Y Drindod Dewi Sant yn ymrwymo i fframwaith effaith gymdeithasol


21.06.2022

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi ymrwymo i fframwaith newydd i fesur ei heffaith gymdeithasol.

UWTSD commits to social impact framework

Mae’r Drindod Dewi Sant wedi partneru â’r cyn Ysgrifennydd Addysg y Gwir Anrhydeddus Justine Greening i lunio adroddiad effaith a fydd yn mapio ei gweithgareddau yn erbyn fframwaith Purpose Goals.

Wedi'i lansio y llynedd gan Greening, mae Purpose Goals, a elwir yn Nodau Codi’r Gwastad yn y DU, yn darparu fframwaith i ganolbwyntio ymdrechion ar hyrwyddo cyfle cyfartal ar adegau allweddol mewn bywyd a goresgyn rhwystrau y daw pobl ar eu traws.

Mae'r 14 nod yn darparu meincnod cyffredinol i sefydliadau fesur eu heffaith yn eu herbyn a nodi lle y gellid gwneud mwy.

Mae’r Drindod Dewi Sant yn ymuno â nifer cynyddol o sefydliadau addysg uwch sydd wedi ymrwymo i fframawith Purpose Goals, yn eu plith Prifysgol Fetropolitan Caerdydd. Mae sefydliadau eraill hefyd, yn cynnwys BP, y Co-op a Pennon Group, yn defnyddio’r fframwaith, ynghyd ag Ymddiriedolaethau’r GIG ac awdurdodau lleol.

A hithau’n ymgyrchydd hirdymor ar symudedd cymdeithasol a chodi’r gwastad y tu mewn i’r Senedd a bellach y tu allan iddi, yn 2018 cyd-sefydlodd Justine Greening yr Adduned Symudedd Cymdeithasol i ddod â sefydliadau at ei gilydd i wella symudedd cymdeithasol. Fframwaith Purpose Goals yw'r darn mawr cyntaf o waith i gael ei lansio gan y mwyaf ymroddedig o’r sefydliadau hyn, y Purpose Coalition.  

Meddai Justine Greening: "Mae gan y sector addysg uwch rôl allweddol i'w chwarae mewn cymunedau drwy wella mynediad at gyfleoedd. Fel sefydliadau angori yn y mannau lle maent yn gweithredu, gall prifysgolion sicrhau bod mwy o bobl yn cael gwell mynediad at addysg uwch a chyfleoedd gyrfa, waeth beth fo'u cefndir.

"Mae ein nodau o ran y fframwaith Purpose Goals yn rhoi meincnod clir i brifysgolion a sefydliadau eraill i fesur a gwerthuso eu heffaith gymdeithasol a nodi meysydd lle gallant fynd ymhellach. Mae’n destun cyffro i mi i weithio gyda'r Athro Medwin Hughes a thîm y Drindod Dewi Sant a'u cefnogi i barhau i ledaenu cyfleoedd i'r rhai sydd eu hangen fwyaf.”

Meddai’r Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor y Drindod Dewi Sant: "Mae'r Brifysgol yn edrych ymlaen at weithio gyda'r Gwir Anrhydeddus Justine Greening ac i gysoni ein gweithgareddau yn erbyn y fframwaith Purpose Goals.

"Fel sefydliadau dinesig, a sefydlwyd i wasanaethu lles y cyhoedd, mae gan sector Prifysgolion y DU rôl hanfodol i'w chwarae yn agenda Codi’r Gwastad. Fel stiwardiaid ein cymunedau, rydym yn effeithio’n ddwfn ar lesiant y cymunedau a'r bobl a wasanaethwn.  

Mae gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant hanes amlwg o gefnogi adfywio economaidd a symudedd cymdeithasol drwy drosglwyddo gwybodaeth, arloesi ymchwil a datblygu'r gweithlu, yn ogystal â thrwy ddarparu llif parod o fyfyrwyr a graddedigion medrus. Nod y bartneriaeth hon yw sicrhau bod ein gweithgareddau'n cyd-fynd â fframwaith Purpose Goals er mwyn sicrhau'r effaith fwyaf posibl ar adeg dyngedfennol i'r economi a'r hinsawdd."