Mae gan Abertawe Dalent Tecstilau


11.09.2023

Ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, (PCYDDS) rydym yn dathlu’r gwaith gwych sy’n digwydd mewn Adrannau Tecstilau ar draws De Cymru mewn arddangosfa gydweithredol.

Swansea’s Got Textiles Talent brings together teachers and specialists to share great practice, skills, and knowledge, showcasing the brilliant opportunities there are for careers in Textiles and the wider Surface Pattern field.

Mae Talent Tecstilau Abertawe yn dod ag athrawon ac arbenigwyr ynghyd i rannu arfer, sgiliau a gwybodaeth wych, gan arddangos y cyfleoedd gwych sydd ar gael ar gyfer gyrfaoedd ym maes Tecstilau a’r maes Patrwm Arwyneb ehangach.

Bydd y Digwyddiad yn cynnwys Arddangosfa wedi’i churadu o waith gwych myfyrwyr Ysgolion Uwchradd a Cholegau, ynghyd â chyfleoedd i fynd ar daith o amgylch yr adran, ymgysylltu â myfyrwyr presennol a chyn-fyfyrwyr, a bydd yn dod i ben gyda Seremoni Gwobrwyo a gynhelir gan y beirniad gwadd, Huw Rees o S4C a wedi'i ffilmio gan Tinopolis.

Dywedodd Cyfarwyddwr y Rhaglen, Georgia McKie: “Byddwn yn hyrwyddo pobl greadigol y dyfodol y tu hwnt i’w hystafelloedd dosbarth, ac yn rhoi cyfle unigryw i fyfyrwyr edrych ymlaen os ydynt yn dewis parhau i astudio Tecstilau a Phatrwm Arwyneb mewn AU.

“Rydym yn arddangos ac yn dathlu detholiad o waith myfyrwyr, gan roi cipolwg unigryw iddynt o'r hyn a allai fod o'u blaenau. Rydym yn arddangos cyfraniadau gan raddedigion Patrymau a Thecstilau Arwyneb, fel bod cyfranogwyr yn gallu gweld lle mae’r egni a’r priodoleddau a nodir yn ein categorïau gwobrau wedi eu harwain yn eu bywydau a’u gyrfaoedd.”

Bydd y Brifysgol yn croesawu disgyblion o Ysgolion Cyfun Treforys a’r Esgob Gore, Coleg Gwent, St Clare’s Porthcawl, Ysgol Gyfun Bryntawe, Dylan Thomas ac Ysgol Dyffryn Aman i Goleg Celf Abertawe PCYDDS yr wythnos hon.

Mae'r digwyddiad hefyd yn cyd-fynd yn agos ag arddangosfa deithiol fyd-eang Craft Hub UE sy'n cynnwys nifer o gyn-fyfyrwyr a'u gwaith.

Yn ogystal, mae’r arddangosfa’n dathlu Cwilt200 ac yn arddangos y darn olaf ar y campws am y tro cyntaf. Mae’r prosiect hwn yn benllanw cydweithrediad rhwng llawer o bartneriaid ysgolion a cholegau a’n myfyrwyr Patrymau Arwyneb a Thecstilau ein hunain.

Mae’r arddangosfa ar agor tan 28ain Medi ac rydym yn croesawu grwpiau ysgolion a cholegau, ac athrawon a thiwtoriaid i ymweld. Cysylltwch â'r tîm i drefnu taith o amgylch yr adran a'r posibilrwydd o gael gweithdy blasu.

Dywedodd Caroline Thraves, Cyfarwyddwr Academaidd Coleg Celf Abertawe: “Rydym yn falch iawn o groesawu Swansea’s Got Textile Talent ac nid yn unig yn rhannu talentau ein myfyrwyr presennol a chyn-fyfyrwyr ond hefyd yn gwahodd talent newydd i ymuno â ni o ysgolion a cholegau ledled Cymru.

“Cafodd y cwrs BA Patrwm Arwyneb a Thecstilau yng Ngholeg Celf Abertawe, PCYDDS ei gosod yn 3ydd yn y DU yn Nhabl Cynghrair y Guardian 2023 ar gyfer Ffasiwn a Thecstilau ac yn 1af yng Nghymru. Rydym yn arwain y sector ac rydym am allu rhannu’r wybodaeth a’r profiad hwn i helpu i hysbysu pobl ifanc ar eu taith greadigol”.

Mae’r cyn-fyfyrwyr o Goleg Celf Abertawe sy’n cynnal gweithdai ac yn arddangos fel rhan o brosiect Craft Hub EU ac arddangosfa deithiol fyd-eang yn cynnwys:

Naomi Seaward - cyn-fyfyriwr Mdes, mae hi wedi gwneud cyfraniad sylweddol i’r Llyfrgell Ddeunyddiol a’r Prosiect Hwb Crefft. Mae ei gwaith patrwm arwyneb a thecstilau amrywiol ac amlddisgyblaethol yn cael ei arddangos yng Nghanolfan Dylan Thomas.

Mae Angela Maddock yn gyn-fyfyriwr BA ac MA, ac yn gyn Uwch Ddarlithydd yng Ngholeg Celf Abertawe, yn Gymrawd Ymchwil Anrhydeddus y Coleg Celf yma ac yn cynnal gweithdy Atgyweirio a Chwiltio Canolfan Grefftau yn yr adran SP&T ar 15/9/23

Mae Sian Lester - cyn-fyfyriwr MA, yn cynnal gweithdy Hwb Crefftau Lliwiau Naturiol Gwyllt yn yr adran SP&T ar 15/9/23

Mae Harriet Popham - cyn-fyfyriwr BA, yn cynnal gweithdy Hwb Crefftau Argraffu a Phatrwm Lino yn yr adran SP&T ar 15/9/23

Safiyyah Altaf ac Isabel Porch - Mae Safi yn fyfyriwr Meistr Dylunio Patrymau Arwyneb a Thecstilau ar hyn o bryd, a graddiodd Isabel gyda BA (Anrh) Patrwm Arwyneb a Thecstilau yn yr haf - maent yn cynnal gweithdy Argraffu a Phatrwm yn y Cwadrant dros gyfnod yr Ŵyl.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau a’r Wasg a’r Cyfryngau / Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus / Corporate Communications and PR

Swyddfa’r Is-Ganghellor | Vice-Chancellor’s Office

E-bost | E-mail: Rebecca.davies@uwtsd.ac.uk