% yn cytuno bod staff yn frwdfrydig am yr hyn y maent yn ei addysgu, sy’n uwch na chyfartaledd y sector yn y DU a Chymru.  Roedd boddhad myfyrwyr o ran asesu ac adborth yn 4% yn uwch na chyfartaledd y sector a 2% yn uwch na chyfartaledd y sector ar gyfer cymorth academaidd.  Roedd 85% o fyfyrwyr Y Drindod Dewi Sant yn credu bod y cwrs wedi gwella e u sgiliau cyfathrebu ac 82% yn credu ei fod wedi’u cynhorthwy i gyflwyno eu hunain yn hyderus.

Llwyddodd nifer o gyrsiau unigol y Brifysgol sgorio 100% o ran boddhad cyffredinol.  Maent yn cynnwys:

 • Seicoleg Gymhwysol
 • BA (Anrh) 3D Animeiddio Cyfrifiadurol
 • BA (Anrh) Dylunio Gemau Cyfrifiadurol Creadigol
 • BA (Anrh) Dylunio ar gyfer Hysbysebu
 • Cwnsela
 • DCU Busnes
 • Astudiaethau Cymhwysol ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu
 • Plentyndod Cynnar
 • Astudiaethau Gofal Cymdeithasol
 • Hyfforddi a Pherfformio Chwaraeon 

Dywed Dan Rowbotham, Llywydd Undeb Myfyrwyr Grŵp y Brifysgol “Mae’n galonogol i weld newid cadarnhaol mewn sawl maes, yn enwedig ar lefel cyrsiau unigol.  Bydd Undeb y Myfyrwyr yn parhau i weithio’n agos gyda’r Brifysgol yn ystod y flwyddyn sydd i ddod er mwyn parhau â’r gwaith da o wella profiad y myfyrwyr ar draws ein campysau”.

Mae’r Arolwg yn cadarnhau perfformiad cryf y Brifysgol mewn nifer o arolygon sy’n seiliedig ar farn myfyrwyr.  Cafodd y Brifysgol ei gosod yn gyntaf allan o 46 o sefydliadau ledled y Byd a fu’n rhan o Don Hydref 2015 o’r Baromedr Myfyrwyr Rhyngwladol a Baromedr Myfyrwyr, mewn pump o gategorïau, yn cynnwys ar gyfer boddhad mewn gallu addysgu darlithwyr ac arolygwyr ac ar gyfer tiwtoriaid personol.  Yn Arolwg Profiad y Myfyrwyr, Times Higher Education, 2016, roedd y Brifysgol yn y 10 uchaf mewn 4 categori yn ymwneud ag addysgu.

Dywedodd Yr Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor “Mae’r Brifysgol yn gwneud buddsoddiad sylweddol i sicrhau ansawdd profiad y myfyrwyr drwy gynnig rhychwant o weithgareddau a chyfleoedd a ddarperir yn rhan o, neu’n ychwanegol at, y cyrsiau.  Byddwn yn parhau i ddatblygu mentrau ymgysylltu ar gyfer myfyrwyr er mwyn sicrhau eu bod yn cael nifer o gyfleoedd i ddatblygu yn unigolion medrus a allai wneud cyfraniad gwerthfawr yn eu meysydd arbenigol o ddewis”.

Nodyn i'r Golygydd

 1. Mae gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant gampysau ar draws De Orllewin Cymru. Mae ei phrif gampysau yn Abertawe, Llambed a Chaerfyrddin. Y mae Grŵp y Brifysgol yn cynnwys Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn golegau cyfansoddol. Siartr Frenhinol y Brifysgol 1828 yw’r hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Prifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt.  EUB Tywysog Cymru yw ei Noddwr Brenhinol.  

Gwybodaeth Bellach

Eleri Beynon 07968 249335