Helpu eraill yw nod ymchwil myfyriwr o’r Drindod Dewi Sant i ‘anableddau anweledig’


07.02.2022

Mae astudio wedi bod yn daith o hunan-ddarganfod i Carol Vaughan Roberts, un o raddedigion MBA campws Llundain, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Carol was awarded her CertHE Skills in the Workplace Certificate, BA (Hons) Leadership and Management Skills for the Workplace Degree and most recently her MBA in Human Resource Management at UWTSD London.

Derbyniodd Carol ei Thystysgrif Sgiliau yn y Gweithle (TystAU), BA (Anrh) Sgiliau Arwain a Rheoli ar gyfer Gradd yn y Gweithle ac yn fwyaf diweddar ei MBA mewn Rheoli Adnoddau Dynol ar gampws y brifysgol yn Llundain. Ym mis Chwefror 2021, penderfynodd barhau â’i haddysg ac ymunodd â’r rhaglen Doethur mewn Gweinyddu Busnes (DBA) ac mae ar fin symud ymlaen i Ran 2 (y daith ymchwil) ei hastudiaeth Ddoethurol.

Mae Carol, sydd â Dyslecsia ac sy’n cydnabod y gefnogaeth a roddwyd iddi drwy gydol ei chyfnod yn y Brifysgol, wedi defnyddio ei thaith ddysgu bersonol a’i hastudiaethau dilynol fel sail i ymchwil i helpu eraill yn ei sefyllfa.

Meddai Carol: “Ar gyfer fy nhraethawd hir dewisais ymchwilio i anableddau anweledig a’u heffeithiau ar gyflogaeth, pwnc sydd o ddiddordeb mawr i mi ac sydd wedi fy arwain i gofrestru ar y rhaglen ddoethuriaeth yma. Rwy’n bwriadu datblygu fy astudiaethau ymhellach i ddarganfod ffyrdd y gall gweithwyr gefnogi ac annog pobl ag anableddau anweledig i gael eu cynnwys a’u cefnogi gyda’u llwybrau gyrfa. Byddai hyn yn fy rhoi mewn sefyllfa dda i gefnogi cyflogwyr a gweithwyr ar y pwnc hwn yn fy ngyrfa yn y dyfodol.”

Dywedodd Carol ei bod wedi cael trafferth yn yr ysgol fel plentyn. “Roeddwn i wedi cael fy labelu yn dwp a dinistriol. Fodd bynnag, llwyddais i sicrhau rhai swyddi da yn fy ngyrfa trwy weithio'n galed a gweithio o'r gwaelod i fyny ar gyfer pob rôl,” ychwanegodd.

“Llwyddais i ennill NVQ sef y cymhwyster a’m harweiniodd i gofrestru ar gyfer y TystAU sgiliau yn y gweithle yn y Drindod Dewi Sant. Yn anffodus, cefais fy niswyddo wedyn ond penderfynais gael y cymwysterau ychwanegol yr oedd eu hangen arnaf i roi fy hun ar y llwybr iawn - yn lle gweithio fy ffordd i fyny o waelod yr ysgol eto.”

Dywed Carol ei bod yn cofio teimlo’n bryderus wrth feddwl am ysgrifennu aseiniadau ond i hyn gael ei ddilyn yn gyflym gan ryddhad pan dderbyniodd y newyddion ei bod wedi llwyddo yn ei modiwlau cyntaf gyda graddau da.

“Roedd sylweddoli y gallwn i wneud hyn yn anhygoel,” meddai. “Nid oedd hyn yr un peth â’r hyn yr oeddwn wedi teimlo yn yr ysgol. Nawr roedd gen i bobl a oedd yn credu yn fy ngallu academaidd, a dechreuais gredu yn fy hun.  Mae wedi bod yn heriol ceisio cydbwyso astudio gyda gwaith a bywyd bob dydd. Fodd bynnag, mae’r gefnogaeth a roddwyd i mi gan staff Y Drindod Dewi Sant, fy nghyd-fyfyrwyr a fy ngŵr wedi bod heb ei ail.”

Ar ôl cwblhau ei chwrs gradd, dywedodd Carol ei bod wedi cael ei hannog gan ddarlithwyr a’i gŵr i barhau â’i hastudiaethau a chofrestru ar gyfer MBA. Mae hi hefyd ar hyn o bryd yn gweithio fel Gweinyddwr Gweithrediadau ar gampws y brifysgol yn Llundain.“Rwyf wedi bod â diddordeb mewn AD erioed, felly dewisais barhau yn y maes hwn gyda fy astudiaethau,” ychwanegodd.

Dywedodd Carol, sydd hefyd yn gynrychiolydd cwrs, fod y rôl hon wedi ei helpu i gefnogi ei chyd-fyfyrwyr.  Nododd:

“Rwyf wedi gwneud rhai cyfeillion gydol oes yn y Drindod Dewi Sant a oedd yn fonws annisgwyl. Byddwn yn argymell bod eraill yn cymryd y daith hon gan ei bod nid yn unig yn agor drysau ond hefyd eich meddwl i’r posibiliadau diddiwedd sydd ar gael i’ch grymuso â gwybodaeth a chyfleoedd ar gyfer datblygiad eich gyrfa.”

Dywedodd Amare Desta, Athro Gwybodaeth a Rheoli Gwybodaeth a Rheolwr Rhaglen Doethur mewn Gweinyddu Busnes (DBA) ar Gampws Llundain: “Mae Carol yn enghraifft berffaith o bolisi'r Drindod Dewi Sant tuag at ‘Ehangu Cyfranogiad’.

“Oherwydd ei diddordeb personol, mae Carol yn bwriadu cynnal ymchwil ac ymchwilio i’r gwahanol lefelau o anableddau ‘anweledig’ sy’n effeithio ar filiynau o bobl yma yn y DU yn unig gyda’r nod o nodi mesurau posibl y mae angen i gyflogwyr eu rhoi ar waith pan nad oes unrhyw dystiolaeth o anableddau corfforol.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk