Yr Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor yn llongyfarch graddedigion Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Neuadd Brangwyn Abertawe


11.07.2016

Graddiodd myfyrwyr o Gyfadran Rheolaeth a Busnes a Rheolaeth, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant heddiw o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

graduation

Wrth gyfarch y graddedigion ar y diwrnod cyntaf o dri diwrnod o seremonïau, dywedodd Yr Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor “Y mae’n fraint imi eich  croesawu yma heddiw er mwyn parhau â’n dathliadau o lwyddiant academaidd ar draws y rhanbarth.  Fel Is-Ganghellor mae’n bleser gennyf eich llongyfarch a diolch ichi am eich cyfraniad i’r Brifysgol”.

Heddiw yw eich diwrnod chi.  Mae’n ddiwrnod pan ddaw cymuned y Brifysgol at ei gilydd i ddathlu eich llwyddiant chi.  Mae’r seremonïau graddio yn nodi diwedd blwyddyn academaidd ond hefyd mae’n nodi ddiwedd gwaith caled ac ymroddiad gennych chi.  Ond dylem hefyd nodi cefnogaeth eich teuluoedd a’ch ffrindiau a diolch iddynt yn gyhoeddus”.

“Gobeithio na fydd eich cysylltiad â’r Brifysgol yn gorffen yma ond y byddwch yn parhau trwy eich bywyd proffesiynol a phersonol i gadw mewn cysylltiad â ni.”

Am y tro cyntaf eleni, graddiodd myfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant o bum gradd meistr integredig – Rheolaeth Busnes, Marchnata, Rheolaeth Adnoddau Dynol, Cyllid a Rheolaeth ac Arweinyddiaeth. 

Dywedodd Roger Maidment, Deon y Gyfadran Busnes a Rheolaeth: “Fe gyflwynwyd y cyrsiau meistr integredig llynedd er mwyn rhoi cyfle i’n myfyrwyr yn eu blwyddyn olaf i astudio ar lefel meistr yn rhan integredig o’u cyrsiau gradd is-raddedig.  Mae’r rhaglenni hyn yn cael eu cynnig bellach i holl fyfyrwyr sydd eisiau trosglwyddo i radd meistr pan fo staff academaidd yn teimlo fod ganddynt y gallu i fod yn llwyddiannus ar radd meistr”.

Astudiodd Vasilios Samaras yn rhan-amser ar gyfer gradd Meistr mewn Gweinyddiaeth Fusnes (MBA).  Roedd eisoes wedi ennill doethuriaeth ond ers dechrau’r radd MBA mae Vasilios wedi cael ei ddyrchafu yn Gyfarwyddwr y cwmni rhyngwladol lle mae’n gweithio.

Dywedodd Vasilios: “Gweithiais fel peiriannydd cyn dechrau’r cwrs ac mae wedi bod yn brofiad arbennig i wneud rhywbeth gwahanol.  Fy hoff agwedd o’r cwrs oedd y trafodaeth a’r berthynas rhwng darlithwyr a myfyrwyr; roeddynt yn ddiddorol iawn gan agor fy meddwl tuag at rychwant o bynciau. Does dim os nag oni bai, y gwnaiff y cwrs gyfrannu’n gadarnhaol tuag at fy ngyrfa.”

Dywedodd ei gyd-fyfyriwr Ben Pothecary: “Mae graddio yn deimlad arbennig.  Rwyf wedi mwynhau fy mhrofiad yn y Drindod Dewi Sant.  Fedra i ddim diolch digon i’m tiwtoriaid am eu cefnogaeth gyson.  Roedd y cwrs yn heriol ond mae’r teimlad o lwyddo yn anhygoel.  Fedra i ddim aros i ddechrau fy ngyrfa ac rwy’n teimlo’n gyffrous am yr hyn a ddaw yn y dyfodol.”