Tîm Blynyddoedd Cynnar Y Drindod Dewi Sant yn dathlu graddio yng Nghaerdydd


25.11.2022

Mae’r tîm Blynyddoedd Cynnar o ddisgyblaeth Plentyndod, Ieuenctid ac Addysg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, wrth eu boddau i fod yng Nghaerdydd yn dathlu seremoni raddio’r graddedigion Dysgu Hyblyg Llwybr Carlam a astudiodd y graddau BA (Anrh) Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar: Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar.

The Early Years team from The University of Wales Trinity Saint David’s Childhood, Youth and Education, are delighted to be in Cardiff celebrating the graduation of the Fast Track Flexible learning graduates who studied the BA (Hons) Early Years Education and Care: Early Years Practitioner Status degrees.

Mae bod yng Nghaerdydd yn arbennig o bwerus gan fod llawer o’r myfyrwyr sy’n graddio’n rhan o grŵp cymunedol Blynyddoedd Cynnar y Drindod Dewi Sant yng Nghaerdydd lle y cyflwynir y radd yn y gymuned gan roi mynediad at ddysgu i fyfyrwyr yn rhywle sy’n gyfleus iddyn nhw.  Mae’r math hwn o ddarpariaeth gymunedol yn cyd-fynd ag agenda ehangu mynediad y Drindod Dewi Sant ac yn rhoi cyfle i ymarferwyr blynyddoedd cynnar ar draws de Cymru ddatblygu eu dysgu ar yr un pryd â gallu parhau i weithio yn y sector.  Mae’r myfyrwyr wedi astudio graddau’n lleol a bellach maent yn symud i yrfaoedd newydd a chyffrous am fod y ddarpariaeth mor agos at eu cartrefi. 

Mae Natalie Macdonald, Cyfarwyddwr Rhaglen, yn tynnu sylw at y canlynol:  

“Rydym ni bob amser mor falch i weld ein myfyrwyr yn graddio ac i ni gael y cyfle i ddathlu eu llwyddiant gyda nhw.  Mae ymrwymiad a chyflawniad y myfyrwyr yn wir yn ysbrydoli ac rydym yn credu ym mhŵer mynd ag addysg at fyfyrwyr yn y gymuned.  I’n tîm yn y Drindod Dewi Sant, nid datganiad moel mo ‘trawsnewid addysg, trawsnewid bywydau’ – gwelwn hynny bob dydd drwy ein myfyrwyr a’n graddedigion anhygoel.”

Clywn gan dair myfyrwraig a gafodd fudd o radd gymunedol y Blynyddoedd Cynnar yng Nghaerdydd:  

Liz Bergelin. Meddai:

“Byddaf yn ddiolchgar i dîm y Blynyddoedd Cynnar yn y Drindod Dewi Sant am byth.  Yn gyntaf am greu’r cwrs hwn a’i roi ar gael i bobl fel fi sy’n gweithio’n amser llawn yn y sector Blynyddoedd Cynnar ac yn ei chael hi’n anodd symud ymhellach oherwydd ymrwymiadau o ran gwaith, amser ac arian.  Ac yn ail am eu bod wedi gwneud iddo fod mor hygyrch i fyfyrwyr nad oeddynt yn byw yng  Nghaerfyrddin neu Abertawe.  Darparodd y tîm gyfuniad ffantastig o ddysgu ar-lein ac wyneb yn wyneb mewn amgylchedd croesawgar a chyfeillgar.  

“Drwy fynd i ddarlithoedd am un noson yr wythnos am 2 flynedd yn unig roedd hi’n hawdd ei ffitio o fewn f’amserlen brysur. Ers graddio o’r Drindod Dewi Sant gyda fy ngradd mewn Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar, rwyf bellach ar fy ffordd i fod yn athrawes ysgol gynradd drwy astudio am TAR.  Ni fyddai hyn wedi bod yn bosibl i mi heb strwythur cefnogol a hygyrch y cwrs a’r tîm Blynyddoedd Cynnar gwych.  Diolch yn fawr iawn.”

Ychwanega Rhian Pittard, myfyriwr arall a gafodd fudd o’r radd gymunedol:

“Roedd astudio am fy ngradd yn un o benderfyniadau gorau fy mywyd, ac ni allwn fod wedi cwblhau’r cwrs pe nad oedd yn cael ei gynnal gyda’r hwyr, oherwydd ymrwymiadau gwaith a theulu. Ers cwblhau’r cwrs ym mis Gorffennaf, rwyf wedi mynd yn ôl i’r brifysgol i astudio am TAR Cynradd, ac ni fyddwn wedi cael y cyfle i wneud hyn heb gwblhau’r radd hon.”   

Dywed y fyfyrwraig Mahbuba Chowdhury:

"Rwy'n falch fy mod i wedi gorffen fy ngradd o'r diwedd, sy'n gwneud imi deimlo'n falch ohonof fy hun. Roeddwn i'n gwybod na fyddai'n hawdd, ond roedd sicrhau, cymorth a chefnogaeth gyson gan ein darlithwyr yn ei gwneud hi'n hawdd i mi. Roedd gan y darlithydd agwedd gynorthwyol, a wnaeth i mi deimlo'n fwy cyfforddus ac yn ei gwneud hi'n hawdd esbonio fy anawsterau ynglŷn â'm hastudiaethau. Bob tro roeddwn i'n ei chael hi'n anodd ac angen y gefnogaeth ychwanegol honno, roedd fy aseswyr bob amser ar gael ac yn hapus i'm cefnogi a chynnig ystod o opsiynau cymorth nad oeddwn yn ymwybodol ohonynt ac yn fy helpu i ddal i fyny â'm hastudiaethau. O'n i wastad yn teimlo fod pobl yn gwrando arnaf. Gan fy mod yn byw yng Nghaerdydd, roedd cael campws yng Nghaerdydd yn gyfleus i mi fynychu'r darlithoedd."

Mae mynd â’r dysgu at y myfyriwr wedi bod yn rhan o weledigaeth y ddisgyblaeth Plentyndod, Ieuenctid ac Addysg o’r cychwyn cyntaf gyda chyrsiau’n cael eu cyflwyno yn Sir Benfro, Aberystwyth, Abertawe a Chaerfyrddin yn y blynyddoedd diweddar.  

 Bellach mae’r Blynyddoedd Cynnar yn croesi’r ffin tu hwnt i Gymru ac o 2023 bydd myfyrwyr sy’n astudio ar gampws Birmingham y Drindod Dewi Sant yn gallu astudio’r radd BA (Anrh) Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar: Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar.  

Mae’r tîm wrth eu boddau i weld cynifer o fyfyrwyr yn graddio heddiw a bydd yn parhau i hyrwyddo mynediad at addysg uwch o fewn a thu hwnt i’r campws.   

 

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk