Llawlyfr Ansawdd Academaidd

Llawlyfr Ansawdd Academaidd 2019-20

Newidiadau Allweddol: Crynodeb o Newidiadau Allweddol i’r LlAA (DOD YN FUAN)

Mae’r penodau’n cyfeirio at nifer o ddogfennau polisi, canllaw arfer dda ac atodiadau – bydd y rhain yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt gael eu cwblhau.  Cysyllter â’r Swyddfa Academaidd (ansawdd@pcydds.ac.uk) os bydd gennych ymholiadau.


Penodau


Newidiadau i’r Llawlyfr Ansawdd Academaidd (fersiwn Cymraeg) 2019/20 ôl cyhoeddi ym mis Tachwedd 2019

Bydd y Swyddfa Academaidd yn diwygio fersiwn electronig y Llawlyfr Ansawdd Academaidd wrth fynd ymlaen er mwyn mynd i’r afael ag unrhyw ychwanegiadau, gwallau neu fylchau.

  • Ceir dolen at restr newidiadau isod, a bydd y dolenni at y penodau perthnasol yn cael eu dynodi’n rhai DIWYGIEDIG.
  • Yn ogystal, rhoddir gwybod i staff ar wahân ynghylch unrhyw newidiadau sylweddol sydd â goblygiadau posibl i reoliadau neu weithdrefnau.
  • Ystyrir mai’r fersiwn electronig fydd y ddogfen awdurdodol.
PennodAdranAdolygiadDyddiad
     
     
     
     
     
     
     
8      
9      
10      
11      
12      
13      

Dylid cysylltu â’r Swyddfa Academaidd (ansawdd@pcydds.ac.uk) os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y newidiadau uchod.