Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Tystysgrif Addysg Uwch  -  Rheolaeth Twristiaeth, Teithio a Hamdden (TystAU)

Rheolaeth Twristiaeth, Teithio a Hamdden (TystAU)

Ymgeisio Drwy UCAS - Llawn Amser

Estynnwn groeso!

Mae’r rhaglen generig 1 flwyddyn unigryw hon yn cyfuno hyfforddiant galwedigaethol proffesiynol a dysgu academaidd. Caiff ei datblygu ar gyfer darpar fyfyrwyr a allai fod wedi treulio peth amser i ffwrdd o astudiaethau neu wedi cymryd egwyl yn eu gyrfa ac yn teimlo bod angen iddynt ddatblygu eu hyder a’u sgiliau er mwyn dychwelyd i addysg. Caiff hefyd ei chynllunio ar gyfer y rheiny sy’n teimlo nad ydynt yn gallu ymrwymo i radd 3 blynedd neu raglen diploma 2 flynedd gyda’r cyfle i ymgymryd â rhaglen fer yn y Brifysgol.

Ar ôl cwblhau’r dystysgrif yn llwyddiannus, gall myfyrwyr symud yn uniongyrchol i lefel 5 y radd neu ddiploma naill ai mewn Rheolaeth Twristiaeth, Rheolaeth Teithio a Thwristiaeth Rhyngwladol, neu Reolaeth Cyrchfannau Hamdden ar gyfer astudio arbenigol. 

Hefyd, mae’r rhaglen ar agor i weithwyr proffesiynol twristiaeth a lletygarwch sydd eisoes yn gweithio yn y diwydiant ac yn dymuno cael cymhwyster uwch gan barhau i weithio’n rhan amser ac astudio’n rhan amser dros 2 flynedd. Yn debyg, mae’r rhaglen ar agor i sefydliadau twristiaeth a lletygarwch yn ystod misoedd tawelach y gaeaf i ddarparu cyfleoedd hyfforddiant ychwanegol ar gyfer eu gweithlu gan eu galluogi i barhau i weithio’n rhan amser neu gymryd amser o’r gwaith i astudio a gallu dychwelyd i’r gwaith yn llawn amser yn y diwydiant ar gyfer tymor twristiaeth prysur yr haf.

Ironman Logo

40 Credyd icon

Gallwch astudio 40 credyd o’r cwrs yma drwy gyfrwng y Gymraeg.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Rheolaeth Twristiaeth, Teithio a Hamdden (TystAU)
Cod UCAS: TTL6
Gwneud cais drwy UCAS

Bydd yr ymgeisydd yn cael ei ystyried ar sail eu profiad o’r diwydiant, rhinweddau personol, yn ogystal â’u cymwysterau academaidd. 

Dylai ymgeiswyr llawn amser sy'n dymuno dechrau ym mis Medi wneud cais drwy UCAS. Dylai ymgeiswyr rhan amser wneud cais drwy’r Brifysgol.


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Cais am Wybodaeth
E-bost Cyswllt: jacqui.jones@uwtsd.ac.uk
Enw'r cyswllt:: Jacqui Jones


£9,000
£13,500

Pam dewis y cwrs hwn 

Cwrs unigryw sy’n galluogi i fyfyrwyr ymgymryd â rhaglen Prifysgol fer i fagu hyder a datblygu eu sgiliau diwydiant proffesiynol.

  1. Y cyfle i gyfuno dysgu academaidd gyda chyflogaeth â thâl sy’n uniongyrchol gysylltiedig ag astudiaethau Twristiaeth a Lletygarwch y myfyriwr. Gall hyn apelio i fyfyrwyr sydd ag angen ennill arian wrth astudio, y rheiny sydd eisoes yn gweithio yn y diwydiant neu i sefydliadau sydd am roi i’w staff y cyfle i ddatblygu eu sgiliau a’u dysgu yn ystod misoedd y gaeaf pan fydd y busnes yn fwy tawel ond yn dal i allu ymrwymo’n llawn amser yn ystod y tymor twristiaeth.
  2. Yn wahanol i raddau Sylfaen, bydd y profiadau lleoliad yn swyddi â thâl, ac yn wahanol i Brentisiaethau, fe fyddant yn denu graddau cyflog y diwydiant yn ogystal â nawdd myfyriwr posibl.
  3. Cynigir i fyfyrwyr gyfleoedd dihafal i fynd ar deithiau maes a lleoliadau byd-eang gyda sefydliadau teithio a thwristiaeth rhyngwladol er mwyn iddynt gael profiad gweithredol a datblygu’r sgiliau proffesiynol yn rhan o raglen lleoliadau rhyngwladol neu fe allant dreulio tymor yr haf yn gweithio yn y diwydiant twristiaeth a lletygarwch lleol.
  4. Mae gan yr Ysgol Twristiaeth a Lletygarwch dros 25 mlynedd o brofiad o ddarparu rhaglenni proffesiynol o’r radd flaenaf mewn Hamdden a Thwristiaeth yn ffocysu ar hyrwyddo rhagoriaeth o ran gwasanaeth gwesteion a grymuso o’r cychwyn cyntaf.
  5. Mae’r tîm addysgu sydd â phrofiad o’r diwydiant yn darparu ymagwedd gyfeillgar a chefnogol at fywyd Prifysgol yn arbennig i’r rheiny sy’n dychwelyd i astudiaethau academaidd ar ôl gweithio neu gymryd seibiant gyrfa.
  6. Prifysgol 1af yng Nghymru am Dwristiaeth, Digwyddiadau a Lletygarwch (ACM 2019 a Thablau Cynghrair y Guardian 2019).

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae’r rhaglen hon yn ffocysu ar ddatblygu sgiliau academaidd myfyrwyr a’u hyder yn ogystal â’u sgiliau diwydiant ymarferol.  

Yn ystod eu hastudiaethau bydd myfyrwyr yn ffocysu ar ddatblygu sgiliau gwasanaeth gwesteion o’r radd flaenaf, gwerthfawrogiad o bwysigrwydd marchnata arbenigol a chyfryngau cymdeithasol, yn ogystal â sylfeini rheolaeth a’r cyfle i ystyried y prif faterion sy’n effeithio ar y diwydiant twristiaeth, teithio a hamdden.

Pynciau Modylau

Lle bo’n bosibl bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn prosiectau, digwyddiadau a phrofiadau addysgol yn y DU a gynlluniwyd i helpu i gefnogi eu dysgu academaidd a datblygu eu gwerthfawrogiad o’r diwydiant. Efallai y bydd ffioedd ychwanegol.

Hefyd, bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i gwrdd yn rhithwir gydag arweinwyr y diwydiant a graddedigion i drafod materion cyfoes yn ogystal â chymryd rhan mewn ymweliadau digidol neu fyw tu ôl i’r llen yn y diwydiant.

Trwy eu hastudiaethau a dysgu allgyrsiol bydd myfyrwyr yn gallu ymgymryd â chyfleoedd ychwanegol ar gyfer hyfforddiant a sgiliau  yn y diwydiant sy’n gysylltiedig â’u hastudiaethau. Gall hyn gynnwys tystysgrifau hyfforddiant ABTA ynghyd â Gwobr Lletygarwch a Digwyddiadau yn cynnwys Hyfforddiant am Winoedd a Gwirodydd a gall fod ffi ychwanegol am hyn.

Lefel 4 (Dyfarniad - Tystysgrif Addysg Uwch)

Ar lefel 4 bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i Reolaeth Twristiaeth, Teithio a Hamdden trwy ystod o fodylau rhagarweiniol a fydd yn rhoi iddynt ddamcaniaeth greiddiol a gwybodaeth sylfaenol i ddatblygu eu sgiliau gweithredol a’u dealltwriaeth academaidd.

Bydd y modylau’n cynnwys pynciau sy’n ymwneud â’r meysydd astudio allweddol a ganlyn:

Sgiliau Academaidd a Digidol, Marchnata, Sgiliau Digidol, Diwydiant Twristiaeth, Twristiaeth, Rheolaeth Digwyddiadau a Hamdden, Lletygarwch a Gwasanaeth Gwesteion, Sgiliau Academaidd, Gwirfoddoli a Datblygiad Proffesiynol.

Asesiad

Caiff y rhaglen ei hasesu trwy gymysgedd strwythuredig o asesiadau ymarferol, astudiaethau achos, adroddiadau rheoli, cyflwyniadau, traethodau, adolygiadau teithio, ymarferion hyfforddi, dadleuon ac archwiliadau.

Ble bynnag y bo modd, llunnir asesiadau i ddatblygu sgiliau proffesiynol gan gynnwys arweinyddiaeth, rheolaeth, gwasanaeth gwesteion a gwaith tîm wrth baratoi ar gyfer gyrfaoedd yn y diwydiant. Ni fydd DIM arholiadau ar y cwrs hwn.

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. 

Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau. 

Dolenni Perthnasol

#TwristiaetharDaith Malaysia a Singapore

Mynd i Leoedd gyda’n Gilydd gyda Qatar Airways, Maes Awyr Caerdydd a Phrifysgol Malaya Cymru.

Yn adran Twristiaeth Y Drindod Dewi Sant yn Abertawe, bydd y Byd yn Ddarlithfa. I ddysgu rhagor edrychwch ar y fideo blasu fer hon o Daith Addysgol Twristiaeth Ryngwladol sy’n dod â’r hyn y mae’r myfyriwr yn ei ddysgu yn fyw a byddant yn gweld y byd â llygaid hollol newydd.


Campws Busnes Abertawe


Pam dewis i astudio drwy Gyfrwng y Gymraeg?

Gwybodaeth allweddol

Staff
Meini Prawf Mynediad

36 o bwyntiau UCAS

Cyfleoedd Gyrfa

Mae’r rhaglen yn ffocysu ar ddatblygu cyfleoedd cyflogadwyedd a gyrfaol i fyfyrwyr yn y diwydiant Teithio, Twristiaeth a Hamdden yn y DU a thramor.

Gallai hyn gynnwys gweithio mewn gwestai, asiantau teithio, atyniadau, canolfannau hamdden neu i weithredwyr teithiau yn y DU neu dramor. Mae’r rhaglen yn galluogi i fyfyrwyr symud i swyddi goruchwylio neu ddatblygu eu sgiliau rheoli ac academaidd trwy astudio ymhellach ar lefel diploma neu radd.

Costau Ychwanegol

Bydd myfyrwyr yn cael cyfleoedd i gymryd rhan mewn teithiau astudio maes yn rheolaidd a allai gynnwys rhai costau teithio. Mae’n debygol y bydd taith preswyl ymsefydlu a fydd yn cynnwys ymweliadau â’r diwydiant ac nid yw’n debygol o gostio mwy na £50 a fydd yn cynnwys llety a bwyd.

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Mae bwrsarïau Uwchsgilio ar gael hyd at £200 tuag at gost hyfforddiant yn y diwydiant a allai gynnwys hyfforddiant am win a gwirodydd neu hyfforddiant achub bywydau er mwyn helpu myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau.

Lle bo myfyrwyr yn ymgymryd â lleoliadau tramor efallai bod nawdd ar gael i astudio neu weithio dramor trwy’r Rhaglen Darganfod Byd-eang (‘Global Discover Programme’).

Ewch i’n hadran Ysgoloriaethau a Bwrsarïau i ddysgu rhagor.