Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn dathlu gyda seremonïau graddio yn Abertawe


28.03.2022

Cynhaliwyd seremoni raddio gyntaf Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar gyfer myfyrwyr a raddiodd yn ystod pandemig y coronafeirws yn Arena Abertawe heddiw (Dydd Llun, 28 Mawrth).

The first of the University of Wales Trinity Saint David’s Graduation ceremonies for students who graduated during the coronavirus pandemic took place at the Swansea Arena today (Monday, 28th March).

Ar ôl gorfod gohirio oherwydd coronafeirws, mae seremonïau graddio wedi ailddechrau ar gyfer y rhai a gwblhaodd gyrsiau yn y Drindod Dewi Sant yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, gan roi cyfle i ddathlu eu llwyddiant, a’u hymrwymiad ac i alluogi cymuned y Brifysgol i gydnabod cyflawniadau eu myfyrwyr.

Wrth annerch y graddedigion yn Arena Abertawe, dywedodd Is-ganghellor Y Drindod Dewi Sant, yr Athro Medwin Hughes, DL:

“Mae’r seremoni Raddio yn nodi uchafbwynt gyrfa academaidd ein myfyrwyr. Mae’n ganlyniad o waith caled ac ymrwymiad, ond dylem hefyd gofio’r gefnogaeth a roddwyd gan deulu a ffrindiau.

Rydych chi i gyd yn graddio gyda'r sgiliau a'r priodoleddau sydd eu hangen arnoch i wneud gwahaniaeth yn eich gyrfa ddewisol. Hyderaf, wrth ichi edrych yn ôl ar eich cyfnod fel myfyriwr yn y Brifysgol, eich bod yn mynd â’r cyfeillgarwch a’r atgofion hapus o’ch amser yma gyda chi, ac y bydd eich profiadau yn y Drindod Dewi Sant yn eich gwasanaethu’n dda gydol eich oes.

“Rwy’n dymuno pob llwyddiant i chi ar gyfer eich dyfodol ac yn eich atgoffa, fel cyn-fyfyrwyr y Brifysgol hon, y byddwn yn ymdrechu i’ch cefnogi ac yn gobeithio y byddwch yn parhau i gadw mewn cysylltiad â ni.”

Dywedodd yr Athro Ian Walsh, Profost campws Abertawe: “Mae’n bleser mawr i mi fel Profost i groesawu ein myfyrwyr i’n seremonïau graddio ac i Ddinas wych Abertawe ac i’r Arena newydd odidog hon.

“Wrth i ni ymgasglu yma yn ein harddwisg academaidd a dinesig mae’n ein hatgoffa o’r cysylltiadau sydd gennych chi fel graddedigion prifysgol fodern, gyfoes â’r rhai sydd wedi cerdded y llwybr hwn o’ch blaen.

“Rydym yn ei wneud i'ch anrhydeddu chi ein myfyrwyr sy'n graddio ac fel teyrnged i'ch anwyliaid, eich teuluoedd a'ch ffrindiau, sydd wedi eich cefnogi ar eich taith. Ond mae hefyd yn tanlinellu’r parhad y mae prifysgol yn ei gynrychioli fel man dysgu a goleuedigaeth lle mae meddyliau’n cael eu hagor i bosibiliadau newydd a lle mae mynd ar drywydd gwybodaeth a doethineb yn cael eu coleddu.

“Mae’r tymor graddio hwn yn wahanol i unrhyw un arall yn hanes hir y Brifysgol hanesyddol hon. Mae bron i ddwy flynedd wedi mynd heibio ers y cyfnod clo cyntaf hwnnw. Mewn cyfnod o benwythnos yn unig, roedd yn rhaid i ni i gyd addasu i ffordd newydd o ddysgu; ffordd newydd o addysgu. Nid oedd yr aberthau a wnaethoch i gadw'ch gilydd yn ddiogel a'r ffordd y gwnaethoch chi gyd-dynnu yn ddim llai na rhyfeddol. Drwy eich gwaith caled a’ch ymrwymiad, dangosasoch wydnwch a phenderfyniad i lwyddo sydd wedi dod â chi at y pwynt hwn heddiw. Mae’r gwydnwch hwnnw, y cryfder mewnol hwnnw yn rhywbeth y byddwch chi’n ei gario gyda chi trwy gydol yr hyn rwy’n siŵr fydd yn yrfaoedd hir a llwyddiannus.”

The first of the University of Wales Trinity Saint David’s Graduation ceremonies for students who graduated during the coronavirus pandemic took place at the Swansea Arena today (Monday, 28th March).

Yn ei anerchiad i raddedigion, dywedodd llywydd Undeb Myfyrwyr y brifysgol yn Abertawe, Liam Powell:

“Mae wedi bod yn anrhydedd llwyr i fod yn Llywydd i chi eleni, ac fel eich llywydd gallaf ddweud pa mor falch ydw i ohonoch chi gyd. Rydych chi i gyd yn ysbrydoledig ac edrychaf ymlaen at glywed am eich llwyddiant yn y dyfodol. I deulu a ffrindiau sydd gyda ni heddiw ac i’r rhai na allant fod gyda ni, gadewch inni byth anghofio’r hyn a gyflawnodd y graddedigion hyn.

“Hoffwn ddiolch i staff y brifysgol sydd wedi bod gyda ni bob cam o’r ffordd - o academyddion i wasanaethau myfyrwyr, o gynghorwyr gyrfaoedd i staff y llyfrgell ac o’r uwch dîm rheoli i’r Swyddfa Academaidd - rydych wedi gwneud y gwaith gorau posib. Rydych chi wedi arwain, cefnogi ac ymladd drosom ni er mwyn sicrhau ein bod yn cyflawni ac rydym wedi cyflawni. Dylech fod mor falch ohonoch chi'ch hun, rwy'n gwybod o'm hamser byr ar leoliad pa mor anodd oedd addysgu yn ystod y pandemig ac fe wnaethoch chi hynny. Wnaethoch chi ddim rhoi'r ffidil yn y to, hyd yn oed yn wyneb y fath ansicrwydd roeddech chi yno bob amser. Felly o’m rhan i, y myfyrwyr sy’n eistedd yma heddiw a holl fyfyrwyr y Drindod Dewi Sant, Diolch yn fawr”.

Graddiodd Emily Eeles a Lottie Rowlands o'r rhaglen BA Celfyddyd Gain. Dywedodd Emily: “Rydym wedi aros dwy flynedd i raddio oherwydd COVID, ac mae hwn yn ddiwrnod anhygoel. Mae gweld ein ffrindiau a gallu dathlu gyda nhw a’u teuluoedd wedi bod yn hollol anhygoel ac mae dathlu yn arena newydd Abertawe hefyd wedi bod yn wych”.

Bydd diwrnod llawn arall o seremonïau dal i fyny yn Abertawe yfory (dydd Mawrth, Mawrth 29ain), a seremonïau pellach i fyfyrwyr campysau Caerfyrddin a Chaerdydd ddydd Llun, dydd Mawrth a dydd Mercher nesaf.

Gallwch wylio pob un o’r seremonïau’n fyw ar wefan y Brifysgol drwy fynd i https://www.uwtsd.ac.uk/live-video/

Eleni mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn dathlu 200 mlynedd o addysg uwch yng Nghymru. Mae’r dathliad daucanmlwyddiant yn coffau sefydlu Coleg Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan ar 12 Awst 1822 drwy osod y garreg sylfaen sy’n nodi dechrau addysg uwch yng Nghymru.

O’r hadau a heuwyd yn Llanbedr Pont Steffan dros ddwy ganrif yn ôl i ddatblygiad ei champysau, mae’r Drindod Dewi Sant wedi tyfu’n Brifysgol aml-gampws, sector deuol sy’n darparu rhaglenni galwedigaethol perthnasol mewn partneriaeth â chyflogwyr.

The first of the University of Wales Trinity Saint David’s Graduation ceremonies for students who graduated during the coronavirus pandemic took place at the Swansea Arena today (Monday, 28th March).

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076