Yr Athro Dylan E. Jones yn rhoi cyflwyniad arbennig yn Eisteddfod yr Urdd


02.06.2016

Bydd yr Athro Dylan E. Jones - Deon Cyfadran Addysg a Chymunedau Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Chyfarwyddwr Athrofa Addysg Cymru - yn rhoi cyflwyniad arbennig ar stondin y Brifysgol ar faes Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint ddydd Gwener yma o 12yp – 1yp.

Dr Dylan E Jones

Yn dwyn y teitl “Dewch i Gyflawni Addewid” - bydd Dylan Jones yn trafod cynlluniau cyffrous y Brifysgol i lywio newid addysgol yng Nghymru drwy greu Athrofa Addysg i Gymru.

Bydd cenhadaeth yr Athrofa: Trawsnewid Addysg, Trawsnewid Bywydau yng Nghymru yn canolbwyntio ar sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael budd o’r addysgu gwych a gyflawnir trwy bartneriaeth newydd – ysgolion a’r Brifysgol yn gweithio gyda’i gilydd.

Daw’r ddarlith yn Eisteddfod yr Urdd yn fuan wedi i’r Brifysgol ddatgan ei bwriad i weithio mewn partneriaeth â’r proffesiwn gan sefydlu model newydd o addysg broffesiynol i athrawon.  Bydd y model hwn yn ysgol-ganolog er mwyn codi safonau, ansawdd ac arloesi mewn ysgolion. Trwy hynny bydd yn meithrin athrawon hyderus, adfyfyriol mewn cymunedau dysgu effeithiol.

Dywed yr Athro Dylan E. Jones: “Mae’r Drindod Dewi Sant wedi ymrwymo i drefnu bod ei syniadau a’i gweledigaeth ar gael i drawsnewid addysg yng Nghymru. Trwy weithio mewn partneriaeth a thrwy waith ymchwil, gallwn ni greu ffordd fwy deinamig o weithio a rhannu gwybodaeth. Rydyn ni eisoes yn gweithio gyda phartneriaid allweddol megis Prifysgolion Harvard, Stanford a Glasgow.”

Yn ddiweddar hefyd, fe gyhoeddwyd aelodau’r tîm a fydd yn arwain ar waith Yr Athrofa.  Yn ymuno â’r Athro Dylan E. Jones bydd Dr Jane Waters sydd newydd ei phenodi’n Ddeon Cynorthwyol Ymchwil a Throsglwyddo Gwybodaeth, a Peter Rabbett, Athro Arweinyddiaeth Addysgol.

Yn gyn-bennaeth Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg, mae’r Athro Dylan Jones bellach wedi bod yn ei swydd fel Deon ers Ionawr eleni.   Mae ganddo felly brofiad helaeth o fewn y proffesiwn addysg a fydd yn ei alluogi i weithio gyda’r proffesiwn addysgu ledled Cymru i greu cynghrair arweiniol o ymarferwyr a all weithredu newid systemig.

Bu’r Athro Jones hefyd yn Gadeirydd Panel Ymarferwyr Ysgolion Llywodraeth Cymru dan ddau Weinidog, gan gynghori a chefnogi ym maes datblygu polisi addysg yng Nghymru, ac roedd yn aelod o Fwrdd Cysgodol Cymwysterau Cymru.  Mae’n Arolygwr i Estyn, gan arwain a chyflawni gwaith arolygiadau a darparu barn annibynnol a gwrthrychol ar ddarpariaeth addysg a hyfforddiant.

Mae’r Deon cynorthwyol newydd, Dr Jane Waters yn hynod brofiadol ym y maes addysgu athrawon.  Penodwyd Dr Waters i’r Drindod Dewi Sant ym wreiddiol ym mis Medi 2011 yn Gyfarwyddwr Addysg Gychwynnol Athrawon i Raddedigion.  Enillodd ei doethuriaeth ym mis Tachwedd 2011 gan ddod yn Bennaeth Canolfan Addysg Athrawon De-orllewin Cymru ym mis Awst 2013. 

Meddai Dr Waters ynglyn â’i phenodiad: “Mae’n bleser mawr i mi fy mod wedi cael fy mhenodi i’r swydd yma wrth i'r Drindod Dewi Sant addasu’i gweithgarwch ymhellach gyda’r nod o ddiwallu anghenion athrawon cychwynnol ac athrawon sy’n parhau yn yr 21ain ganrif yng Nghymru a thu hwnt.  Rwy’n edrych ymlaen at feithrin perthnasau gyda’n partneriaid er mwyn cefnogi gweithgarwch ymchwil cymhwysol perthnasol a throsglwyddo gwybodaeth mewn modd ystyrlon ar draws rhwydwaith eang o weithwyr proffesiynol sy’n gweithio o fewn ac o gwmpas y sector addysg.”

Daw’r Athro Peter Rabbett yntau â phrofiad sylweddol o systemau a diwygiadau addysg llwyddiannus yn y DU a ledled y byd.  

“Mae’n adeg ddiddorol iawn i weithio ym maes addysg yng Nghymru.,” meddai’r Athro Rabbett.  “Mae gweithredu ‘Dyfodol Llwyddiannus’, ‘Addysgu Athrawon Yfory’ a strategaeth Llywodraeth Cymru ‘Cymwys am Oes’ yn agor cyfleoedd unigryw i drawsnewid addysg.   Rhodd yw gweithio gyda Phrifysgol a phartneriaeth o ysgolion sy’n ymrwymedig i wneud gwahaniaeth i blant a phobl ifanc.”

Gwnaed cynnydd sylweddol o ran gwireddu Adduned Addysgol Y Drindod Dewi Sant a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2015 gan helpu i gyflawni blaenoriaethau strategol Llywodraeth Cymru.  

 Bydd Y Drindod Dewi Sant yn cyhoeddi datblygiadau pellach ynghylch yr Athrofa Addysg mewn digwyddiad arbennig yn Neuadd y Ddinas Caerdydd, ddydd Mercher 15 Mehefin pan fydd Steve Davies, Cyfarwyddwr Addysg Llywodraeth Cymru, yn lansio’r Athrofa’n swyddogol.  Os hoffech fynychu’r digwyddiad yn Neuadd y Ddinas, ebostiwch digwyddiadau-events@uwtsd.ac.uk   

Gwybodaeth Bellach

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676908 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 07449 998476