Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Ôl-raddedig  -  Ymwybyddiaeth Ofalgar a Llesiant ar gyfer Ymarferwyr Proffesiynol (Tystysgrif Ôl-raddedig)

Ymwybyddiaeth Ofalgar a Llesiant ar gyfer Ymarferwyr Proffesiynol (Tystysgrif Ôl-raddedig)Mae’r rhaglen hon yn cynnig y cam nesaf ar ôl cwblhau cwrs 8 wythnos, a chyfle i ddatblygu eich dysgu ym maes eich gweithgarwch proffesiynol, beth bynnag yw hynny.  Byddwch yn ystyried sut y gall ymagweddau seiliedig ar ymwybyddiaeth ofalgar at lesiant gyfoethogi ffyrdd personol, cyfundrefnol a chymunedol ehangach o fod yn yr 21ain Ganrif.  Er mai dysgu ar-lein ydyw, mae sesiynau galw heibio arfer wythnosol wedi’u llunio i greu ymdeimlad o gymuned ymhlith myfyrwyr, lle bynnag rydych chi.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu              Cais am Wybodaeth                        Gwnewch Gais Nawr         
E-bost Cyswllt: h.fish@uwtsd.ac.uk

£2,500

 • Cyflwynir y Dystysgrif drwy ddulliau dysgu cyfunol ac o bell, fel y gallwch fod yn rhan ohono ble bynnag yr ydych yn byw neu beth bynnag yw eich ymrwymiadau gwaith.
 • Nod sesiynau arfer galw heibio ar-lein wythnosol i feithrin ymdeimlad o gymuned a phrofiad a rennir.
 • Yn eich galluogi i gymryd eich diddordeb mewn ymwybyddiaeth ofalgar i’r lefel nesaf, gan ei gymhwyso i’ch maes gwaith neu ddiddordeb mewn ffordd sy’n gallu ychwanegu gwerth at eich gweithgareddau.
 • Mae’n darparu platfform i allu adfyfyrio’n ffurfiol ar eich profiad, gan ennill hunan-ymwybyddiaeth a mewnwelediad, a’r potensial i dyfu.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae’r rhaglen yn ffocysu ar feysydd allweddol o arfer personol, arfer seiliedig ar drugaredd a diwylliant a chymunedau.  

Mae’n dechrau gyda’r unigolyn, yng nghyd-destun eu gweithle, yn ymestyn i ystyried ymagwedd seiliedig ar drugaredd ac yna’n ehangu i gynnwys diwylliant a chymunedau, gyda chynaliadwyedd yn ffocws drwyddi draw.

Mae’n ymgysylltu â’r arfer da ac unplygrwydd sy’n sail i ymagweddau at ymwybyddiaeth ofalgar, yn ogystal â’r agenda gwleidyddol ehangach lle bo ymwybyddiaeth ofalgar yn ceisio dylanwadu ar bolisi.

Mae’r rhaglen yn cysylltu theori, arfer ac ystyriaeth o effaith proffesiynol i gyfoethogi llesiant personol ac yn y gweithle.

Pynciau Modylau

Byddwch yn astudio modiwlau fel:

HPMW7001 – Yr Ymarferydd Ystyriol (Ysgolion)

Mae’r modwl hwn yn rhoi i fyfyrwyr y sgiliau i fyfyrio’n feirniadol ar eu harfer eu hunain yng nghyd-destun y gweithle, gyda ffocws ar ysgolion a phobl ifanc, er mwyn hyrwyddo llesiant.

Bydd hyn yng nghyd-destun ehangach ymchwil a damcaniaethau creiddiol, ac yn adeiladu tuag at astudiaeth achos yn y maes gweithredu dan sylw.

Bydd damcaniaethau ar arfer adfyfyriol a methodoleg astudiaethau achos yn cael eu haddysgu, a’u cymhwyso i leoliad gweithle.


HPM7002 – Yr Ymarferydd Ystyriol

Mae’r modwl hwn yn rhoi i fyfyrwyr y sgiliau i fyfyrio’n feirniadol ar eu harfer eu hunain yng nghyd-destun y gweithle, er mwyn hyrwyddo llesiant.

Bydd hyn yng nghyd-destun ehangach ymchwil a damcaniaethau creiddiol, gyda ffocws ar arfer da mewn lleoliad gweithle.

Bydd damcaniaethau o arfer adfyfyriol a gwerthuso beirniadol yn cael eu harchwilio o fewn


Dim ond un o’r modylau, HPMW7001 a HPMW7002, y gellir ei wneud.  Gall y naill neu’r llall fod yn fodwl cyntaf y rhaglen.


HPMW7003 Arferion Trugarog a Gwaith

Bydd y modwl hwn yn galluogi myfyrwyr i archwilio i theori ac arfer tosturi a hunan-dosturi ystyrlon, a’r effaith ar fywyd proffesiynol.

Caiff heriau i arfer tosturiol yn y gweithle eu dadansoddi a’u hasesu’n feirniadol, gan ddefnyddio ystod o fodelau ac ymagweddau.

Ymgymerir ag arferion sy’n ffocysu ar y galon a myfyrdodau tosturi ystyrlon ac yna gwerthusir yr effaith.  Faint o le sydd i dosturi yn ein gweithleoedd?


HPMW7004 Ymwybyddiaeth ofalgar, Diwylliant a Chymunedau

Mae’r modwl hwn yn ystyried rôl ymwybyddiaeth ofalgar yng nghyd-destun newid cymdeithasol, gwleidyddol a chyfundrefnol ehangach.

Byddwn yn dadansoddi’n feirniadol yr ymchwil perthnasol, gan adnabod meysydd lle gallai bod angen rhagor o ymchwil seiliedig ar dystiolaeth yn y maes newydd hwn.

Caiff arfer ymwybyddiaeth ofalgar seiliedig ar natur ei archwilio

Plîs sylwch, mae modiwlau'n newid ychydig o flwyddyn i flwyddyn, oherwydd newidiadau staff, datblygu'r cwricwlwm ac argymhellion yn dilyn dilysu.


Asesiad

Nid oes dim arholiadau ar y rhaglen hon.  Llunnir asesiadau i alluogi myfyrwyr i arddangos eu dealltwriaeth academaidd yng nghyd-destun datblygiad personol a gweithgarwch proffesiynol.  Byddant yn cynnwys rhai o’r canlynol:

 • Astudiaeth Achos
 • Traethodau adfyfyriol
 • Aseiniad ysgrifenedig
 • Cyflwyniad

Dolenni Perthnasol

Gwybodaeth allweddol

Staff
 • Heather Fish
Meini Prawf Mynediad

Fel arfer, rhaid i ymgeiswyr feddu ar radd anrhydedd.  

Bydd cymwysterau galwedigaethau a phrofiad hefyd yn cael eu hystyried.

Yn ogystal, rhaid bod ymgeiswyr wedi cwblhau cwrs 8 wythnos o’r rhestr a ganlyn, (a all gael ei ddiweddaru):

 • Lleihau Straen yn seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar (MBSR)
 • Mindfulness-based Cognitive Therapy (MBCT)
 • Sylfaeni Dotb
 • Ymwybyddiaeth Ofalgar  Tawelwch Meddwl mewn Byd Gorwyllt
 • Ymwybyddiaeth Ofalgar ar gyfer Arweinwyr Addysg (MEL)
 • Y Presennol ar gyfer Oedolion

Bydd rhaid bod ymgeiswyr sy’n ymgymryd â Modwl HBMW7001, Yr Ymarferydd Ystyriol (Ysgolion) hefyd wedi cael hyfforddiant mewn un o’r canlynol, (a allai gael ei ddiweddaru):

 • Addysgu dotb (Prosiect Ymwybyddiaeth Ofalgar mewn Ysgolion)
 • Addysgu pawsb (Prosiect Ymwybyddiaeth Ofalgar mewn Ysgolion)
 • Y Presennol
 • Ymwybyddiaeth Ofalgar i Bobl Ifanc
Cyfleoedd Gyrfa

Bydd y rhaglen hon yn galluogi i ymarferwyr proffesiynol ddyfnhau eu gwybodaeth a’u sgiliau yn y maes hwn a’u cymhwyso i’r maes gwaith hwn.  Fel y cyfryw, gall gyfoethogi dilyniant gyrfaol ar adeg pan fo cynnydd yn y galw am arbenigedd mewn ymwybyddiaeth ofalgar a llesiant mewn llawer o feysydd.

Gall hyn gynnwys:

 • Addysg
 • Gwaith Ieuenctid
 • Y Sector Iechyd
 • Adnoddau Dynol
 • Cwnsela
 • Diwydiannau creadigol
Costau Ychwanegol

Bydd costau ychwanegol yn cynnwys prynu gwerslyfrau hanfodol a mynychu cynhadledd flynyddol.

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau.  I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Ysgoloriaethau a Bwrsarïau.

Llety

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth

Gwybodaeth Pellach

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Brifysgol neu’r cwrs hwn yn arbennig.