Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Gwasanaethau Proffesiynol  -  Swyddfa Academaidd  -  Llawlyfr Ansawdd Academaidd

Llawlyfr Ansawdd Academaidd 2019-20

Mae’r penodau’n cyfeirio at nifer o ddogfennau polisi, canllaw arfer dda ac atodiadau – bydd y rhain yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt gael eu cwblhau.  Cysyllter â’r Swyddfa Academaidd (ansawdd@pcydds.ac.uk) os bydd gennych ymholiadau.


Penodau

Tudalennau Cynnwys (yn cael eu diweddaru ar hyn o bryd)
Pennod 01 Cyd-destun Sefydliadol (Tud 1-2)
Pennod 02 Strwythur Pwyllgorau Academaidd (Tud 3-16)
Pennod 03 Strwythur Academaidd y Brifysgol (Tud 17-19)
Pennod 04 Dylunio, Cymeradwyo, Dilysu, Monitro ac Adolygu Rhaglenni (Tud 20-30)
Pennod 05 Cynrychiolaeth, Ymgysylltiad a Chymorth Myfyrwyr (Tud 31-37)

Pennod 06 Rheoliadau Dyfarniadau a Addysgir (Tud 38-71)

Pennod 07 Asesu: Rhaglenni a Addysgir (Tud 72-79)

Pennod 08 Rheoliadau Graddau Ymchwil (Tud 80-115)
Pennod 09 Fframwaith Gweithdrefnol ar gyfer Darpariaeth Gydweithredol (Tud 116-140)
Pennod 10 Dysgu Lleoliad a Dysgu yn y Gweithle (DOD YN FUAN)
Pennod 11 Gweithio gydag Eraill (DOD YN FUAN)
Pennod 12 Gwella Ansawdd (Tudalennau i’w cadarnhau)
Pennod 13 Achosion Myfyrwyr (DOD YN FUAN)


Newidiadau i’r Llawlyfr Ansawdd Academaidd (fersiwn Cymraeg) 2019/20 ôl cyhoeddi ym mis Tachwedd 2019

Bydd y Swyddfa Academaidd yn diwygio fersiwn electronig y Llawlyfr Ansawdd Academaidd wrth fynd ymlaen er mwyn mynd i’r afael ag unrhyw ychwanegiadau, gwallau neu fylchau.

  • Ceir dolen at restr newidiadau isod, a bydd y dolenni at y penodau perthnasol yn cael eu dynodi’n rhai DIWYGIEDIG.
  • Yn ogystal, rhoddir gwybod i staff ar wahân ynghylch unrhyw newidiadau sylweddol sydd â goblygiadau posibl i reoliadau neu weithdrefnau.
  • Ystyrir mai’r fersiwn electronig fydd y ddogfen awdurdodol.
PennodAdranAdolygiadDyddiad
  Cyhoeddi Rheoliadau Academaidd Wrth Gefn ar gyfer dyfarniadau Israddedig ac Ȏl-raddedig a Addysgir  23.03.2020 

Dylid cysylltu â’r Swyddfa Academaidd (ansawdd@pcydds.ac.uk) os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y newidiadau uchod.