Ysgol Gymunedol Tsieineaidd newydd yn agor yn Abertawe


08.11.2016

Bellach mae gan blant teuluoedd Tsieineaidd yn Abertawe eu hysgol Tsieineaidd eu hunain, diolch i Athrofa Confucius Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.  

Confucius Institute - Swansea12

Mae’r Ysgol, a agorodd ei drysau ar 4 Medi, wedi’i lleoli ar gampws Townhill y Drindod Dewi Sant.  Cymaint oedd y galw am le fel y bu’n rhaid i Athrofa Confucius gynnig sesiynau bore a phrynhawn bob dydd Sul.

Cynhelir agoriad swyddogol ddydd Sul, 20 Tachwedd yn Theatr Townhill ar y campws ddydd Sul, 20 Tachwedd am 11.45 er mwyn nodi’r datblygiad unigryw hyn yn Abertawe

Confucius Institute - Swansea13

Mae’r fenter gan Athrofa Confucius yn y Drindod Dewi Sant wedi cael cefnogaeth lawn Canolfan Gydweithredol y Gymuned Tsieineaidd, y corff elusennol sy’n gofalu am fuddiannau cymunedau ethnig Tsieineaidd Abertawe.

Meddai Cyfarwyddwr Gweithredol Athrofa Confucius, Krystyna Krajewska: “Mae gan Abertawe gymuned Tsieineaidd ffyniannus gyda nifer cynyddol o blant Tsieineaidd oedran ysgol. Nod yr ysgol newydd yw galluogi’r bobl ifanc hyn i gadw mewn cysylltiad â’u gwreiddiau a’u treftadaeth Tsieineaidd, ac i roi iddynt sgiliau iaith ardderchog mewn Tsieinëeg y bydd eu hangen arnynt yn y byd gwaith cynyddol ryngwladol. Bellach mae 78 o blant rhwng 4-13 oed yn treulio dwy awr bob dydd Sul yn yr Ysgol yn astudio iaith a diwylliant Tsieina.  Trefnir y disgyblion yn ôl oedran mewn tri dosbarth gwahanol, yn amrywio o ddechreuwyr pur i fyfyrwyr sydd yn rhugl mewn Tsieinëeg llafar ac sy’n dymuno paratoi ar gyfer eu harholiad TGAU Mandarin.”

Gyda bron deng mlynedd o brofiad o ddarparu cyrsiau a gweithdai iaith a diwylliant Tsieina mewn ysgolion, prifysgolion a’r gymuned yng Nghymru, mae Athrofa Confucius yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau yn yr ysgol newydd, yn amrywio o TGAU a lefel A mewn Mandarin i ddisgyblion hŷn, i’r prawf Hyfedredd mewn Tsieinëeg a ddarperir gan Hanban, swyddfa Llywodraeth Tsieina ar gyfer addysgu Tsieinëeg fel iaith dramor.

Ychwanegodd Krystyna Krajewska: “Credwn fod yr Ysgol Tsieineaidd yn Abertawe yn unigryw.  Dyma’r tro cyntaf i Athrofa Confucius agor a rheoli ysgol ar gyfer y gymuned Tsieineaidd leol. Mae enghraifft o’r arfer gorau o gydweithio rhwng y gymuned Tsieineaidd a’r sector prifysgol.

Gwnaeth rhieni sylwadau ynglŷn ag agoriad yr ysgol gan ddweud:  “Diolch i chi am ddod ag ysgol Tsieineaidd i Abertawe. Dymunaf i chi lwyddiant am flynyddoedd lawer i ddod!”

Dywedodd Mrs. Wai Fong Lee MBE, Cadeirydd Canolfan Gydweithredol Cymuned Tsieineaidd Abertawe: “Mae ein sefydliad wedi bod yn cefnogi’r gymuned Tsieineaidd leol ers dros 20 mlynedd. Rydym wrth ein bodd i gydweithio gydag Athrofa Confucius i agor Ysgol Tsieineaidd newydd sy’n addo darparu addysg o safon uchel.”

A hithau wedi cael cychwyn mor llwyddiannus, bydd Ysgol Tsieineaidd Athrofa Confucius yn agor yn swyddogol ddydd Sul 20 Tachwedd yn Theatr Townhill, Campws Townhill, y Drindod Dewi Sant:

Rhaglen:

11.45:  Croeso- Athrofa Confucius

11.50: Côr Meibion Abertawe

12.00: Caneuon a datganiadau Tsieineaidd gan ddisgyblion yr

12.15: Cyflwyniad i lywodraethwyr, athrawon a gwirfoddolwyr yr ysgol.

12.30:  Cyflwyniad swyddogol plac yr ysgol

12.35: Lluniaeth

13.15: Gorffen

 

Nodyn i'r Golygydd

Nodiadau i olygyddion:

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk  
  2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unwyd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol.
  3. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.
  4. Ar 1 Awst, 2013 unwyd Coleg Sir Gâr â Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ond byddant yn cadw eu brand eu hunain. Unwyd Coleg Ceredigion â’r Grŵp ar 1 Ionawr 2014.
  5. Athrofa Confucius y Brifysgol yw’r gyntaf yng Nghymru hppt://www.uwtsd.ac.uk/confucius-institute/confucius-institute-chinese-school/

Gwybodaeth Bellach

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Krystyna Krajewska, Cyfarwyddwr Gweithredol:  k.krajewska@uwtsd.ac.uk