Cyfarwyddwr Canolfan S4C Yr Egin yn derbyn cydnabyddiaeth yng Ngwobrau Dathlu Diwylliant Cyngor Sir Gâr.


09.03.2022

Mae Cyfarwyddwr Canolfan S4C yr Egin, Carys Ifan wedi derbyn cydnabyddiaeth am ei rhagoriaeth yn y Cyfryngau Creadigol yn seremoni Gwobrau Dathlu Diwylliant Sir Gaerfyrddin a gynhaliwyd o dan nawdd Cyngor Sir Gâr yn Theatr y Ffwrnes, Llanelli, yr wythnos hon.

Gwobrau Dathlu Diwylliant

Mae’r seremoni wobrwyo Dathlu Diwylliant yn digwydd yn flynyddol er mwyn cydnabod y rheiny sy’n cyfoethogi bywydau drwy gerddoriaeth, y celfyddydau, y cyfryngau, llenyddiaeth a threftadaeth.

Agorodd Yr Egin yn swyddogol ym mis Hydref 2018 gyda digwyddiad torfol oedd yn brofiad creadigol o’r radd flaenaf yn cyfuno goleuni'r cyfnod newydd gyda hud a dewiniaeth Myrddin a thre hynaf Cymru, hynny oll o dan arweiniad artistig Carys Ifan. Ers hynny mae’r Egin wedi gwreiddio yn nhir a daear Sir Gâr gan effeithio’n gadarnhaol ar ffyniant economaidd yr ardal. Trwy arweinyddiaeth Carys y datblygiad mwyaf arwyddocaol a fu ynghlwm â’r fenter fu creu cymuned greadigol fyrlymus sy’n ganolbwynt i ddiwydiannau creadigol y sir.

I Carys, mae derbyn clod o’r fath yn fraint o’r mwya’. Dywedodd: “Mae cydnabyddiaeth bob amser yn beth braf ac rwyf wrth fy modd yn derbyn y wobr hon. Bellach mae 4 mlynedd ers i mi gael fy mhenodi yn Gyfarwyddwr Canolfan S4C Yr Egin, rwyf wrth fy modd yn arwain y prosiect trawsnewidiol a gweld yn barod yr effaith mae wedi ei gael ar Sir Gâr a’r rhanbarth er waetha heriau’r pandemig. Mae’r rôl yn cyfuno fy mhrofiad o weithio ym myd teledu, theatr a digwyddiadau byw gyda fy angerdd i greadigrwydd y gorllewin ffynnu gan gyfrannu at greu cymunedau bywiog gyda’r Gymraeg yn rhan naturiol o’n diwylliant boed hynny wyneb i wyneb neu ar-lein.

“Pleser yw cydweithio gyda’r holl gwmnïau ac unigolion sydd wedi cydleoli yn Yr Egin, sicrhau llwybrau i’r diwydiant a chyfleon profiad gwaith ar gyfer talent newydd yn ogystal â datblygu prosiectau uchelgeisiol digidol a rhithwir yma yn Sir Gâr. Mae derbyn y wobr ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod yn ei wneud yn fwy arbennig eto ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr at y cyfnod nesa ac arloesi pellach. ”

Gorymdaith Yr Egin

Meddai Gwilym Dyfri Jones, Profost Campws Caerfyrddin a Llambed: “Mae’r Brifysgol yn ymfalchïo yn llwyddiant Carys ac yn gwerthfawrogi’n fawr y gwaith rhagorol sydd wedi digwydd yn Yr Egin o dan ei harweiniad. Sefydlwyd Yr Egin yn ganolfan greadigol fyrlymus a lwyddodd i ymgysylltu’n rhagorol â’r gymuned leol ac ar lefel genedlaethol. Er yr heriau diweddar, mae Carys a’r tîm wedi llwyddo i gynnal a chefnogi’r gymuned o fewn Yr Egin a braf yw gweld y ganolfan yn llawn bwrlwm unwaith yn rhagor erbyn hyn.”

Bwriad y digwyddiad yw tynnu sylw at bwysigrwydd diwylliant Sir Gaerfyrddin,  yn ogystal ag arddangos yr hyn sy’n cael ei gyflawni ym mhob rhan o’r sir. Tanlinellwyd pwysigrwydd Yr Egin i gyfryngau’r rhanbarth gyda’r tri o’r rhai oedd yn deilwng yn y categori Rhagoriaeth yn y Cyfryngau Creadigol yn ymwneud â’r Egin sef Sam Turton o gwmni Whisper Cymru a Chlwb Asbri sy’n rhoi cyfle i bobl ifanc ddysgu a defnyddio sgiliau ffilmio a chreu cynnwys digidol. Anrhydeddwyd hefyd Miriam Hughes, myfyrwraig Gwneud Ffilmiau Antur yn y flwyddyn gyntaf am ei llwyddiant yn y categori Rhagoriaeth yn y Celfyddydau Gweledol a Chrefftau.  Mae’r Brifysgol yn dymuno llongyfarch pawb a fu’n gysylltiedig gyda’r gwobrau ac a dderbyniodd glod mor haeddiannol.

 

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk