Y Drindod Dewi Sant yn meithrin talent ifanc yn Ysgol Gynradd Dan-y-graig


27.04.2016

Mae graddedigion yr Ysgol Ffilm a’r Cyfryngau Digidol ac Ysgol y Celfyddydau Perfformio wedi bod yn gweithio gyda grŵp o ferched Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6 yn Ysgol Gynradd Dan-y-graig yn SA1.

Gan ddefnyddio ystod o dechnegau drama a ffilm mae’r graddedigion wedi bod yn gweithio gyda’r bobl ifanc dros gyfnod o 3 mis i gynhyrchu sioe amlgyfrwng ysblennydd a berfformiwyd o flaen cynulleidfa am y tro cyntaf ddydd Mercher 20 Ebrill.  

Darparwyd y prosiect gan y Swigen Greadigol ac fe’i cyllidwyd gan fforwm Ehangu Mynediad Y Drindod Dewi Sant.  Mae’r Swigen Greadigol yn fenter gan Y Drindod Dewi Sant a BID Abertawe sy’n ceisio cael effeithio ar Abertawe yn economaidd, yn gymdeithasol ac yn ddiwylliannol.

Cynhaliwyd y cynhyrchiad amlgyfrwng ‘The Curse of Danygraig’ yn yr ysgol, a'r cynhyrchiad oedd penllanw gwaith caled y disgyblion.  Buon nhw wrthi’n creu cymeriadau, yn ysgrifennu sgriptiau ac yn perfformio ac roedden nhw’n brysur yn y cefndir gyda’r colur, y sain a’r gwaith ffilmio.  

Meddai Lucy Beddall, y Swigen Greadigol:  “Mae’r Drindod Dewi Sant yn gwerthfawrogi rôl y celfyddydau mewn addysg ac mae’n cydnabod yr effeithiau cadarnhaol y maen nhw’n eu cael ar ddysgu.  Bydd myfyrwyr a graddedigion yn ennill sgiliau cyflogadwyedd amhrisiadwy pan roddir cyfle iddyn nhw ymwneud â’r gymuned.  Nid yn unig y mae hyn yn darparu profiad gwaith go iawn, hefyd mae’n caniatáu iddyn nhw feddwl am eu hastudiaethau mewn ffordd wahanol - ac mae’n gallu arwain at waith â thâl a swyddi.  Yn ogystal â chyfoethogi profiad myfyriwr, mae hefyd yn sicrhau bod y cyrsiau a’r campysau’n hygyrch i’r cymunedau sydd o’u cwmpas.”

Meddai Alan Waldron, un o raddedigion y Celfyddydau Perfformio yn Y Drindod Dewi Sant a gydlynodd y prosiect:  “Mae wedi bod yn bleser gweithio gyda’r bobl ifanc yma.  Maen nhw wedi bod mor frwdfrydig ac yn wirioneddol wedi cymryd diddordeb yn y prosiect. Mae’r Brifysgol yn gweithio’n galed yn y gymuned i wneud addysg uwch yn hygyrch - gobeithio y gwela i rai o’r disgyblion hyn ar gyrsiau gradd pryd maen nhw’n 18 oed.”

Meddai Mrs Thomas, athrawes yn Ysgol Dan-y-graig:

“Mae’r tîm wedi bod yn wych wrth weithio gyda ni ac maen nhw wedi annog a herio’r plant ar hyd y profiad.”

Mynegodd rhai o’r disgyblion eu diolch am y prosiect:

“Diolch am ddewis ein hysgol ni, mae’n golygu llawer iawn i ni.”

“Rydw i wedi dwlu ar bopeth wnaethon ni ar y prosiect yma, dewch yn ôl y flwyddyn nesaf os gwelwch yn dda.”

“Rydw i wedi mwynhau'r holl gemau a chwaraeon ni, a chael sgript i’w pherfformio.”

Mae Ysgol y Celfyddydau Perfformio yn Y Drindod Dewi Sant yn annog myfyrwyr i ddatblygu sgiliau ymarferol ac academaidd o ran archwilio a chymhwyso drama, perfformio, marchnata, cyfarwyddo, hwyluso, sgiliau technegol a chynhyrchu. Mae’r rhaglen radd yn annog myfyrwyr i herio, archwilio a chreu arferion perfformio - gan roi’r sgiliau i’r myfyrwyr i agor y drysau i ystod amrywiol o gyfleoedd am swyddi.

Nodyn i'r Golygydd

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sara Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 225 108 / 07449 998 478 neu drwy anfon e-bost at sara.f.jones@pcydds.ac.uk