Y Drindod Dewi Sant i gyd-gynnal Cynhadledd STC Ffederasiwn Ewropeaidd Gwybodeg Meddygol 2022


20.07.2022

Bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Y Drindod) yn cyd-gynnal Cynhadledd Pwnc Arbennig 2022 (STC) Ffederasiwn Ewropeaidd Gwybodeg Meddygol (EFMI) ar 7 ac 8 Medi.

The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) will co-host the European Federation of Medical Informatics (EFMI) Special Topic Conference (STC) Conference 2022 on September 7&8.

EFMI yw’r prif sefydliad mewn gwybodeg meddygol yn Ewrop ac mae’n cynrychioli 32 o wledydd. Yn sefydliad di-elw, mae’n ymwneud â theori ac arfer Gwyddor Gwybodaeth a Thechnoleg o fewn Iechyd a Gwyddor Iechyd mewn cyd-destun Ewropeaidd.

 Bydd Cynhadledd Pwnc Arbennig EFMI 2022 yn cael ei gynnal gan y BCS, sy’n gymdeithas aelod cenedlaethol o EFMI, mewn cydweithrediad â’r Drindod Dewi Sant ac Athrofa Cymru ar gyfer Gwybodaeth Ddigidol (WIDI).

Mae iechyd a gofal digidol yn dod yn norm ledled y byd, ond mae yna angen mawn i ymestyn y gweithlu proffesiynol medrus i ddarparu gwasanaethau gofal a alluogir gan dechnoleg. Mae thema’r gynhadledd yn amlygu pwysigrwydd hanfodol addysg gwybodeg ar gyfer gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal.

Meddai’r Athro Wendy Dearing, Deon Athrofa Rheolaeth ac Iechyd Y Drindod Dewi Sant: “Mae’n bleser gennym allu cefnogi cynhadledd mor bwysig.

“Ein nod, trwy gydweithio â phartneriaid, yw cynhyrchu cenhedlaeth o drawsnewidwyr digidol, entrepreneuriaid, ac arweinwyr ar gyfer y sector gofal iechyd yng Nghymru. Ni fu erioed yn fwy pwysig i’r sector gofal iechyd harneisio technoleg arloesol i helpu datrys problemau byd go iawn.” 

Mae’r Gynhadledd yn cael ei chynnal ym maes pêl-droed Dinas Caerdydd ac fe fydd yn cynnwys anerchiad wedi’i gyflwyno gan y prif siaradwr, Dr Louise Schapper, Prif Swyddog Gweithredol yr Australasian Digital Health Institute, o’r enw: “Adeiladu capasiti gweithlu iechyd digidol yn genedlaethol a byd-eang”.

Mae Dr Louise Schaper yn eiriolwr brwdfrydig dros drawsnewid gofal iechyd, wedi’i alluogi gan dechnoleg ac mae hi wedi ymroddi ei gyrfa i adeiladu cymuned a chyfleoedd er mwyn datblygu’r sector.

Gyda thros 20 mlynedd o brofiad ym maes iechyd digidol, mae gan Louise wybodaeth ddofn am y maes a rhwydweithiau helaeth ar draws Awstralia ac yn rhyngwladol.

Ymhlith Pynciau’r gynhadledd mae:

Addysg mewn gwybodeg iechyd a gofal

Cydnabyddiaeth ac ardystio proffesiynol

Datblygiad proffesiynol parhaus

Datblygu cwricwlwm a deilliannau dysgu

Argymhellion rhyngwladol a chymhwysiad lleol

Sgiliau a medrau gwybodeg

Gwybodeg iechyd a gofal rhyngddisgyblaethol

Angen byd-eang mewn proffesiynoldeb gwybodeg

Dysgu o bell a chyfunol

Bydd y gynhadledd yn cynnwys papur llawn, gohebiaeth fer, a phosteri, ac mae’n dal i dderbyn cynigion ar gyfer paneli a gweithdai.

Ceir rhagor o fanylion yma: https://www.stc2022.org/

Nodyn i'r Golygydd

Dr Louise Schaper

Yn uwch aelod o gymuned iechyd digidol Awstralia, mae Dr Louise Schaper wedi treulio 10+ mlynedd yn arwain prif gorff iechyd digidol Awstralia, sef yr Australasian Institute of Digital Health, ac mae’n bartner sylfaenu Helathcare Ventures, Cronfa Cyfalaf menter iechyd digidol Awstralia.

Daw Louise â chlinigwyr, ymchwilwyr, arloeswyr, a sefydliadau o’r radd flaenaf at ei gilydd o’r sbectrwm biofeddygol, iechyd a thechnoleg sy’n ymrwymo i wella deilliannau iechyd a alluogir trwy ddefnyddiau arloesol o dechnoleg a gwybodaeth. Mae’n hwylusydd, yn arloeswr ac yn asiant dros newid sy’n archwilio a dylanwadu ar gydgyfeiriad pobl, systemau a thechnolegau yn nhrawsnewidiad a dyfodol iechyd a meddygaeth.

Yr Athro Wendy Dearing

Gyda chefndir nyrsio, mae’r Athro Wendy Dearing yn meddu ar MSc mewn Newid ac Arloesi, Cadair Athro Anrhydeddus gan Y Drindod Dewi Sant a chadair athro mewn Arfer Cymhwysol i gydnabod ei harbenigedd a gwybodaeth am eirioli proffesiynoldeb mewn technoleg a gwybodaeth.

Cyn ei rôl yn Y Drindod Dewi Sant, roedd yr Athro Dearing yn Bennaeth Gweithlu a Datblygu Cyfundrefnol yng Ngwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, yn goruchwylio’r strategaeth gweithlu; cynllunio gweithlu; recriwtio a chadw; cydnabyddiaeth proffesiynol a chofrestru; addysg a hyfforddiant; llwybrau gyrfa a DPP.

Yn Gyd-gyfarwyddwr WISI, mae hi wedi creu a gweithredu Prentisiaethau Gwybodeg Iechyd.

Yr Athro Dearing hefyd yw Cadeirydd Cymdeithas Cyfrifiadur Prydain (BCS)  Iechyd Cymru ac Is-Gadeirydd Proffesiynoldeb ac mae ganddi angerdd am ddatblygu’r “genhedlaeth nesaf” yn ogystal â datblygu proffesiynoldeb ar draws Gwybodeg Iechyd.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk