Arweiniodd “profiad sy’n newid bywyd” ar gampws Llambed y Drindod Dewi Sant myfyriwr MA at ei swydd “freuddwydiol” yn Amgueddfa Celf Asiaidd Corfu


08.07.2022

Symudodd Christina Panera i Gymru a chofrestru ar gyfer y cwrs MA Crefyddau Hynafol ar ôl datblygu diddordeb gwirioneddol mewn symbolaeth mewn archaeoleg a chrefyddau yn ystod ei hastudiaethau israddedig yng Ngwlad Groeg.

“Life-changing experience” at UWTSD’s Lampeter campus led MA student to her “dream” job at the Corfu Museum of Asian Art

Mae Christina, sydd bellach yn Guradur Casgliadau Tsieineaidd yn Amgueddfa Celf Asiaidd Corfu yng Ngwlad Groeg, yn disgrifio ei chyfnod ar gampws Llambed fel un sydd wedi newid ei bywyd.

Yn dilyn y seremoni raddio, dywedodd Christina:

“Roedd fy mhrofiad yn Llanbedr Pont Steffan wedi newid fy mywyd. Agorodd fy llygaid i fydoedd newydd a'm harwain i ddod o hyd i'm llwybr mewn bywyd, Diwylliant Tsieineaidd. Roedd y staff academaidd a phroffesiynol yn angerddol, yn barod i helpu ac yn deall. Agorodd Llanbedr Pont Steffan bosibiliadau newydd na allwn byth eu dychmygu, ac mae’n ddewis na fyddaf byth yn difaru.

Ar ôl datblygu diddordeb gwirioneddol mewn symbolaeth mewn archaeoleg a chrefyddau yn ystod fy astudiaethau israddedig yng Ngwlad Groeg, penderfynais symud i’r DU ar gyfer gradd Meistr y Celfyddydau amlddisgyblaethol dwy flynedd unigryw mewn Crefyddau Hynafol yn y Drindod Dewi Sant. Roedd ffocws unigryw’r rhaglen ar ryngberthnasau crefyddau a chymdeithasau o safbwynt trawsddiwylliannol wedi fy ngalluogi i ymgysylltu â disgyblaethau a methodolegau newydd wrth i’r modiwlau gyfuno anthropoleg ddiwylliannol, archaeoleg ac astudiaethau crefyddol o’r cyfnod cynhanesyddol i’r 21ain ganrif. Fe wnaeth hyn fy arfogi ag ystod eang o sgiliau, arbenigedd a thechnegau ymchwil sy’n fy ngalluogi i astudio dealltwriaeth ddiwylliannol o bersbectif mwy cyfannol, yn cynnwys y gorffennol a’r presennol, tra hefyd yn darparu ysbrydoliaeth ar gyfer fy ymchwil dilynol ar ddiwylliant Tsieineaidd.”

Yn ystod ei chyfnod yn Llanbedr Pont Steffan, datblygodd Christina ddiddordeb brwd yng ngwerthoedd craidd diwylliant Tsieina a dechreuodd archwilio'r iaith a gwareiddiad Tsieineaidd ymhellach. Ychwanegodd Christina:

“Cefais fy nghyflwyno i Ddiwylliant Tsieineaidd trwy ddigwyddiadau diwylliannol yn llyfrgell y brifysgol gyda gweithdai mewn caligraffeg Tsieineaidd, qi gong a’r seremoni de.

Un o’r cyfleoedd rhagorol a gefais yn ystod fy astudiaethau yn Llanbedr Pont Steffan oedd ymweliad addysgol â Tsieina, lle cefais brofiad o rai o ddyddiau gorau fy mywyd. Taniodd y daith hon fy edmygedd o ddiwylliannau Asiaidd ac fe’m gorfodwyd i’w harchwilio’n ddyfnach yn fy astudiaethau yn y dyfodol.

Ar ddiwedd fy astudiaethau graddedig, dechreuais weithio yn orielau’r Amgueddfa Brydeinig, rhywbeth nad oeddwn erioed wedi’i ddychmygu cyn dechrau fy astudiaethau yn Llanbedr Pont Steffan. Am 14 mis, bob dydd, roeddwn mewn cysylltiad â miloedd o wrthrychau yn cynrychioli hanes a diwylliannau dynol

o bob rhan o'r byd, fe astudiais lawer ohonynt yn Llanbedr Pont Steffan. Roedd y ddeialog fewnol hon rhwng fy ngwaith a’m hastudiaethau yn cadarnhau fy niddordeb mwy â’r byd hynafol a byd amgueddfeydd. Ar hyn o bryd rwy’n gweithio fel archeolegydd sy’n gyfrifol am y Casgliadau Tsieineaidd yn yr unig Amgueddfa Celf Asiaidd yng Ngwlad Groeg, breuddwyd arall a ddaeth yn wir, diolch i Lanbedr Pont Steffan.”

I gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau sydd ar gael ar gampws Llambed y Brifysgol, cliciwch yma - https://www.uwtsd.ac.uk/cy/llambed/

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076