Y Drindod Dewi Sant yn helpu i ddathlu’r ysbryd cymunedol yn Townhill


11.05.2016

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cefnogi Diwrnod Hwyl Phoenix. Dena’r digwyddiad blynyddol i deuluoedd dros 1,000 o bobl o Townhill a Mayhill. Canolfan Phoenix sef adnodd cymunedol ynghanol Townhill, sy’n ei drefnu.

Cynhelir y digwyddiad ddydd Sul 22 Mai rhwng 11a.m. a 4p.m. Bydd bwyd, reidiau ffair, pêl-droed, paentio wyneb, sgrialu, cestyll neidio a stondinau gwybodaeth.

Bu’r Drindod Dewi Sant yn gweithio ers cryn amser gyda Chanolfan Phoenix a’r tîm Cymunedau’n Gyntaf sy’n gweithio yno.  Meddai Lucy Beddall o’r Drindod Dewi Sant: “Rydyn ni’n falch dros ben o fod yn rhan o Ddiwrnod Hwyl Phoenix. Mae’n gyfle gwych i’n myfyrwyr ni gael profiad gwerthfawr trwy helpu gyda’r digwyddiad, cynnal gweithdai a chyfarfod yn y gymuned. Mae’n gwella eu profiad dysgu ac yn gadael iddynt rannu rhai o’u sgiliau. Rydym yn Brifysgol hawdd iawn ei chyrraedd – mae nifer o’n myfyrwyr yn bobl leol – felly braf yw cael bod yno i helpu i ddathlu cymuned ryfeddol Townhill.”

Bydd Y Drindod Dewi Sant yn dod â dwy babell fawr i’r digwyddiad, bydd y naill yn cynnwys cerddoriaeth ac adloniant a bydd y llall yn cynnig gweithdai crefftau rhad ac am ddim wedi’u trefnu gan fyfyrwyr a staff yn y Brifysgol.  Bydd Llysgenhadon Myfyrwyr ar gael i ateb unrhyw gwestiynau am Y Drindod Dewi Sant ond hefyd i ddosbarthu gwybodaeth am rai o’r cyrsiau megis yr arlwy boblogaidd o ddosbarthiadau ‘Art After Dark’.

Bydd Coleg Gŵyr hefyd yn cymryd rhan ac yn dod â rhai o gyfranogwyr Rhaglen y Bont (sydd wedi ei hanelu at bobl ifanc rhwng 16 a 19 oed sy’n ansicr ynghylch eu llwybr gyrfaol yn y dyfodol). Bydd hwn yn gyfle gwych i fyfyrwyr y Bont feithrin cysylltiadau â’r Brifysgol a grwpiau cymunedol lleol. Bydd y bobl ifanc yn ymuno â’r Drindod Dewi Sant i fod yn stiwardiaid ar y diwrnod a helpu gyda rhai o’r gweithdai.

Meddai un o ddarlithwyr Coleg Gŵyr, Lucy Turtle: “Mae hwn yn gyfle gwych i’m myfyrwyr i gydweithio â’r Brifysgol er mwyn trefnu digwyddiad cymunedol yn rhan o’u cymhwyster ar raglen y Bont.  Mae’n dangos iddyn nhw y bydd yr hyn y maen nhw wedi’i ddysgu yn y dosbarth yn trosglwyddo i fywyd go iawn a’u damcaniaeth yn troi’n rhywbeth ymarferol a buddiol i’r gymuned. Bydd modd i’r myfyrwyr adeiladu cysylltiadau cryf â’r Brifysgol a’r gymuned a gwella eu sgiliau cyflogadwyedd.

“Bydd rhaglen y Bont yn rhoi cyfle i bobl ifanc gael blas o ystod o wahanol feysydd pwnc. O ganlyniad, gallan nhw wneud penderfyniadau gwybodus am y cam nesaf a chael y sgiliau a’r rhinweddau y mae cyflogwyr yn gofyn amdanyn nhw ac a fydd yn eu paratoi nhw’n well ar gyfer byd gwaith.”

Mae Canolfan Phoenix yn rhan annatod o gymuned Townhill. Fe’i cynhelir ar ffurf menter gymdeithasol, a cheir ynddi lyfrgell, meithrinfa, caffi, ystafelloedd cyfarfod a chynhelir cyrsiau byr a digwyddiadau.

Meddai rheolwr Canolfan Phoenix, Leanne Dower: “Mae hwn yn gyfle gwych i ddathlu 15 mlynedd o Ganolfan Phoenix Centre gyda’r partneriaid yr ydyn ni mor falch ohonyn nhw. Mae’r ysbryd cymunedol yn bwysig iawn i ni ac mae llwyddiant diwrnodau tebyg i hwn wedi bod yn amlwg i bawb. Rydyn ni’n gwerthfawrogi’n fawr y gefnogaeth a gawn ni o hyd gan Y Drindod Dewi Sant.”

Mae Curtis Cana’n ddyn ifanc sy’n byw yn Townhill a bu’n rheoli’r babell adloniant gyda’r Drindod Dewi Sant. Meddai: “Rwy’n credu bod y Drindod Dewi Sant wedi gwneud gwaith ardderchog wrth gefnogi a chynnal prosiectau cymunedol dros y blynyddoedd diwethaf. Mae’r digwyddiadau hyn wedi bod yn rhai hwyliog sydd wedi ennyn diddordeb pob math o bobl gan gynnwys pobl ifanc a phobl hŷn”.

Y Swigen Greadigol yn Y Drindod Dewi Sant sy’n rheoli’r prosiect ac fe’i cyllidir gan y Fforwm Ehangu Mynediad. 

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 225 108 / 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk