Ymchwil ar y cyd yn amlygu pwysigrwydd hyfforddiant ac addysg i gefnogi gweithwyr proffesiynol a theuluoedd o ran llythrennedd corfforol plant


05.07.2022

Mae ymchwil gan fyfyrwraig PhD, Dr Amanda John, sy’n graddio heddiw o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar gampws Caerfyrddin, wedi amlygu pwysigrwydd datblygu hyfforddiant a datblygiad proffesiynol cadarn ar gyfer athrawon y blynyddoedd cynnar, a phob oedolyn sy’n gweithio gyda phlant ifanc, fel y gallant gefnogi datblygiad corfforol y plant drwy weithgareddau ac amgylcheddau priodol.

Dr John’s research has been accepted for presentation at the CIAPSE Conference in Luxembourg later this year and complements the extensive body of research that the Wales Academy for Health and Physical Literacy has developed in early childhood physical development.

Mae’r gwaith hwn yn adeiladu ar dros 30 mlynedd o ymchwil a gynhaliwyd yn fyd-eang gan yr Athro Jackie Goodway o Brifysgol Talaith Ohio yn yr Unol Daleithiau ac mae’n pwysleisio’r angen am fwy o waith yn cefnogi datblygiad corfforol yn ystod plentyndod cynnar i hybu llwybrau iechyd cadarnhaol ar gyfer ein plant yng Nghymru.

Roedd yr Athro Goodway yn rhan o dîm goruchwylio Dr John ynghyd â Dr Nalda Wainwright a Dr Andy Williams. Roedd astudiaeth Dr John yn astudio effaith rhaglen SKIP Cymru ar sgiliau echddygol plant, hunanganfyddiadau o symud a gweithgarwch corfforol ac roedd yn brosiect a ariannwyd gan yr Undeb Ewropeaidd mewn partneriaeth â Chwaraeon Cymru.

Mae ymchwil Dr John wedi’i dderbyn ar gyfer cyflwyniad yng Nghynhadledd CIAPSE yn Lwcsembwrg yn ddiweddarach eleni ac mae’n ategu’r corff helaeth o ymchwil y mae Academi Iechyd a Llythrennedd Corfforol Cymru wedi’i ddatblygu ym maes datblygiad corfforol yn ystod plentyndod cynnar.

Mae gwaith SKIP Cymru wedi’i gydnabod am ei effaith fel argymhelliad yn adroddiad Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon Llywodraeth Cymru ar Weithgarwch Corfforol ymhlith Plant a Phobl Ifanc. Mae wedi’i gynnwys fel astudiaeth achos ar gyfer deunyddiau ategol Taith tuag at Gymru Iachach yn gysylltiedig â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ac fel astudiaeth achos effaith ar gyfer cyflwyniad y Drindod Dewi Sant i’r REF 2021.

Mae Dr John a’r tîm yn Academi Iechyd a Llythrennedd Corfforol Cymru yn parhau i roi’r ymchwil hwn ar waith gan ddatblygu rhaglenni hyfforddi i athrawon, ymarferwyr blynyddoedd cynnar, hyfforddwyr chwaraeon, gwirfoddolwyr a rhieni yn barhaus.

Dywedodd Dr Wainwright, arweinydd rhaglen yr MA a Chyfarwyddwr Academi Iechyd a Llythrennedd Corfforol Cymru yn y Drindod Dewi Sant: “Rwy mor falch o weld Amanda yn graddio gyda'i PhD, mae wedi gweithio'n eithriadol o galed drwy ei thaith ar ein rhaglen MA yn gyntaf ac yna wrth iddi fynd â’i hymchwil i lefel newydd ar gyfer ei doethuriaeth. Mae’r maes ymchwil hwn mor bwysig ac mae angen i ni nawr yn fwy nag erioed gefnogi gweithwyr proffesiynol a theuluoedd gyda llythrennedd corfforol plant.

“Rwy wrth fy modd fod yr Athro Goodway wedi gallu bod yn bresennol yma ar gyfer y graddio wrth i ni barhau i ddatblygu ein cydweithio ym maes ymchwil a chreu cyfleoedd i fyfyrwyr yn y Drindod Dewi Sant gefnogi iechyd a llythrennedd corfforol yng Nghymru.”

Professor Goodway was part of Dr John’s supervisory team along with Dr Nalda Wainwright and Dr Andy Williams.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk