Y Drindod Dewi Sant yn falch o fod yn brif noddwr ar driathlon canol dinas cyntaf Cymru, sef Triathlon Abertawe, i’w gynnal ddydd Sul, 5 Mehefin


19.04.2016

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn gweithio mewn partneriaeth agos â threfnwyr triathlon canol dinas cyntaf Cymru, Activity Wales Events, yn brif noddwr, er mwyn cynnal Triathlon Abertawe, gyda thua 2000 o gystadleuwyr ynghanol y ddinas ddydd Sul, 5 Mehefin.

Cynhelir y digwyddiad mewn dŵr agored amgaeedig, diogel ar gyfer yr adran nofio 750m ac ar ffyrdd a gaeir yn llwyr ar gyfer 20km ar feic a 5km o redeg, a hynny ynghanol y ddinas.

Meddai Is-Ganghellor Y Drindod Dewi Sant, yr Athro Medwin Hughes, DL: “Rydyn ni’n falch dros ben o fod yn brif noddwr ar Driathlon Abertawe. Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o ddigwyddiad chwaraeon pwysig newydd ynghanol y ddinas lle’r ydyn ni’n datblygu Ardal Arloesi Glannau Abertawe – er mwyn creu cymdogaeth sy’n canolbwyntio ar ddysgu i’r Brifysgol ac i’n partneriaid academaidd, busnes a diwylliannol.

“Mae’r Brifysgol yn awyddus i weithredu’n symbylydd twf a llewyrch ar draws y rhanbarth gan anelu at ddenu trwy ei gweithgareddau yn SA1, fuddsoddiad mewnol a chydweithrediad â phartneriaid mentrau masnachol ac yn y diwydiant creadigol.”

Mae'r bartneriaeth rhwng Y Drindod Dewi Sant  ac Activity Wales Events hefyd yn rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr ar draws pob un o’i champysau fod yn rhan o’r cynllunio, y gwaith o’i gynnal a chymryd rhan yn y digwyddiad, gan roi profiad ymarferol iddyn nhw yn y meysydd lle maen nhw’n hyfforddi.

Meddai Cyfarwyddwr Athrofa Llythrennedd Corfforol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Dr Nalda Wainwright: “Mae’r Brifysgol yn hollol benderfynol o gefnogi Iechyd a Lles ac yn 2014 sefydlodd Athrofa Llythrennedd Corfforol Cymru.  Gweithia’r Athrofa ar draws nifer o sectorau gan gynnig datblygiad proffesiynol a hyfforddiant yn ogystal â chynnal gwaith ymchwil. Bu staff o’r Athrofa’n cydweithio’n agos ag Activity Wales Events i ddatblygu prosiectau ymchwil a ffyrdd o gefnogi rhagor a rhagor o bobl i gymryd rhan mewn ystod o weithgarwch corfforol i bobl o bob oed a phob gallu.”

Meddai Cyfarwyddwr Rasys Activity Wales Events, Scott Powell: “Rydyn ni’n falch dros ben o gael cydweithio â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i ddod â’r digwyddiad hwn i Abertawe. Mae’r bartneriaeth yn creu nifer enfawr o gyfleoedd i fyfyrwyr o amrywiaeth o ddisgyblaethau i fod yn rhan o bethau, gan roi profiad ymarferol iddyn nhw yn y meysydd lle maen nhw’n hyfforddi.

Rydyn ni wedi cadarnhau y caiff y digwyddiad ei ddangos ar y teledu, gan olygu y caiff y Brifysgol ac Abertawe sylw’r byd, a helpu i ddenu rhagor o bobl o bob math i’r ddinas yn gyffredinol.

Mae’n gyffrous cael perthyn i’r bartneriaeth hon.”

Dywedodd Activity Wales Events, a ddaeth ag Ironman i Gymru ac a sefydlodd y digwyddiad aml chwaraeon mwyaf yn y wlad – Penwythnos Cwrs Hir, eu bod nhw’n awyddus i ddarparu profiad rasio yn y ddinas nad oes ei debyg ym myd rasio'r DU.   

Bydd y triathlon, a fydd yn dechrau am 4p.m. ac yn gorffen yn Stryd y Castell, yn ras sbrintio bellter, gyda chystadleuwyr elit, grwpiau oedran, dechreuwyr a thonnau lluosog.

Bydd un o ddarlithwyr Addysg Awyr Agored Y Drindod Dewi Sant, Geraint Foster, yn cymryd rhan gyda phump o’i fyfyrwyr gradd Ffitrwydd Awyr Agored. Yn achos pedwar o’r rhain hwn fydd eu triathlon cyntaf. Eleni yn rhan o’u gradd, maen nhw wedi bod yn ymarfer nofio dŵr agored, beicio ffordd a rhedeg ynghyd â rhai gweithgareddau eraill.

Meddai Geraint: “Rydyn ni hefyd wedi gwneud rhai sesiynau yn y pwll nofio ar ddadansoddi techneg nofio. Byddwn ni’n ei throi hi am Normandi ym mis Mai ar gyfer gwersyll hyfforddi wythnos er mwyn paratoi ar gyfer Triathlon Abertawe. Yn ystod yr wythnos hon, byddwn ni’n gwneud llawer o feicio, ychydig o nofio yn yr afon, yn rhedeg a hefyd yn ymarfer y trosglwyddo.

Mae’r myfyrwyr hefyd wedi astudio modylau damcaniaethol megis ‘anatomeg a ffisioleg’, ‘hyfforddiant personol’ ac ‘asesu iechyd a ffitrwydd gweithredol’ a fydd yn rhoi iddyn nhw ychydig o’r wybodaeth sydd ei hangen i allu paratoi ar gyfer digwyddiad o’r math hwn.”

Nodyn i'r Golygydd

Rhagor o wybodaeth: 

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
Ffôn symudol: 07872 423 788
E-bost: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk