Yr Athro Andy Penaluna o’r Drindod Dewi Sant yn annerch yng Nghanolfan Ymchwil Addysg ac Arloesi'r OECD ym Mharis ar 20 Mehefin


29.06.2016

Gwahoddwyd yr Athro Andy Penaluna o’r Drindod Dewi Sant i annerch arbenigwyr rhyngwladol yng Nghanolfan Ymchwil Addysg ac Arloesi'r OECD ym Mharis ar 20 Mehefin.

Mae’r Ganolfan Ymchwil Addysg ac Arloesi (CERI) yn gwneud gwaith ymchwil helaeth sy’n cwmpasu dysgu ymhob oed, o enedigaeth i henaint.  Mae’n mynd y tu hwnt i’r system addysg ffurfiol ac mae’n defnyddio dulliau ‘y darlun mawr’. Er ei bod â diddordeb arbennig mewn tueddiadau a materion sy’n dod i’r amlwg er mwyn gallu rhagweld anghenion y dyfodol, mae CERI yn canolbwyntio’n benodol ar ddyfodol ysgolion a phrifysgolion.  Prif rôl CERI yw helpu i osod agenda ar gyfer y dyfodol, gyda’r nod o sicrhau bod y gwaith yn cael ei integreiddio’n drwyadl ag ymchwil sy’n helpu i ddatblygu ymwybyddiaeth am arloesi.  Rhoddir pwyslais penodol ar gasglu tystiolaeth ystadegol er mwyn rhoi prawf o werth ei gwaith ymchwil.  

Bydd yr Athro Penaluna, Cyfarwyddwr yr Athrofa Ryngwladol er Datblygiad Entrepreneuraidd Creadigol (IIECD) yn y Drindod Dewi Sant, yn gwneud cyflwyniad yr RSA / IICED, PCYDDS ac ef yw’r unig gynrychiolydd o’r DU i gael gwahoddiad i’r grŵp nodedig rhyngwladol hwn.

Meddai’r Athro Penaluna, sydd wedi ennill Gwobr y Frenhines am Hyrwyddo Menter ac wedi’i enwi ymhlith Prif 100 Entrepreneuriaid Maserati:  “Nod y cyfarfod yw cychwyn datblygu ymyriadau rhyngwladol ar lefel AU sy’n cynorthwyo datblygu creadigrwydd ac arloesi, oherwydd ystyrir bod hyn yn fwlch sgiliau arwyddocaol yn y cynnig Addysg Uwch traddodiadol.  Bydd rhai pobl wedi clywed am Syr Ken Robinson ac fe fuon ni’n gweithio gydag ef y llynedd. Bellach mae'n amser cymryd y camau nesaf tuag at baratoi prifysgolion ar gyfer y rolau addysgu newydd y bydd angen iddyn nhw eu datblygu.”

Bydd yr Athro Penaluna yn cymryd rhan mewn sesiwn â’r teitl:  ‘Dulliau addysg entrepreneuriaeth’.  Bydd y sesiwn hon yn trafod sut mae addysg fenter (neu entrepreneuraidd) yn gysylltiedig â meithrin creadigrwydd a meddwl yn feirniadol a pha fodelau mae’n eu defnyddio er mwyn cyflawni hyn.

Meddai’r Athro Penaluna:  “Yr OECD yw melin drafod fwyaf blaenllaw’r byd ym maes addysg a dysgu.  Yma yn y Drindod Dewi Sant rydym ni wedi bod yn gyrru ymchwil i sut gall pobl ddysgu bod yn fwy creadigol ac mae’r OECD eisiau gwybod mwy am hynny, er mwyn gallu datblygu creadigrwydd a’r mathau o feddwl sydd eu hangen mewn byd sy’n newid yn barhaus mewn prifysgolion o gwmpas y byd.”

Nodyn i'r Golygydd

Yn ystod yr haf y llynedd cafodd yr Athro Penaluna ei gydnabod am ei gyfraniad i sgiliau busnes a menter ar draws y DU, drwy ddyfarnu iddo Wobr y Frenhines am Hyrwyddo Menter.

Ystyrir mai cynllun Gwobrau'r Frenhines yw’r cynllun gwobrau busnes mwyaf ei fri ym Mhrydain.  Cyflwynir Gwobr y Frenhines am Hyrwyddo Menter i bobl sydd wedi chwarae rôl eithriadol wrth hyrwyddo sgiliau ac agweddau menter.

Daeth yr anrhydedd chwe mis ar ôl i’r Athro Penaluna ennill Gwobr Addysgwyr Menter y Sefydliad Menter ac Entrepreneuriaid a’r Cynllun Datblygu Menter Cwmnïau Bach, a gyflwynwyd yn Nhŷ’r Arglwyddi.

Mae’r Athro Penaluna wedi gwneud menter yn rhan werthfawr ac arwyddocaol o’r cwricwlwm addysg a’r Drindod Dewi Sant oedd y cyntaf yn y DU i gynnig modwl hyfforddiant athrawon TAR/PCET mewn addysg entrepreneuriaeth a oedd wedi’i ddilysu’n llawn. 

O ganlyniad i ymroddiad yr Athro Penaluna i wella sefyllfa menter ym maes addysg, mae ef bellach yn cydweithio’n agos â Llywodraethau Cymru a’r DU ac yn cynghori'r Comisiwn Ewropeaidd a Chynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar Fasnach a Datblygiad ynghylch polisi addysg fenter.  Hefyd cyd-luniodd adroddiad a alwai am well sgiliau entrepreneuraidd ar bob lefel o addysg o’r ysgol gynradd ymlaen hyd at ymddeoliad.

Mae’r Drindod Dewi Sant wedi bod yn arwain ar lefel fyd-eang ym maes addysg arloesi, menter ac entrepreneuriaeth. Mae wedi herio nifer o ddamcaniaethau addysg fusnes ac wedi hysbysu’r gymuned entrepreneuraidd ryngwladol ynghylch dulliau o ddefnyddio a gwella  creadigrwydd yng nghyd-destun menter. Mae’r Brifysgol wedi arwain ymdrechion rhyngwladol i ddod o hyd i ffyrdd newydd o gefnogi myfyrwyr a’u cymhwyso ar gyfer amgylchedd gwaith yr 21ain Ganrif, lle bydd hyblygrwydd a’r gallu i addasu yn sgiliau allweddol.

Yn sgil ei gwaith yn y maes hwn, mae’r Drindod Dewi Sant bellach yn un o’r sefydliadau addysg uwch gorau yn y wlad am greu busnesau cychwynnol llwyddiannus gan ei graddedigion.

Yn 2014, cyfrannodd y Brifysgol i adroddiad pwysig gan Lywodraeth y DU, ar ran y Grŵp Seneddol Hollbleidiol ar Ficrofusnesau. Roedd yr adroddiad yn cydnabod y rôl allweddol mae entrepreneuriaid yn ei chwarae yn yr ymgyrch am dwf, a bu’n edrych ar effeithiolrwydd ein system addysg wrth gefnogi ein hentrepreneuriaid.

Dewisodd Pennaeth Entrepreneuriaeth y Cenhedloedd Unedig, Fiorina Mugione, y Drindod Dewi Sant i gefnogi rhaglen Empretec y CU, sy’n ysbrydoli entrepreneuriaid mewn gwledydd sy’n datblygu a gwledydd y mae eu heconomïau wrthi’n newid.

Mae gwaith y Brifysgol yn y maes hwn yn cynnwys cyfraniadau sylweddol i adroddiadau pwysig yn ymwneud ag addysg fenter ac entrepreneuriaeth ar draws y DU. Yn eu plith roedd Adolygiad Wilson ar Gydweithio rhwng Busnesau a Phrifysgolion a Chanllawiau’r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (ASA) ar gyfer Addysg Fenter ac Entrepreneuriaeth, a gadeiriwyd gan y Drindod Dewi Sant.

Mae IICED, a leolir yn y Drindod Dewi Sant yn Abertawe, yn ganolbwynt rhyngwladol sy’n dod â grŵp nodedig o arbenigwyr rhyngwladol ym maes addysg entrepreneuraidd at ei gilydd i ymgymryd â thrafodaethau ar lefel uchel ac i ystyried safbwyntiau byd-eang a all effeithio, neu sydd wedi effeithio, ar lunio polisïau. Nod yr Athrofa yw llywio arfer gorau rhyngwladol ym maes menter, entrepreneuriaeth a dysgu, addysgu a gwerthuso entrepreneuraidd.

Drwy waith IICED mae’r Athro Penaluna wedi cael cyfnod o weithgarwch sylweddol ar draws Ewrop, gan helpu i lunio datblygiad addysg fenter ac entrepreneuriaeth ar draws y cyfandir.


Mae ef wedi:

  • Arwain ar ddatblygu addysg entrepreneuraidd orfodol newydd ar gyfer Gweriniaeth Macedonia
  • Darparu cyngor arbenigol i brosiect SephHE yr UE ar arfer gorau / cefnogi’r potensial ar gyfer addysg entrepreneuraidd mewn addysg uwch (Wupertal, yr Almaen)
  • Darparu cyngor arbenigol ar gyfer fframwaith cymwyseddau newydd yr UE ar gyfer addysg entrepreneuraidd (Seville, Sbaen)

 

Gwybodaeth Bellach

Rhagor o wybodaeth: 

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus
Ffôn symudol: 07872 423 788
E-bost: Rebecca.Davies@pcydds.ac.uk