Dewis Ysgolhaig Cytgord o’r Drindod Dewi Sant ar gyfer ‘Rhaglen Cymrodyr Rhyngwladol’ Canolfan Deialog KAICIID


07.12.2022

Mae Fatima Akbar Jiwani o’r Drindod Dewi Sant, ysgolhaig cytgord yn y Sefydliad Rhyngwladol Deialog Rhyng-ffydd a Rhyngddiwylliannol y Brifysgol, wedi’i dewis ar gyfer ‘Rhaglen Cymrodyr Rhyngwladol’ Canolfan Deialog KAICIID.

UWTSD’s Fatima Akbar Jiwani, a Harmony scholar at the University’s International Federation for Interfaith and Intercultural Dialogue (IFIFICD), has been selected for the KAICIID Dialogue Centre’s ‘International Fellows Programme.’

Mae Rhaglen Cymrodyr KAICIID yn rhaglen datblygu gallu a rhwydweithio parhaus sy'n dechrau gyda blwyddyn o hyfforddiant hybrid. Cynlluniwyd y Rhaglen i gysylltu â datblygu rhwydwaith o arweinwyr sydd wedi ymrwymo i feithrin heddwch yn eu cymunedau trwy ddeialog rhyng-grefyddol a rhyngddiwylliannol.

Mae'r Cymrodyr yn gymuned fyd-eang o arweinwyr crefyddol amrywiol, addysgwyr ac ymarferwyr deialog o gefndiroedd Bwdhaidd, Cristnogol, Hindŵaidd, Iddewig, Mwslimaidd, Sikhaidd a chrefyddol eraill. Mae'r garfan ryngwladol yn cynnwys Cymrodyr o wahanol rannau o'r byd, tra bod carfannau rhanbarthol yn tynnu Cymrodyr o'u rhanbarthau priodol ac yn defnyddio'r ieithoedd rhanbarthol.

Mae Fatima Jiwani ar hyn o bryd yn astudio yn y Sefydliad Rhyngwladol Deialog Rhyng-ffydd a Rhyngddiwylliannol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac yn ymgeisydd ar gyfer doethuriaeth broffesiynol mewn astudiaethau rhyng-ffydd. Mae hi wedi ysgrifennu a chyflwyno papurau mewn nifer o gynadleddau rhyngwladol yn canolbwyntio ar addysg ac addysg ryng-ffydd. Dywedodd Fatima Akbar Jiwani:

“Mae’n anrhydedd fawr cael fy newis ar gyfer Rhaglen Cymrodyr Rhyngwladol Canolfan Deialog KAICIID ac rwy’n ddiolchgar iawn am y cyfle.

Rwyf wedi dysgu astudiaethau crefyddol am fwy na degawd. Nawr, ar ôl ennill arbenigedd mewn diwinyddiaeth ryng-ffydd, roeddwn i eisiau dod â gwybodaeth y ddau at ei gilydd yn ymarferol. Yn fy nealltwriaeth i, achosir anghytgord cymunedol pan nad ydym yn gwybod yr ‘arall’.

Gall hyn arwain weithiau at y meddwl dynol yn creu gwawdluniau ofnus o rywun nad ydym erioed wedi cwrdd â nhw. Trwy ddeialog rhyng-ffydd, roeddwn i eisiau i oedolion ifanc, sef y rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn ein gwlad yn y dyfodol, gysylltu â rhyngweithio mewn amgylchedd diogel. Rwy’n ddiolchgar am y gymrodoriaeth KAICIID a hwylusodd y cyfle hwnnw.”

UWTSD’s Fatima Akbar Jiwani, a Harmony scholar at the University’s International Federation for Interfaith and Intercultural Dialogue (IFIFICD), has been selected for the KAICIID Dialogue Centre’s ‘International Fellows Programme.’

Fel rhan o gymrodoriaeth KAICIID, gofynnir i bob un o’r deiliaid i drefnu a gweithredu menter ryng-ffydd yn y rhan o'r byd y maent yn byw ynddi. Ychwanegodd:

“Fel rhan o fenter KAICIID, trefnais 'daith ryng-ffydd ieuenctid' ym Mumbai, India. Roedd y daith gerdded yn ddigwyddiad hybrid tri diwrnod i ddod ag unigolion o wahanol dueddiadau a diwylliannau crefyddol at ei gilydd gyda’r nod o wella cydlyniant cymdeithasol a rhyngweithio ymhlith ieuenctid o wahanol gymunedau crefyddol.”

Yn ystod y ‘Taith Gerdded Ryng-ffydd Ieuenctid’, ymwelodd y cyfranogwyr â thri addoldy crefyddol a dysgu amdanynt. Gyda chefnogaeth Mr Yudhister Das a Ms Parijata Devidasi, dewiswyd Teml y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Ymwybyddiaeth Krishna (ISKON) fel y safle crefyddol cyntaf i gyflwyno Hindŵaeth ac athroniaeth ymwybyddiaeth Krishna. Ar ôl pregeth a sesiwn holi-ac-ateb, aeth y grŵp ar daith dywys o amgylch safleoedd amrywiol y deml dan arweiniad y mynachod a gymerodd ran a phrofi’r ffydd yn ei hamgylchedd o gysegriad crefyddol ac addoliad.

Ail safle’r daith ryng-ffydd oedd y ‘Dhanpathohar Gurudwara’ (Santacruz, Mumbai). Yma, cyflwynwyd y cyfranogwyr i athroniaeth ffydd Sikhaidd y Khalsa Panth, ei symbolaeth, a gwerthoedd moesegol Sikhaeth. Ar gais, rhoddwyd ‘Kara’ i bob un, sef breichled ddur grefyddol sy’n symbol o anfeidredd a chysylltiad â Duw. Profodd y cyfranogwyr hefyd ‘langar’ diwylliannol a chrefyddol arbennig (cymryd bwyd) a baratowyd yn arbennig ar eu cyfer yn y Gurudwara.

Yn olaf, safle olaf y daith ryng-ffydd oedd y Mount Mary Basilica, safle treftadaeth o'r 17eg ganrif. Rhoddodd yr Esgob John daith a dealltwriaeth i’r myfyrwyr o hanes pensaernïol yr eglwys, arwyddocâd y paentiadau a diwylliant materol arall, a ddilynwyd gan sesiwn holi ac ateb arall.

Yn ystod y sesiwn fyfyrio olaf lle trafodwyd effaith y daith gerdded, daeth Fatima i’r casgliad:

“Yn y tymor hir, rwy’n gobeithio y bydd hyn yn helpu i greu ymwybyddiaeth, dealltwriaeth ac agwedd luosog ymhlith pobl ifanc, a all yn ei dro fod yn gatalydd wrth gychwyn cyfeillgarwch a chryfhau perthnasau cymunedol.”

UWTSD’s Fatima Akbar Jiwani, a Harmony scholar at the University’s International Federation for Interfaith and Intercultural Dialogue (IFIFICD), has been selected for the KAICIID Dialogue Centre’s ‘International Fellows Programme.’

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076