Myfyriwr Gwneud Ffilmiau yn gwneud y mwya’ o weithio yn y diwydiant cyfryngau fel ffordd o’i helpu gyda’i radd.


21.11.2022

Mae myfyriwr sy’n astudio’r cwrs Gwneud Ffilmiau o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi elwa llawer drwy gydweithio â chwmni Afanti ar amryw o gynyrchiadau teledu tra’n astudio am ei radd yr un pryd.

Profiad gwaith Jonathan

Cychwynnodd y diddordeb ym myd y cyfryngau gyda Finlay Prydderch pan dderbyniodd wahoddiad gan ei ewythr i arsylwi ar sut oedd y rhaglen ‘Eisteddfod T’ yn cael ei ffilmio fel cynhyrchiad. O’r fan honno, trwy ei gwrs Prifysgol ar gampws Caerfyrddin sy'n darparu profiadau agos at ddiwydiant gyda Chanolfan S4C Yr Egin, fe’i wahoddwyd i fynd ar brofiad gwaith i arsylwi ar gynhyrchiad ‘Jonathan’ gan gwmni Afanti.

Dros yr 8 mis diwetha’ mae Finlay wedi bod yn lwcus iawn o dderbyn sawl cyfle o brofiad gwaith gyda chwmni Afanti o ddechrau gyda nhw fel rhedwr ac erbyn hyn mae wedi bod yn gweithio iddyn nhw fel cynorthwy-ydd camera a gwithredwr camera weithiau.

Mae wedi llwyddo i gael cyfle i weithio ar amrywiaeth o gynhyrchiadau ar gyfer S4C, BBC, YouTube, Channel 4, BT Sport, BBC4 a BBC2. Ymhlith y rhain, mae Finlay wedi llwyddo i weithio ar gyfresi poblogaidd megis ‘Jonathan’ ‘Songs of Praise’ a ‘The Perfect Pitch’.

Meddai Finlay:

“Wrth gael y cyfle i weithio ar yr holl gynhyrchiadau arbennig yma, dwi wedi dysgu er mwyn llwyddo yn y diwydiant hwn fod angen i mi weithio’n galed a thrin pawb gyda pharch. Mae’r holl gyfleoedd yma wedi fy helpu i ddangos y math o brofiad sydd angen arnaf i wneud y gwaith hwn ar ôl gorffen fy nghyfnod yn y Brifysgol.”

Dywed Finlay hefyd fod yr holl brofiadau ychwanegol yma wedi llwyddo i ddatblygu ei hunan hyder hefyd drwy allu wneud yr hyn mae’n ei fwynhau.

Myfyriwr Gwneud Ffilmiau yn gwneud y mwya’ o weithio yn y diwydiant cyfryngau fel ffordd o’i helpu gyda’i radd.

Dywedodd Osian Afan Davies, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Afanti:

“ Mae cydweithio gyda’r Egin, y Drindod Dewi Sant a S4C ar brosiectau fel hyn yn bwysig i ni fel cwmni er mwyn cefnogi a hybu’r genhedlaeth nesaf sydd yn dod mewn i’r diwydiant teledu. Mae Finlay yn enghraifft o’r cydweithio agos yma. Ers dechrau fel rhedwr ar gynhyrchiad Jonathan, mae Finlay wedi mynd ymlaen i weithio ar nifer o brosiectau Afanti gan gynnwys Jonathan 60 (S4C), The Perfect Pitch (Channel 4), Songs of Praise (BBC One), Inside Classical (BBC Four) a Tisho Fforc (S4C Hansh). Mae wedi cael profiad mewn amryw o leoliadau gwahanol dros y DU ac rydym yn falch i weld gymaint mae ei sgiliau wedi tyfu dros y cyfnod. Ni'n edrych ymlaen at groesawu Finlay yn ôl unwaith iddo orffen ei astudiaethau yn y Brifysgol.” 

Ychwanegodd Carys Ifan, Cyfarwyddwr Canolfan S4C Yr Egin:

“Un o brif amcanion Yr Egin yw meithrin talent newydd a dyma esiampl berffaith wrth i Finlay fachu ar brofiadau gwerthfawr a gwneud cysylltiadau di-ri fydd yn caniatau iddo gamu yn hyderus o Addysg Uwch i'r gweithle gyda CV a sgiliau o safon. Mae’n wych cydweithio gyda S4C, Afanti a chwmniau eraill er mwyn sicrhau profiadau go iawn a llif i’r diwydiant. ”

Dywedodd Brett Aggersberg, un o ddarlithwyr Finlay:

“Mae ein graddau wedi'u cynllunio gyda phrofiad a chyflogadwyedd ar flaen y gad yn ein cymhelliant. Rwy'n falch o'r gwaith y mae Finlay wedi'i gyflawni, ac mae'i hyder yn y pwnc wedi tyfu o ganlyniad i gael cyfle i gymryd rhan mewn profiad gwaith ar leoliad. Rwy'n falch o weld fod y cysylltiadau a ddatblygwyd gennym gyda’r diwydiant drwy Yr Egin ac Afanti, wedi bod o fudd i fyfyrwyr.

“Fel siaradwr Cymraeg, mae Finlay wedi gallu gweithio'n broffesiynol yn iaith ei famiaith i gwmni lleol cyffrous. Cyn bo hir, byddwn yn gwahodd myfyrwyr i wneud cais am y cyfle am brofiad gwaith ar leoliad eleni ar ‘Jonathan’, a gobeithiaf y bydd myfyrwyr yn manteisio ar y cynnig ac yn datblygu eu rhwydwaith gan y bydd yn fantais iddynt wrth raddio a phan yn mynd i mewn i'r diwydiannau creadigol.”

Mae’r dyfodol i weld yn addawol iawn i Finlay, ac mae’n gobeithio wedi iddo raddio y bydd modd iddo fedru cael swydd o fewn y diwydiant teledu.

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk