Grŵp Y Drindod Dewi Sant yn lansio Academi’r Gyfraith Cymru


21.07.2022

Mewn partneriaeth â Choleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion, mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Y Drindod) wedi lansio Academi Gyfreithiol ar gyfer Prentisiaethau sector deuol gyntaf Cymru i ddarparu addysg a hyfforddiant arloesol a chynaliadwy ar gyfer y Sector Cyfreithiol.

The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) in partnership with Coleg Sir Gar and Coleg Ceredigion has launched Wales’s first dual sector Legal Academy for Apprenticeships to deliver innovative and sustainable education and training for the Legal Sector.

Y nod yw datblygu canolfan ragoriaeth mewn hyfforddiant cyfreithiol, gyda staff proffesiynol profiadol yn gweithio’n agos gyda’r sector i ddatblygu ystod gynhwysfawr o gyrsiau i fodloni ei anghenion sy’n newid yn gyflym. Bydd yr Academi, sydd hefyd yn cael ei chefnogi gan Swyddfa Cymru Cymdeithas y Cyfreithwyr, yn helpu cyflogwyr i ddenu staff newydd yn ogystal ag uwchsgilio staff presennol sy’n awyddus i symud ymlaen yn eu datblygiad proffesiynol.

Bydd gwaith yr Academi yn cyd-fynd yn agos gyda Bil Addysg ac Ymchwil Trydyddol (AYT) newydd Llywodraeth Cymru gan helpu i gefnogi dysgwyr i symud yn ddiffwdan o addysg orfodol i addysg a hyfforddiant ôl-orfodol, a dymchwel rhwystrau at ddiogelu llwybrau haws i ddysgwyr a chefnogi buddsoddi parhaus mewn ymchwil ac arloesi.

Fe fydd yn arbenigo mewn hyfforddiant CILEX a chaiff ei hachredu gan Sefydliad Siartredig y Gweithredwyr Cyfreithiol (CILEX) i ddarparu cymwysterau Lefel 3 a Lefel 5 y CPQ (Cymhwyster Proffesiynol CILEX).

Meddai Bronwen Williams, Cyfarwyddwr Academaidd Y Drindod: “Yn rhan o Grŵp Y Drindod, mae Academi’r Gyfraith mewn sefyllfa gref i ddarparu addysg a hyfforddiant arloesol a chynaliadwy ar gyfer y Sector Cyfreithiol yng Nghymru a Lloegr.

“Ein nod yw bod yn eithriadol o ran ein dull addysgu, yn ysbrydoledig gyda phrofiad a disgwyliad ein cyflogwyr a dysgwyr, gan ymrwymo i waith partneriaeth effeithiol ac arloesol.”

Bydd prentisiaethau’n cael eu cynnig fel llwybrau i mewn i broffesiwn y gyfraith, gan roi’r cyfle i gyfuno gwaith a dysgu drwy asio hyfforddi yn y swydd gydag astudio oddi ar y safle.

Bellach, caiff y Fframweithiau Prentisiaeth hyn eu hariannu’n llawn yng Nghymru.

Meddai Naldo Diana, Cyfarwyddwr Gweithredol Ymgysylltu â Busnes ac Arloesi yng Ngholeg Sir Gâr: “Mae prentisiaethau’n hyblyg ac wedi’u cynllunio i gynnig rhaglen ddysgu strwythuredig sy’n cyd-fynd ag anghenion yr unigolyn a’r cyflogwr gan ddarparu platfform i wella gwybodaeth, sgiliau a phrofiad gwaith a fydd yn gwella cyflogadwyedd a dilyniant gyrfa.

“I gyflogwyr, gall prentisiaethau lenwi bwlch sgiliau yn y busnes drwy uwchsgilio neu ailhyfforddi gweithwyr, yn ogystal â helpu i recriwtio gweithwyr newydd talentog sydd â photensial i mewn i’r busnes. Rydym eisoes yn derbyn nifer fawr o ymholiadau am y cyrsiau sy’n cael eu cynnig yn yr Academi.”

Ychwanegodd Mark Davies, Cadeirydd Pwyllgor Cymru Cymdeithas y Cyfreithwyr: “Rwyf wrth fy modd bod Swyddfa Cymru Cymdeithas y Cyfreithwyr wedi bod yn gweithio mor agos gyda CILEX a Llywodraeth Cymru i greu’r rhaglen brentisiaeth gyfreithiol arloesol hon.

“Rydym yn croesawu’r rhaglen brentisiaeth hon a fydd yn darparu addysg gyfreithiol reoledig o ansawdd i’r staff a gyflogir gan ein haelodau ledled Cymru.

“Yn Gyfarwyddwr ar gwmni cyfreithiol yn Abertawe, rwy’n gyffrous y bydd Y Drindod a Choleg Sir Gar yn gallu darparu’r rhaglen hon yn uniongyrchol i gwmnïau sydd nid yn unig yng Ngorllewin Cymru, ond hefyd ar draws Cymru gyfan.  Bydd y rhaglen brentisiaeth hon yn rhoi i weithlu’r dyfodol y sgiliau hynny sy’n hanfodol wrth alluogi i gwmnïau cyfreithiol Cymru ddatblygu a ffynnu a’u galluogi i fodloni heriau’r dyfodol a ddaw yn sgil datganoli’r system gyfiawnder ymhellach yng Nghymru.”

O fis Medi 2022 bydd prentisiaid yn gallu cofrestru yn Academi’r Gyfraith, a chefnogir y Fframweithiau Prentisiaeth gan gymhwyster Proffesiynol CILEX (CPQ).                       

Bellach, mae’r Fframweithiau Prentisiaeth a ganlyn yn cael eu hariannu’n llawn yng Nghymru.

Prentis mewn Gwasanaethau Cyfreithiol Lefel 3                                                                             

Prentis Uwch mewn Gwasanaethau Cyfreithiol Lefel 5

I wneud cais neu i gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Lydia.david@colegsirgar.ac.uk

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk