Darlithwyr o’r Drindod Dewi Sant yn teithio i Helsinki i rannu eu gwybodaeth ym maes Gwaith Ieuenctid


21.10.2022

Yn ddiweddar teithiodd darlithwyr o’r ddisgyblaeth Plentyndod, Ieuenctid ac Addysg yn y Drindod Dewi Sant i Helsinki i gymryd rhan mewn Cynhadledd ar Addysg Uwch ym maes Gwaith Ieuenctid.  

Lecturers from The University of Wales Trinity Saint David’s Childhood, Youth and Education discipline travelled to Helsinki to take part in a Conference on Higher Education in Youth Work recently.

Gwahoddwyd y Cyfarwyddwr Academaidd, Dr Nichola Welton, a’r Cyfarwyddwr Rhaglen ac Uwch Ddarlithydd mewn Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol, Angharad Lewis, i’r digwyddiad hwn yn rhan o fenter ryngwladol er mwyn rhannu eu profiad a’u gwybodaeth helaeth ym maes gwaith ieuenctid.  

Fe wnaeth Partneriaeth Ieuenctid Cyngor Ewrop yr UE, rhaglen Hyfforddi a Chydweithio SALTO, ynghyd â Gweinyddiaeth Addysg a Diwylliant y Ffindir, Asiantaethau Cenedlaethol Ieuenctid Erasmus+ yr Almaen a’r Ffindir, Iwerddon, Serbia, Georgia a Phortiwgal, gychwyn Gweithgaredd Dysgu gan Gymheiriaid yn ymwneud ag Addysg a Hyfforddiant i Weithwyr Ieuenctid. 

Fel rhan o weithredu’r Gweithgaredd Dysgu gan Gymheiriaid, trefnodd Prifysgol Gwyddorau Cymhwysol Humak yn y Ffindir Gyfarfod Arbenigol yn ymwneud ag Addysg Uwch mewn Gwaith Ieuenctid ar 20-23 Medi 2022 yn Helsinki, y Ffindir.  Roedd y cyfranogwyr yn y seminar arbenigol yn cynrychioli sefydliadau addysg uwch sy’n darparu neu’n cynllunio addysg uwch mewn gwaith ieuenctid, a gweinyddiaethau llywodraeth sy’n gyfrifol am ddatblygu gwaith ieuenctid yn y gwledydd a oedd yn cymryd rhan. 

Nod y Gweithgaredd Dysgu gan Gymheiriaid oedd datblygu dealltwriaeth gyffredin o addysg a hyfforddiant o safon i weithwyr ieuenctid rhwng y gwledydd oedd yn cymryd rhan. Bwriadwyd hefyd gymryd cam ymhellach at gydweithio ar draws sectorau, astudio dulliau gwledydd o ddarparu addysg a hyfforddiant ffurfiol i weithwyr ieuenctid, archwilio datblygiad cymwyseddau gweithwyr ieuenctid, ac archwilio sut y gellir defnyddio safonau, offer a dulliau Ewropeaidd a rhyngwladol mewn cyd-destun o’r fath, a chreu rhwydwaith o addysgwyr gwaith ieuenctid mewn addysg uwch.

Lecturers from The University of Wales Trinity Saint David’s Childhood, Youth and Education discipline travelled to Helsinki to take part in a Conference on Higher Education in Youth Work recently.

Fel cyfranogwyr panel arbenigol, cyfrannodd Dr Nichola Welton ac Angharad Lewis eu profiad a’u myfyrdodau eu hunain ar ddatblygu portffolio Gwaith Ieuenctid y Drindod Dewi Sant, gan gynnwys y BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol (Ardystiad ETS), a’r MA Gwaith Ieuenctid ac Addysg Gymdeithasol  (Ardystiad ETS). Bydd cyfleoedd o’r fath i rannu profiad yn caniatáu i’r Drindod Dewi Sant lywio gwaith cynllunio ac arfer rhyngwladol yn ogystal â chael cyfleoedd arwyddocaol i gydweithio.  Mae’r gwahoddiad i gyfrannu at y Gweithgaredd Dysgu gan Gymheiriaid hefyd yn ategu gwerth Tîm Ieuenctid y Drindod Dewi Sant o ran arbenigedd mewn addysg ac ymchwil ym maes Gwaith Ieuenctid.  

Meddai Dr Nichola Welton:

“Roedd yn brofiad gwerthfawr iawn i gael y cyfle i ymgysylltu â 15 o Brifysgolion yn Ewrop sy’n darparu hyfforddiant Gwaith Ieuenctid mewn Seminar Arbenigol a gynhaliwyd gan Brifysgol Gwyddorau Cymhwysol Humak yn Helsinki.  Bydd hyn yn arwain at adeiladu cysylltiadau a sylfeini ar gyfer cyfleoedd cydweithio pellach.   Dangosodd y seminar yn glir sut y mae addysg nad yw’n ffurfiol drwy waith ieuenctid yn cael ei werthfawrogi’n fawr yn y Ffindir ochr yn ochr ag addysg ffurfiol, a sut y gall gwaith Ieuenctid gyfrannu at ddarparu sylfaen ar gyfer hyrwyddo iechyd meddwl a llesiant cadarnhaol yn ogystal â chyfleoedd ehangach i Bobl Ifanc yn y gymdeithas”.

Meddai Angharad Lewis

“Roedd yn fraint cynrychioli’r Drindod Dewi Sant a Chymru yn y Seminar Arbenigol yn Helsinki, a chyfnewid arfer da gydag eraill ar draws Ewrop.  Rydym wedi meithrin nifer o gysylltiadau yr ydym yn gobeithio eu harchwilio ymhellach.  Roedd hwn yn brofiad grymusol, ac yn arddangos gwerth Gwaith Ieuenctid ar draws Ewrop”.

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk