Ysbrydoli Dysgwyr sy’n Derbyn Gofal


14.10.2016

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn chwarae rhan hanfodol mewn ymgyrch ysbrydoledig newydd a gaiff ei lansio yn ystod Wythnos Genedlaethol Ymadawyr Gofal yn ddiweddarach y mis hwn. Nod yr ymgyrch BeThe #1 yw annog Gofalwyr Maeth, gweithwyr allweddol ac athrawon i helpu’r bobl ifanc yn eu gofal i godi eu cyrhaeddiad a'u dyheadau addysgol.

Nod Wythnos Genedlaethol Ymadawyr Gofal yw tynnu sylw at anghenion y rhai sy'n gadael gofal ac annog yr asiantaethau sy'n gyfrifol am edrych ar eu hôl i weithio mewn modd cydlynol ac effeithiol.

Mae wythnos Gofalwyr penodedig hefyd yn cynnig cyfle i ganolbwyntio ar y materion niferus sy'n wynebu lleiafrif anweledig sy'n gorfod ymdrin â set benodol o heriau wrth iddynt ddechrau bywyd oedolion. Mae hefyd yn gyfle i godi ymwybyddiaeth ymhlith y cyhoedd ac i danlinellu’r cymorth y mae ei daer angen ar y bobl ifanc hyn.

Trystan Rees o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant sydd wedi bod yn gweithio ar y cyd â Phartneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De-orllewin Cymru i ddatblygu'r ymgyrch BeThe #1 – sef cyfres o ffilmiau byr sy’n canolbwyntio ar bedwar o raddedigion ar eu taith academaidd unigryw o Flwyddyn 13 i ddechrau gwaith ar ôl  graddio o brifysgol.

Gyda lansio'r ymgyrch BeThe #1 i gyd-fynd ag Wythnos Genedlaethol Ymadawyr Gofal, caiff un ffilm ei rhyddhau bob dydd rhwng 20 Hydref a 30 Hydref. Bydd staff o'r Drindod Dewi Sant a Phartneriaeth De-orllewin Cymru hefyd yn darparu rhaglen o sesiynau hyfforddiant BeThe #1 i rwydweithiau gofal maeth ar draws y De-orllewin o fis Tachwedd 2016 ymlaen.

"Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn benderfynol o ddarparu safon uchel o ofal a chymorth i’w myfyrwyr," meddai Trystan Rees o’r Drindod Dewi Sant.

"Os ydych chi’n fyfyriwr sy’n mynd i Addysg Uwch ac sy’n gadael gofal, gallwch chi fod yn siŵr y bydd y Brifysgol yn cynnig y gefnogaeth a’r wybodaeth sydd eu hangen. Bydd y cymorth hwn ar gael wrth i chi benderfynu beth neu ble i astudio, yn parhau gydol proses ymgeisio’r Brifysgol, a bydd yn barhaus unwaith y byddwch chi wedi dechrau ar eich cwrs. Mae help a gwybodaeth hefyd ar gael os ydych chi’n rhywun sy’n cynghori myfyrwyr sy’n gadael gofal," parhaodd Trystan.

Ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, cynigir i fyfyrwyr o gefndir gofal:

  • Arweiniad cyn mynediad gan y Swyddog Gyrfaoedd, os oes angen, a help yn ystod proses ymgeisio a derbyniadau’r Brifysgol.
  • Opsiwn cymorth cyfoedion mentora i helpu myfyrwyr i setlo ystod wythnosau cyntaf y tymor.
  • Cymorth ariannol wedi'i dargedu ar gyfer pobl sy'n gadael gofal trwy fwrsari a Chronfa Arian wrth Gefn y Brifysgol.
  • Gwasanaethau Myfyrwyr integredig sy’n cynnig mynediad hawdd ei gael at gymorth ariannol, gwybodaeth a chymorth ar gyfer anghenion ychwanegol, cynghori a gwasanaethau cymorth academaidd arbenigol.
  • Cyfarfodydd yn ôl y gofyn rhwng cyswllt a enwir a myfyriwr sy’n gadael gofal i nodi gofynion cymorth, ac i gysylltu ag adrannau’r Brifysgolion ac asiantaethau allanol lle bo'n briodol (a gyda chaniatâd datganedig y myfyriwr).
  • Help gyda chynllunio a threfnu llety ar gyfer amser tymor a gwyliau.
  • Lefel uchel o gyfrinachedd i fyfyrwyr o gefndir gofal mewn perthynas â darparu gwasanaethau a threfniadau penodol.

Gall pobl ifanc o gefndir gofal ddatgan ar eu ffurflen cais UCAS iddynt dderbyn gofal, neu gall eu tîm Gwasanaethau Cymdeithasol roi gwybod i’r Brifysgol fod y myfyriwr wedi gadael gofal. Mae hyn yn galluogi'r Brifysgol i wneud yn siŵr bod cymorth ar gael yn fuan.

"Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn lle cyfeillgar a chroesawgar i astudio ynddo. Ar ôl i’r myfyriwr gael cynnig lle yn y brifysgol, cân nhw gyfle i ddod i gyfarfod  cymorth sy’n cael ei drefnu i’w helpu nhw i bontio i fywyd prifysgol," meddai Trystan Rees ymhellach.

"Gall y cyfarfod gynnwys y myfyriwr, aelod o’i Dîm Plant sy'n Derbyn Gofal , y person a enwir yn y Brifysgol ar gyfer pobl sy’n gadael gofal, ac os oes angen, y Swyddog Llety a chynrychiolydd o'r Ysgol academaidd y bydd e’n ymuno â hi. Yn ystod y cyfarfod hwn bydd yn bosibl penderfynu faint o gymorth ariannol sydd ar gael i'r myfyriwr, y math o lety yr hoffai e ei gael, a lle bo'n briodol, gwneud darpariaeth ar gyfer unrhyw gefnogaeth ychwanegol sydd ar gael, er enghraifft ar gyfer anabledd neu anhawster dysgu penodol megis dyslecsia," ychwanegodd.

Mae Katie King  wedi bod drwy'r system ofal ac yn astudio ar hyn o bryd ar gampws Caerfyrddin Y Drindod Dewi Sant.

"Rwy'n fyfyriwr Dylunio a Chynhyrchu Theatr yn y Brifysgol ac ar hyn o bryd yn fy nhrydedd flwyddyn. Rwy wedi cael gweithiwr cymdeithasol am fwy o amser nag y galla i ei gofio ac roeddwn i mewn ac allan o ofal maeth cryn dipyn ond byth am amser hir – rwy’n credu un flwyddyn i mi lwyddo i gael saith neu wyth lleoliad," meddai Katie.

"Byddwn i’n dweud mai’r rhwystrau pennaf rhag manteisio ar addysg uwch yw cael pobl i wrando arnoch chi a’ch deall chi a gweld eich bod chi o ddifri. Yn ystod fy nghyfnod i mewn addysg uwch rwy wedi cael cymorth mawr gan wahanol adrannau, yn enwedig gan wasanaethau myfyrwyr a menyw o'r enw Delyth Lewis. Delyth yw’r swyddog cyllid, ond mae hi hefyd yn ymdrin â rhai sy'n gadael gofal yn y Brifysgol yma. Mae hi wedi bod o gymorth mawr wrth ddarparu cymorth – iddi hi mae’r diolch fy mod i’n dal i fod yma, fwy na thebyg. Gwnaeth hi fy annog i ddal ati oherwydd ei bod hi’n gwybod mai dyna oeddwn i am ei wneud - mae hi bob amser yn rhoi opsiynau i mi am sut y galla i  wneud hynny ac yn sicr, mae hi wedi mynd y tu hwnt i ofynion ei swydd hi.

"Heb os, mae’r Brifysgol wedi fy newid i fel person, a hynny er gwell. Rwy’n fwy hyderus o lawer. Erbyn hyn rwy’n gweithio’n Llysgennad Myfyrwyr i’r Brifysgol – rwy’n ymwneud llawer ag Ymgyrraedd yn Ehangach a’r tîm marchnata, yn tywys pobl o gwmpas ac yn sôn wrthyn nhw  am y Brifysgol a pha mor dda yw hi, faint mae hi wedi fy helpu i," ychwanegodd Katie.

Graddiodd Alex Sommerville, a fu hefyd drwy'r system ofal, yn ddiweddar o’r Drindod Dewi Sant ac iddi hi roedd ei phrofiad yn y Brifysgol yn un arbennig o werthfawr.

"Gwnes i radd mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol sydd wedi arwain yn uniongyrchol at y gwaith rwy’n ei wneud ar hyn o bryd gyda phobl ifanc ynghylch camddefnyddio sylweddau yn Abertawe," meddai Alex.

"Roeddwn i erioed wedi credu bod eisiau Lefelau A arnoch chi neu fod rhaid i chi fynd i’r chweched dosbarth er mwyn mynd i’r Brifysgol.  Felly cofrestrais i er mwyn gwneud Lefel A mewn llenyddiaeth Saesneg ac wrth i mi siarad â’m ffrind am orfod gwneud dwy Lefel A arall dyma hi’n sôn wrthyf i am gwrs mynediad y gallwn i ei wneud. Cwrs yn y Brifysgol yw e ond mae o safon Lefel A ac roedd y profiad cyfan yn ddefnyddiol iawn i mi, yn enwedig oherwydd dyna ble ces i ddiagnosis dyslecsia a dyspracsia.

"Manteisiais i ar gymorth yn y brifysgol drwy wasanaethau myfyrwyr a oedd yn wirioneddol, wirioneddol dda. Cysylltwyd â mi ychydig cyn dechrau am fy mod i wedi ticio’r blwch ar y ffurflen gais a ddwedai fy mod i’n gadael gofal. Wedyn ces i sgwrs â menyw hyfryd a ddwedai y byddai hi’n gyswllt i mi gydol fy amser i yn y Brifysgol.

"Rwy’n credu bod gan bawb y potensial, rwy’n credu y dylai fod yn agored i bawb. Rwy wedi cael yr argraff, os ydych chi wedi bod mewn gofal, mae’r Brifysgol yn rhywbeth nad ydych chi’n mynd i’w gyflawni, sydd yn hollol anghywir. Peidiwch â’m camddeall i, nid yw gradd i bawb ond rwy’n credu y dylai pawb gael y dewis," medd Alex.

I gael gwybodaeth bellach am y cymorth a gynigir i bobl ifanc sy'n gadael gofal, ewch i: http://www.uwtsd.ac.uk/care/  

Nodyn i'r Golygydd

  1. Mae Trystan Rees, Uwch Swyddog Ymgyrraedd yn Ehangach ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar gael i’w gyfweld – yn Gymraeg a Saesneg
  2. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i http://www.uwtsd.ac.uk/care/

Gwybodaeth Bellach

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk