Dr Matthew Cobb stands in front of a large equestrian statue of Tamerlane in Amir Timur Square, Tashkent.

Hafan YDDS  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Yr Athrofa Addysg a’r Dyniaethau  -  Staff - Yr Athrofa Addysg a’r Dyniaethau  -  Dr Matthew Cobb

Dr Matthew Cobb BA, MA, PhD

Darlithydd yn y Clasuron

Ffôn: +44 (0) 1570 424806
E-bost: m.cobb@uwtsd.ac.uk • Rheolwr Rhaglen ar gyfer y BA Hanes yr Hen Fyd, BA Hanes yr Hen Fyd ac Archaeoleg, a BA Gwareiddiadau’r Hen Fyd

Rwy’n ymchwilydd ac yn ddarlithydd sydd â diddordebau mewn cysylltiadau diwylliannol ac economaidd rhwng byd Groegaidd-Rufeinig ardal Môr y Canoldir a byd ehangach Cefnfor India. Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar ystod o themâu cysylltiedig, gan gynnwys cyfnewid traws-ddiwylliannol, diaspora, cysyniadau Groegaidd-Rufeinig o'r Dwyrain, a defnydd o nwyddau Cefnfor India yn y gymdeithas Rufeinig. Rwyf hefyd wedi cymryd rhan mewn trafodaethau ar fudd damcaniaethol cysyniadau sy’n gysylltiedig â globaleiddio a ‘glocaleiddio’ a’u cymhwyso i’r astudiaeth o’r hen fyd.

Enillais fy ngradd PhD o Brifysgol Abertawe ac ers hynny rwy wedi cyhoeddi llawer o lyfrau, penodau wedi’u golygu ac erthyglau. Mae fy ngweithiau nodedig yn cynnwys y monograff Rome and the Indian Ocean Trade: From Augustus to the Early Third Century CE (2018) a’r llyfrau a olygwyd: The Indian Ocean Trade in Antiquity: Political, Cultural and Economic Impacts (2019); a Globalization and Transculturality from Antiquity to the Pre-Modern World (2022).

Yn ychwanegol at oruchwylio ymchwil (MRes, MPhil a PhD), rwy wedi darlithio ar ystod eang o fodylau a addysgir ar gampws a thrwy ddysgu o bell ar lefel israddedig ac ôl-raddedig. Er mai hanesydd Rhufeinig ydwyf yn bennaf, rwy wedi addysgu ar amrywiaeth o themâu hanesyddol, llenyddol, archaeolegol a chymdeithasol yn canolbwyntio ar yr Hen Fyd. Mae’r modylau rwy wedi addysgu arnynt yn cynnwys y canlynol:

Modylau Israddedig (modylau a addysgir ar hyn o bryd, neu mewn blynyddoedd blaenorol):

 • O Bentref i Ymerodraeth (cwrs arolwg blwyddyn gyntaf ar hanes gwleidyddol a milwrol Rhufain, yn cynnwys y cyfnodau Gweriniaethol, Ymerodrol a’r Cyfnod Hynafol Diweddar.
 • Bywyd bob dydd yn Athen a Rhufain (modwl blwyddyn gyntaf – hanes cymdeithasol Rhufain ac Athen)
 • Llenyddiaeth a Diwylliant yn ystod Teyrnasiad Nero (modwl ail/trydedd flwyddyn – hanes llenyddol, diwylliannol a bywgraffiadol teyrnasiad Nero).
 • Bywyd ac Amserau Cesar a Cicero (modwl ail/trydedd flwyddyn – themâu hanesyddol, bywgraffiadol a diwylliannol yn gysylltiedig â’r Weriniaeth Hwyr).
 • Macedon a’r Macedoniaid (modwl ail/trydedd flwyddyn – yn canolbwyntio ar y byd Helenistaidd)
 • Prosiect y Clasuron (ail flwyddyn – prosiect astudio/rhag-draethawd hir annibynnol, ond gyda chefnogaeth)
 • Archaeoleg a Hanes Rhanbarthol – modwl taith maes (modwl ail/trydedd flwyddyn – trefnwyd a chynhaliwyd taith maes i Sisili – gwanwyn 2017; ac i Profens – gwanwyn 2019).
 • Dinas Rhufain (modwl trydedd flwyddyn – hanes, hanes celf a diwylliant materol hanesyddol a chymdeithasol).
 • Y Gorllewin a’r Dwyrain yn Cwrdd: Ar Ffiniau’r Oikoumene a Thu hwnt (modwl ail/trydedd flwyddyn – hanes cymdeithasol, crefyddol, gwleidyddol, milwrol ac economaidd a diwylliant materol – y rhyngweithio rhwng y byd Groegaidd-Rufeinig ac India, Canol Asia, Dwyrain Affrica, De Arabia a’r Dwyrain Pell).

Modylau ÔI-raddedig (modylau a addysgir ar hyn o bryd, neu mewn blynyddoedd blaenorol):

 • Iwl Cesar a’i Gyfnod (hanes Gweriniaethol hwyr gyda ffocws bywgraffiadol ar Cesar)
 • Ysgrifennu Hanes yn yr Hen Fyd: Rhwng Naratif a Dehongliad (Hanesyddiaeth Groegaidd a Rhufeinig)
 • Bywyd yn Anialwch Dwyreiniol yr Aifft (hanes gwleidyddol, crefyddol, cymdeithasol, milwrol ac economaidd a diwylliant materol)
 • Rhufain a Chefnfor India: Y Byd Clasurol mewn Cyd-destun Byd-eang (hanes gwleidyddol, crefyddol, cymdeithasol, milwrol ac economaidd a diwylliant materol)
 • Theori a Methodoleg ar gyfer Astudio’r Clasuron
 • Agweddau ar Grefydd a Chwlt Groegaidd a Rhufeinig

Modylau iaith:

 • Groeg Uwch (testunau’n cynnwys Histories gan Herodotus, Anabasis gan Xenophon, a detholiadau o areithiau o gorpws Lysias)
 • Groeg Canolradd (gramadeg uwch a chyfieithu testunau Groeg heb eu haddasu – e.e. True History gan Lysias a Lucian)

Mae fy ymchwil  yn archwilio’r rhyngweithio diwylliannol ac economaidd rhwng ardaloedd Môr y Canoldir ac India. Yn benodol, mae gen i ddiddordeb yng Nghefnfor India fel sianel ar gyfer masnach a chyfnewid rhwng y Gorllewin a’r Dwyrain, gan ganolbwyntio ar y cyfnod Awgwstaidd hyd at y drydedd ganrif AD.

Mae’r ymchwil hwn yn cwmpasu nifer o feysydd gan gynnwys materion economaidd yn gysylltiedig â chost, dull cynnal a gweithrediadau’r fasnach; materion diwylliannol a chymdeithasol yn ymwneud â hunaniaeth a statws y masnachwyr a chreu diaspora a chymunedau masnachwyr dros tro mewn tiroedd tramor; yn ogystal ag archwilio effaith gymdeithasol ac economaidd y fasnach hon ar yr elît yn Rhufain, yn enwedig y defnydd o nwyddau dwyreiniol.

Ymysg fy ngweithgareddau ymgysylltu â’r cyhoedd, bûm yn gyfrannwr gwadd i bennod o raglen Making History BBC Radio 4. Pennod ar Fwyd oedd hon a ddarlledwyd yn wreiddiol am 15:30 ddydd Mawrth 7 Ionawr, 2020. Yn 2017, ymddangosais fel cyfrannwr arbenigol ym mhennod 6 o ail dymor Finding Jesus: Fact, Faith, Forgery. Teitl y bennod yw ‘Doubting Thomas’. Darlledwyd hwn ar CNN yn America yng ngwanwyn 2017. Ymgynghorwyd â mi oherwydd fy ngwybodaeth am fasnach Cefnfor India yn y ganrif gyntaf OC.

Rwy wedi bod yn rhan o fentrau allgymorth a luniwyd i hwyluso mynediad i’r clasuron a hanes yr hen fyd yn y gymuned ehangach. Mae’r gweithgareddau hyn yn cynnwys cymryd rhan yn rhaglenni Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De-orllewin Cymru a luniwyd i ennyn diddordeb plant ysgol lleol mewn AU, yn ogystal â phrosiect ‘Lladin yn y Parc’ Prifysgol Abertawe / Cymdeithas Glasurol De-orllewin Cymru / Prosiect Iris.

Monograff

 • Cobb, M. A. 2018: Rome and the Indian Ocean Trade: From Augustus to the Early Third Century CE. Leiden: Brill. 
 • Autiero, S. ac M. A. Cobb (goln.), 2022: Globalization and Transculturality from Antiquity to the Pre-Modern World. London and New York: Routledge.
 • Cobb, M. A. (gol.), 2019: The Indian Ocean Trade in Antiquity: Political, Cultural and Economic Impacts. London and New York: Routledge. 

Llyfrau a olygwyd

 • Autiero, S. ac M. A. Cobb (goln.), 2022: Globalization and Transculturality from Antiquity to the Pre-Modern World. London and New York: Routledge.
 • Cobb, M. A. (gol.), 2019: The Indian Ocean Trade in Antiquity: Political, Cultural and Economic Impacts. London and New York: Routledge. 

Erthyglau cyfnodolion a phenodau mewn llyfrau a olygwyd

 • Cobb, M. A. 2022 ‘World-Systems Theory, Globalization or Glocalization? Analysing the Dynamics of the Ancient Indian Ocean Ivory Trade’,  Orient - OccidentSupplément 18: 169–97. 
 • Cobb, M. A. 2022: ‘Black Pepper Consumption and the Middling in Roman Society: Affordability, Availability and Status’, yn Pierre Schneider and Jean Trinquier (goln.), Le poivre, fragments d'histoire globale : Circulations et consommations, de l'Antiquité à l'époque modern, Paris: Hermann, tt. 71–92. 
 • Cobb, M. A. a Wilkinson, T: 2022. ‘The Roman state and Red Sea trade revenue’ yn Caroline Durand, Julie Marchand, Bérangère Redon and Pierre Schneider (goln.), Networked spaces: the spatiality of networks in the Red Sea and Western Indian Ocean, Archéologie(s) 8, MOM Éditions, Lyon, tt. 213–226. 
 • Cobb, M. A. 2022: ‘From Bronzization to “world system”: Globalization and Glocalization across the Globe (2000 BCE-1500 CE)’, yn V. Roudometof a U. Dessi (goln.), Handbook of Culture and Glocalization. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, tt 28–44. 
 • Cobb, M. A. 2022: ‘Mediterranean goods in an Indian context: the use of transcultural theory for the study of the ancient Indian Ocean world’, yn S. Autiero a M. A. Cobb (goln.), Globalization and Transculturality from Antiquity to the Pre-Modern World. London: Routledge, tt. 165–182. 
 • Autiero, S. a M. A. Cobb, 2022: ‘Introduction: utilizing globalization and transculturality for the study of the pre-modern world’, yn S. Autiero a M. A. Cobb (goln.), Globalization and Transculturality from Antiquity to the Pre-Modern World. London: Routledge, tt. 1–15. 
 • Cobb, M. A. 2021: ‘"Barbarians" and Blemmyes: Who Was in Control of the Red Sea Port of Berenike in the Late Antique Period?’, Journal of Late Antiquity14 (2): 267–293. 
 • Cobb, M. A. 2021: ‘Conceptualising the Far West: Early Chinese Notions of Da Qin and the Indian Ocean Trade’, yn Himanshu Prabha Ray (gol.), The Archaeology of Knowledge Traditions of the Indian Ocean World. London and New York: Routledge, tt. 56–78.
 • Cobb, M. A. 2020: ‘Palmyrene Merchants and the Red Sea Trade’, yn Michael Sommer (gol.), Inter duo Imperia: Palmyra between East and West. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, tt. 65–83. 
 • Cobb, M. A. 2019: ‘Peoples of the Eastern Desert of Egypt and their impact on the Red Sea trade (first to third centuries CE)’, Ancient West & East18: 85–112. 
 • Cobb, M. A. a Mitchell, F. 2019: ‘Eros at Junnar: Reconsidering a Piece of Graeco-Roman Art’, Greece & Rome 66 (2): 203–226. 
 • Cobb, M. A. 2019. ‘Introduction: The Indian Ocean in Antiquity and Global History’, yn Cobb, M. A. (gol.), 2019: The Indian Ocean Trade in Antiquity: Political, Cultural and Economic Impacts, tt. 1–14. 
 • Cobb, M. A. 2019: ‘From the Ptolemies to Augustus: Mediterranean integration into the Indian Ocean Trade’, yn Cobb, M. A. (gol.), The Indian Ocean Trade in Antiquity: Political, Cultural and Economic Impacts, tt. 17–51. 
 • Cobb, M. A. 2018: ‘Black Pepper Consumption in the Roman Empire’, Journal of the Economic and Social History of the Orient61 (4): 519–559. 
 • Cobb, M. A. 2016: ‘The Decline of Ptolemaic Elephant Hunting: An Analysis of the Contributory Factors’ Greece & Rome63 (2): 192–204. 
 • Cobb, M. A. 2015: ‘The Chronology of Roman Trade in the Indian Ocean from Augustus to Early Third Century AD’, Journal of the Economic and Social History of the Orient58 (3): 362–418. 
 • Cobb, M. A. 2015: ‘Balancing the Trade: Roman Cargo Shipments to India’, Oxford Journal of Archaeology34 (2): 185–203.
 • Cobb, M. A. 2014: ‘The Exchange of Goods from Italy to India during the Early Roman Empire: The Range of Travelling Times’, Ancient West & East13: 89–116. 
 • Cobb, M. A. 2013: ‘The Reception and Consumption of Eastern Goods in Roman Society’, Greece & Rome60 (1): 136–52. 

Erthyglau ar gyfer cynulleidfa boblogaidd/ehangach

 • Michel, R., A. Karenowska, G. Altshuler ac M. A. Cobb, 2020. ‘A Vexed Pharmacopeia: Musings on Two Thousand Years of Scholarship Regarding the Ancient Spice Trade’, Arion28 (1): 1-29.
 • Cobb, M. A. 2017: ‘India in the Early Greek Imagination’, ARGO: A Hellenic Review5 (1): 6-8. 

Adolygiadau Llyfrau

 • Cobb, adolygiad ar: F. De Romanis, The Indo-Roman Pepper Trade and the Muziris Papyrus, Oxford: Oxford University Press 2020 – Journal of Hellenic Studies– i ddod. 
 • Cobb, adolygiad ar: Mairs (R.) (gol.) The Graeco-Bactrian and Indo-Greek World – for The Classical Review, hydref 2021. – i ddod. 
 • Cobb, adolygiad ar: Hans Beck and Griet Vankeerberghen (goln.), Ruler and Ruled in Ancient Greece, Rome and China. Cambridge: Cambridge University Press – Journal of Roman Studies vol. 112, 2022, tt. 308-310. 
 • Cobb, adolygiad ar: J. M. Schlude, Rome, Parthia and the Politics of Peace: The Origins of War in the Ancient Near East, Routledge, 2020 – Ancient West & East vol. 21, 2022, tt. 471-473. 
 • Cobb, adolygiad ar: Richard Stoneman, The Greek Experience of India: From Alexander to the Indo-Greek, Princeton University Press, Princeton & Oxford, 2019 – Ancient West & East vol. 20, 2021, tt. 464-466. 
 • Cobb, adolygiad ar: P. Beaujard, The Worlds of The Indian Ocean: A Global History (volumes I and II), Cambridge: Cambridge University Press 2019 – Topoi. Orient - Occident vol. 23 (2), 2020, tt. 611-617. 
 • Cobb, adolygiad ar: Astrid Van Oyen a Martin Pitts (goln.),Materialising Roman Histories, Oxbow books, Oxford and Philadelphia 2017 – Ancient West & East vol. 19, 2020, tt. 484-486. 
 • Cobb, adolygiad ar: K. G. Evers, Worlds Apart Trading Together: The Organisation of Long-Distance Trade between Rome and India in Antiquity, Archaeopress Roman Archaeology 32, Archaeopress, Oxford 2017 – Ancient West & East vol. 18, 2019, tt. 381-383. 
 • Cobb, adolygiad ar: D. Robin a F. Goddio (goln.), Thonis-Heracleion in Context, Oxford Centre of Maritime Archaeology, 2015. The Mariner's Mirror (2016), tudalennau 469-472.