Tiwtor Tsieinëeg o Sefydliad Confucius y Brifysgol yn rhannu ei gwybodaeth am Gymru a’r Gymraeg gyda’i chydwladwyr gartref yn Tseina.


21.11.2022

Mae aelod o ddosbarth Uwch y cynllun Cymraeg Gwaith ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, sydd hefyd yn gweithio fel aelod o staff gyda Sefydliad Confucius y Brifysgol wedi bod yn brysur yn trosglwyddo’r hyn mae hi’n ei ddysgu i gannoedd o bobl eraill.

Mae aelod o ddosbarth Uwch y cynllun Cymraeg Gwaith ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, sydd hefyd yn gweithio fel aelod o staff gyda Sefydliad Confucius y Brifysgol wedi bod yn brysur yn trosglwyddo’r hyn mae hi’n ei ddysgu i gannoedd o bobl eraill.

Mae Yuqi Tang – neu Morwenna fel y’i gelwir – wedi bod yn dysgu Cymraeg ers 2019, ac yn awyddus iawn i rannu ei gwybodaeth am Gymru a’r iaith gyda’i chydwladwyr gartref yn Tseina.

Daw Morwenna yn wreiddiol o Shanghai. Yno fe gyfarfu â’i gŵr sy’n dod o Gaerdydd yn wreiddiol, a phenderfynodd y ddau symud i Gymru’n barhaol dair blynedd yn ôl. Pan ymgartrefodd Morwenna yng Nghymru, roedd hi’n ymwybodol o fodolaeth yr iaith Gymraeg, ac ar ôl clywed y Gymraeg yn cael ei siarad yn gyhoeddus, penderfynodd fynd ati i’w ddysgu.

Dywedodd Morwenna: “Symudais i Gymru gyda fy ngŵr dair blynedd yn ôl. Ar ddechrau’r cyfnod clo, dechreuais i ddysgu Cymraeg gyda hen-fodryb fy ngŵr a Dysgu Cymraeg Gwent. Wrth sylweddoli bod prinder deunydd Cymraeg ar Bilili, fersiwn Tsieiniaidd o YouTube, penderfynais fynd ati i lenwi’r bwlch trwy addysgu ychydig o Gymraeg a rhannu diwylliant Cymru gyda fy nilynwyr.”

Yn ogystal ag addysgu’r iaith Gymraeg ar ei sianel, mae Morwenna wedi cyflwyno ystod eang o bynciau diwylliannol i’w chynulleidfa megis hanes Hedd Wyn, Y Fari Lwyd, Patagonia, Llwybr arfordir Cymru, a’r Mabinogi. Ar hyn o bryd, mae bron 500 o bobl yn dilyn ei sianel, a’r fideos wedi eu gwylio filoedd o weithiau.

Mae Morwenna yn frwdfrydig iawn am ddysgu ac addysgu’r Gymraeg ers iddi ymuno ag Athrofa Confucius y Brifysgol ym mis Medi 2021 fel tiwtor Tsieinëeg,  gan arwain y gad wrth ddysgu Tseinëeg i bobl Cymru yn ogystal â dysgu Cymraeg i bobl Tseina. Bu’n brysur yn ddiweddar yn datblygu a darparu dau gwrs arloesol -  y cyntaf yw cwrs Tsieineeg cyfrwng Cymraeg ar gyfer oedolion,  a’r ail yw cwrs hyfforddi ac adnoddau ar gyfer athrawon Cyfnod Allweddol 2 a 3 sy’n defnyddio methodoleg amlieithog i alluogi myfyrwyr i adnabod tebygrwydd rhwng Cymraeg, Saesneg a Tsieinëeg.

Gwers gan Morwenna

Mae rhai o staff y Brifysgol wedi bod yn ddigon ffodus i dderbyn sesiynau Tseinëeg gan Morwenna, wrth iddi ddysgu cyrsiau byr trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Meddai ei thiwtor Cymraeg, Catrin Evans-Thomas o’r Ganolfan Gwasanaethau Cymraeg: “Mae angerdd Morwenna dros y Gymraeg yn amlwg yn ein sesiynau arlein. Er mai dim ond ers rhai blynyddoedd mae hi wedi bod yn dysgu’r Gymraeg, mae ei chynnydd wedi bod yn aruthrol, a braf iawn gweld cymaint o bobl eraill yn cael budd o’i sgiliau ieithyddol yn ogystal. Mae’n wych ei bod wedi gallu defnyddio’i Chymraeg i sbarduno eraill yn y gweithle a thu hwnt, ac mae’n bleser ei chael yn aelod o dosbarth Uwch y Brifysgol. Mwynheuais ei chael fel tiwtor Tseinëeg wrth iddi ddysgu ei hiaith i minnau, fel rwyf i wedi bod yn dysgu Cymraeg iddi hi. ”

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk