Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Sgiliau Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer y Gweithle (BA)

Sgiliau Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer y Gweithle (BA)

Daeth y Drindod Dewi Sant yn 1af yn y DU am foddhad myfyrwyr ag ansawdd yr addysgu mewn Astudiaethau Busnes - The Times a The Sunday Times Good University Guide 2019.

Datblygwyd y radd BA Sgiliau Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer y Gweithle mewn ymateb i alw gan fyfyrwyr am lwybr dilyniant priodol wedi iddynt gwblhau’n llwyddiannus y Dystysgrif Addysg Uwch Sgiliau ar gyfer y Gweithle.

Gan ddefnyddio’r un dulliau hyblyg o ran lleoliad y rhaglen a’i darparu, bydd y rhaglen hon yn hwyluso’r gallu i fyfyrwyr astudio theori ac arfer rheolaeth, mewn cyd-destun cadarn o brofiad yn y gweithle.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Gwnewch i Sut i Wneud Cais Israddedig am fwy o wybodaeth. 


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Cais am Wybodaeth Gwnewch Gais Nawr
E-bost Cyswllt: sfwp@uwtsd.ac.uk
Ffioedd Dysgu 2021/22:
Cartref: (Llawn-amser): £9,000 y flwyddyn
Tramor (Llawn-amser): £13,500 y flwyddyn

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Lluniwyd y radd BA Sgiliau Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer y Gweithle fel dilyniant o’r Dystysgrif Addysg Uwch Sgiliau ar gyfer y Gweithle Lefel 4 ac ar gyfer trosglwyddo credydau o raglenni eraill sy’n gysylltiedig â busnes.

Bydd cwblhau astudiaethau’r Dyst AU Sgiliau ar gyfer y Gweithle yn galluogi dysgwyr i symud yn syth i Lefel 5 y rhaglen radd hon sy’n dilyn patrwm tebyg i’r Dystysgrif o ran darpariaeth hyblyg, a chaiff ei chyflwyno gyda modylau ar wahân i’w hastudio un ar ôl y llall, gyda hyfforddiant wyneb yn wyneb mewn lleoliad cymunedol cyfleus.

Mae’r rhaglen hon yn ategu’r portffolio a gynigir ar hyn o bryd drwy’r Cyfadran Busnes a Rheolaeth a gall arwain at ddilyniant pellach i’r gyfres helaeth o raglenni ôl-raddedig a gynigir yn lleol a thrwy ddysgu o bell.

O ran y cynnwys pynciol, mae’r teitl “ar gyfer y gweithle” yn adlewyrchu addasu cyd-destun pob modwl i brofiadau personol y dysgwyr yn y gweithle.  Mae’r dull astudio hwn gyda thrafodaeth ac yn seiliedig ar brosiectau’n sicrhau yr archwilir modelau damcaniaethol generig yn gyson yng nghyd-destun y gweithle, gan sicrhau perthnasedd parhaus i anghenion cyflogwyr a symud gyrfa yn ei blaen.

Pynciau Modylau

Mae cynnwys cwricwlwm BA Sgiliau Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer y Gweithle wedi’i ddatblygu’n ofalus i ddarparu cyfres o fodylau 20 credyd gwahanol.  Mae pob modwl yn canolbwyntio ar agwedd generig allweddol ar arweinyddiaeth a rheolaeth y mae modd ei chymhwyso i gyd-destun profiadau penodol yn y gweithle.

Mae modd astudio’r modylau yn ôl unrhyw drefn o fewn y Lefel, ac eithrio EMPL5001/C Datblygu Meddwl Beirniadol yn y Gweithle ac EMPL6001/C Datblygu Sgiliau Arweinyddiaeth ar gyfer y Gweithle a fydd bob amser yn cychwyn pob lefel astudio newydd ac yn darparu cyflwyniad i’r cyd-destun.

Yn nhermau cyffredinol, mae’r astudio ar Lefel 5 yn canolbwyntio ar feysydd yn gysylltiedig â busnes a rheolaeth h.y.

 • Datblygu Meddwl Beirniadol yn y Gweithle
 • Datblygu Perthnasoedd a Chyflawniad yn y Gweithle
 • Deall ac Ymgysylltu â Phrofiad Cwsmeriaid
 • Rheoli Prosiectau yn y Sefydliad
 • Diwylliant y Gweithle ac Effeithlonrwydd Sefydliadol
 • Sgiliau Rheoli Gwybodaeth a Hysbysrwydd ar gyfer y Gweithle

Mae dilyniant i astudio ar Lefel 6 yn canolbwyntio ar feysydd yn gysylltiedig â sgiliau arweinyddiaeth o fewn cyd-destun rheoli h.y.

 • Datblygu Sgiliau Arweinyddiaeth ar gyfer y Gweithle
 • Datblygu Arloesi a Chreadigrwydd ar gyfer Mantais Fusnes
 • Arwain a Gweithredu Newid yn y Gweithle
 • Rheolaeth Strategol ar gyfer BBaChau
 • Sgiliau Coetsio a Mentora ar gyfer y Gweithle
 • Datblygu Sgiliau Deallusrwydd Emosiynol ar gyfer y Gweithle

Addysgir y rhaglen hon drwy gymysgedd o gyflwyniadau seminar, trafodaethau grŵp rhyngweithiol a gweithgareddau unigol a grŵp.  O ran cyswllt wyneb yn wyneb darperir yr addysgu ar ddechrau pob modwl, gyda chyfres o ymarferion i ddysgwyr a drefnir yn ofalus yn arwain ymlaen at bob tasg asesu.

Ymhob modwl mae’r dysgu, yr addysgu a’r dasg asesu’n adlewyrchu athroniaeth sylfaenol y rhaglen gyfan, gan ganolbwyntio ar y berthynas rhwng theori ac arfer, datblygu hunan-ymwybyddiaeth feirniadol a phontio’r bwlch rhwng “gwybod” a “gwneud”.

Asesiad

Mae’r asesu crynodol ar gyfer pob modwl ar ffurf aseiniad unigol y mae’i union natur yn amrywio yn ôl cynnwys a deilliannau dysgu’r modwl.  Bydd myfyrwyr yn ymgymryd â chyflwyniadau unigol a grŵp, ffug gyfweliadau, profion byr, ymchwil ac ymarferion datrys problemau a sefyllfaoedd chwarae rôl yn rhan o’r gweithgareddau gwaith cwrs a’r asesu ffurfiannol.

Er bod y dasg grynodol derfynol ar fformat eithaf traddodiadol aseiniad neu adroddiad ysgrifenedig, mae’r tasgau ffurfiannol yn galluogi myfyrwyr i archwilio gweithgareddau eraill sy’n sylfaenol i arfer da yn y gweithle.  Mae adfyfyrio beirniadol ar berfformiad personol yn rhan allweddol o bob modwl ac mae’n ganolog i bob agwedd ar y rhaglen.

Mae pob tasg asesu’n cael ei chysylltu â diddordeb neu brofiad y myfyriwr, felly yn achos myfyriwr sydd â diddordeb mewn ffitrwydd corfforol, gallai prosiect fod yn gysylltiedig â busnes a rheolaeth rhedeg Clwb Iechyd.

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. 

Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau. 

Campws Busnes Abertawe

Gwybodaeth allweddol

Staff
 • Glenn Behenna
 • Mark Bell-Davies
 • Iain Hastings
 • Bethlyn Lowden
 • Andrew Maund
 • Michaela Schriek
 • Brian Taylor
 • Paul Tinkler
 • Robert Wilson
Meini Prawf Mynediad

Bydd mwyafrif helaeth y myfyrwyr sy’n dilyn y rhaglen hon wedi symud ymlaen o flwyddyn astudio gychwynnol ar y Dystysgrif Addysg Uwch: Sgiliau ar gyfer y Gweithle.  At hynny mae tuedd i ddysgwyr o gefndiroedd gwahanol eraill gael eu denu at y rhaglen hon.  Cydnabyddir y gallai llawer o ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen hon fod yn dychwelyd i astudio ar ôl nifer o flynyddoedd yn y gweithle.

Mae’n ofynnol i ymgeiswyr aeddfed heb gymwysterau ffurfiol ddangos eu gallu i ddilyn y rhaglen a chael budd ohoni a bydd yn ofynnol iddynt ddilyn rheoliadau’r Brifysgol ar gyfer Cydnabod Dysgu Blaenorol.

Cyfleoedd Gyrfa

Diben y radd BA Sgiliau Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer y Gweithle yw creu rhaglen israddedig ddeniadol sy’n ymateb yn gyflawn i anghenion newidiol dysgwyr yn y gweithle, ac ar gyfer y rheini sy’n ceisio gwella’u rhagolygon o ran dychwelyd i’r gweithle.  

Mae’r rhaglen wedi’i llunio i sicrhau bod gan raddedigion y wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau sylfaenol priodol a fydd yn caniatáu iddynt fod yn effeithiol yn y farchnad fyd-eang sy’n newid yn barhaus.   Bydd y gallu i wneud effaith uniongyrchol a chyfraniad parhaus yn y gweithle’n agwedd bwysig.

Fel y cyfryw byddant yn fedrus mewn amgylchedd tîm, wedi caffael sgiliau a fydd yn eu galluogi i gyfathrebu’n effeithiol, yn gallu dynodi strategaethau priodol i ddatrys problemau sefydliadol, yn gallu cyfrannu at arfer adfyfyriol a bod â’r hyder a’r gallu i ddatblygu’n ddysgwyr gydol oes.   Mae’r priodoleddau hyn yn gyson â’r canllawiau a nodir yn y ddogfen ‘Cynllun Gweithredu Sgiliau a Chyflogaeth’ (2008) Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Costau Ychwanegol

Fel sefydliad ymdrechwn yn barhaus i gyfoethogi profiadau myfyrwyr ac o ganlyniad mae’n bosibl y daw costau ychwanegol i ran y myfyrwyr sy’n gysylltiedig â gweithgareddau a fydd yn ychwanegu gwerth at eu haddysg. Lle bo modd, cedwir y costau hyn mor isel â phosibl, gyda’r gweithgareddau ychwanegol yn ddewisol.

Cyrsiau Cysylltiedig
 • Tystysgrif Addysg Uwch Sgiliau ar gyfer y Gweithle
 • Meistr mewn Gweinyddu Busnes (MBA)
Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau.  I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau.

Llety

Gweler ein tudalennau tudalennau llety i gael rhagor o wybodaeth