Yr Athro Sue Williams o’r Drindod Dewi Sant i fynd i Seremoni Gwobrau Balchder y South Wales Evening Post nos Wener, 8 Ebrill yn Neuadd Brangwyn y ddinas.


07.04.2016

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch o gyhoeddi bod yr Athro Sue Williams, sy’n ddarlithydd yng Ngholeg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant, ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Balchder y South Wales Evening Post, a gynhelir yn Neuadd Brangwyn y ddinas nos Wener, 8 Ebrill am 6.45yh

Bydd yr Athro Williams yn mynd i’r noson gydag eraill sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol mewn gwahanol gategorïau a chyhoeddir yr enillwyr gan y cyflwynydd gwadd arbennig, yr actores Charlie Brooks o East Enders.

Helpodd yr Athro Williams i achub bywyd dyn a aeth yn sâl y tu ôl i olwyn ei fan ar yr M4 - a daeth y teulu diolchgar o hyd iddi trwy apêl ar y cyfryngau cymdeithasol.

Meddai’r Pennaeth Ysgol – Celfyddyd Gain a Ffotograffiaeth, Caroline Thraves:  “Rydyn ni’n hynod lwcus bod yr Athro Sue Williams yn aelod o’n staff ni yn yr Adran Celfyddyd Gain ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Yn ogystal â bod yn artist ryngwladol o fri mae hi hefyd yn berson hyfryd ac mae’r Gwobrau Balchder wedi cydnabod hyn. Mae’n fraint cael ei chefnogi hi yn y digwyddiad hwn.”

Gweithredodd Sue ar fyrder wrth deithio adref o’r gwaith ar hyd yr M4 i Gaerdydd ddydd Mercher, 6 Ionawr.

Ychydig ar ôl cyffordd Margam, sylwodd ar wagen cefn gwastad a oedd yn gwyro ar draws y lonydd, cyn bwrw yn erbyn y rhwystr ganol.

“Tynnais i mewn ar y lôn gyflym o flaen y cerbyd, a rhedeg yn ôl i weld beth oedd o’i le,” meddai.

“Roeddwn i’n gallu gweld bod y gyrrwr wedi llewygu yn ei fan. Llwyddais i i'w ddadebru ac i anfon am yr heddlu. Gofynnais i iddo a oedd e’n cael trawiad ar y galon, a dywedodd e ei fod e’n credu ei fod e.

“Roeddwn i’n siarad â’r gwasanaethau argyfwng ar yr un pryd, ac wedyn dyma’r heddlu ar y lôn arall yn fy ngweld i. Cyrhaeddodd ambiwlans ymhen rhyw 20 munud.”

Ar ôl gadael y tad i bedwar yn nwylo gweithwyr proffesiynol, dychwelodd yr Athro Williams adref, ond cysylltodd cyn-fyfyriwr â hi rai diwrnodau yn ddiweddarach.

Meddai:  “Bu’n brofiad brawychus; roedd y ddau ohonom ni yn y lôn gyflym, ac roedd hi’n dechrau tywyllu, ond ni arafodd neb arall na stopio i helpu. Gwnaeth yr heddlu fy hebrwng i yn ôl i’r heol, ac roeddwn i’n gwybod bod y gyrrwr yn cael gofal da.

“Wedyn wythnos neu ddwy yn ddiweddarach ces i neges ar Facebook gan gyn-fyfyriwr.

“Roedd wedi gweld apêl gan rywun ar Facebook, ac yn credu ei bod hi’n bosibl mai fi oedd yr un roedden nhw’n chwilio amdani.

Heb yn wybod i’r Athro Williams ar y pryd, roedd wedi cael ei ffilmio gan gamera yng nghaban y fan, a defnyddiwyd y lluniau i ddod o hyd iddi.

Hon oedd eu neges nhw ar Facebook: “Rydyn ni'n chwilio am y fenyw arbennig hon... achubodd hi fywyd ‘Nhad, a hoffem ni ddweud diolch trwy ryfeddod Facebook os oes modd.”

Roedd cyn-fyfyriwr yr Athro Williams wedi ei hadnabod hi o’r llun, ac yn gallu ei rhoi hi mewn cysylltiad â’r teulu, a ofynnodd am gael bod yn ddi-enw.

Meddai: “Siaradais i â’r teulu ac roedd hi’n rhyddhad clywed ei fod wedi ei achub, oherwydd ar y pryd, doeddwn i ddim yn gwybod pa mor ddifrifol oedd pethau. Rwy’n credu iddo gael trawiad ar y galon yn union ar ôl mynd i mewn i’r ambiwlans, ac mae’n debyg bod stopio a gofalu amdano wedi bod o help.

“Mae’r teulu yn byw yng Nghanolbarth Lloegr, ac maen nhw wedi bod yn cysylltu â mi, ac rwy’n falch o wybod i bethau orffen yn dda.

“Roedd yr heddlu a staff yr ambiwlans yn wych, er bod diffyg ystyriaeth gyrwyr eraill braidd yn siomedig. Ond dydw i ddim yn credu i mi sylweddoli pa mor ddifrifol oedd y sefyllfa ar y pryd.”

Nodyn i'r Golygydd

Rhagor o Wybodaeth: 

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r CyfryngauCyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Symudol: 07872 423 788
E-bost: Rebecca.Davies@pcydds.ac.uk