Athrofa Confucius yn partneru â chymuned Tsieineaidd Abertawe i ddathlu Diwrnod Treftadaeth Ddiwylliannol Tsieineaidd.


16.06.2022

Ddydd Sadwrn, 11 Mehefin roedd Theatr y Grand Abertawe yn llawn bwrlwm gyda channoedd o ymwelwyr yn bresennol ar gyfer Diwrnod Treftadaeth Ddiwylliannol Tsieineaidd a drefnwyd ar y cyd gan Athrofa Confucius y Drindod Dewi Sant a Chymdeithas y Tsieineaid yng Nghymru (CIWA). Daeth aelodau o’r cyhoedd a’u teuluoedd ynghyd i fwynhau rhaglen undydd o weithdai crefft ac ymarferion llesiant Tsieineaidd, a pherfformiadau dawns, caneuon a cherddoriaeth Tsieineaidd traddodiadol.

Swansea Grand Theatre - Confucius Institute

Hwn oedd y digwyddiad diwylliannol mawr cyntaf i’w gynnal gan Athrofa Confucius yn Abertawe ers cyn dechrau’r pandemig dair blynedd yn ôl. Yn ystod y seremoni agoriadol, soniodd Arglwydd Faer Abertawe, y Cynghorydd Mike Day, am gysylltiadau hanesyddol a threftadaeth ddiwylliannol gyffredin pobl Tsieina a Chymru.  Yn ei araith, diolchodd Mr Gwilym Dyfri Jones, Profost campysau Caerfyrddin a Llambed i Athrofa Confucius a Chymdeithas y Tsieineaid yng Nghymru am eu hymdrechion i gefnogi’r gymuned leol sy’n  dod dros effeithiau’r pandemig, ac am gynnig gweithgareddau llesiant Tsieineaidd traddodiadol i’r cyhoedd.

 China Heritage Day 2022

Thema’r digwyddiad oedd llesiant Tsieineaidd drwy ddiwylliant. Cafodd yr ymwelwyr gyfle i fwynhau persbectif newydd ar iechyd meddwl a llesiant drwy weithdai celf a cherddoriaeth Tsieineaidd megis “Caligraffi: Prydferthwch Llythrennau Tsieineaidd”, “Hyrwyddo cyfeillgarwch drwy gerddoriaeth: y Sither Tsieineaidd,” a “24 Tymor yr Haul a Gofal Iechyd”.

Confucius Institute - Grand Theatre

Roedd y digwyddiad yn ddathliad gwirioneddol gymunedol a rhyng-genedlaethau. Fel rhan o sioe ddiwylliant Tsieineaidd, perfformiodd myfyrwyr o ysgol uwchradd Bryn Tawe y ddawns bop “The Most Dazzling Chinese Style” a pherfformiodd disgyblion oed cynradd o Ysgol Tsieinëeg Athrofa Confucius ganeuon Tsieineaidd. Perfformiodd aelodau o Gymdeithas y Tsieineaid yng Nghymru ddawns Tsieineaidd draddodiadol, a pherfformiodd myfyriwr o’r Academi Sinoleg  (ar gampws Llambed y Drindod Dewi Sant) y darn i’r ffidil “Liang Zhu”. Yn ogystal â’r sioe ddiwylliant, cafwyd dwy ddarlith: “Menywod o Gymru yn Tsieina” a “Theithiau Treftadaeth Tsieineaidd”, gan alluogi rhyngweithio bywiog gyda’r gynulleidfa.

Dywedodd Lisa Liu, Cyfarwyddwr Tsieineaidd Athrofa Confucius: “Roedd yn bleser cwrdd â chynifer o aelodau’r cyhoedd a ddaeth i’r digwyddiad. Roedd ganddynt ddiddordeb mawr yn niwylliant Tsieina ac yn enwedig y modd y mae cymaint o gelfyddyd a diwylliant Tsieina yn hybu iechyd a llesiant. Yn ystod y cyfnod hwn o deithio cyfyngedig i Tsieina, roeddem hefyd yn gallu dangos rhai o drysorau twristiaeth Tsieina drwy sgyrsiau ac arddangosfa gan fod y digwyddiad hefyd yn cael ei gefnogi gan Ganolfan Ddinesig Diwylliant a Thwristiaeth Beijing, a Chanolfan Ddinesig Diwylliant, Radio, Teledu a Thwristiaeth Hangzhou. Rydym yn ddiolchgar iawn am y gefnogaeth gan gynifer o sefydliadau.”

Grand Theatre

Nodyn i'r Golygydd

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â k.krajewska@uwtsd.ac.uk

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk