Yn unol â Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol (2015) mae Hwb Llesiant Awyr Agored Cynefin yn egin brosiect cydweithredol gyda ffocws ymchwil cymhwysol ar gyrion harddwch Afon Tywi yng Nghaerfyrddin, Cymru. Mae'n cydnabod y gall iechyd a llesiant pobl elwa o weithgareddau sy'n seiliedig ar natur ac maent yn rhan bwysig o'u taith llythrennedd corfforol gydol oes.

Mae Chaudhury a Banerjee (2021) sy'n ysgrifennu yn Frontiers in Public Health yn tynnu sylw at y ffaith fod technegau sy'n gysylltiedig ag ecotherapi gan gynnwys ymarfer gwyrdd a chadwraeth amgylcheddol, yn lleihau’n sylweddol bwysedd gwaed cyfranogwyr, yn gwella ffitrwydd ymarferol ac amseroedd adfer cyflymach ar ôl salwch a llawdriniaeth. Mae ymchwilwyr eraill wedi nodi manteision iechyd meddwl a llesiant cadarnhaol amgylcheddau gwyrdd ac awyr agored i gynnwys lleihau lefelau ynysu cymdeithasol, gwella hwyliau, cysylltu â natur a lle/hunaniaeth leol (Thomas et al, 2021).

 Mae hwb Llesiant Awyr Agored Cynefin yn brosiect cydweithredol gydag amrywiaeth o bartneriaid megis Coed Lleol,  bwrdd Iechyd Hywel Dda, Awdurdod Lleol Caerfyrddin, ysgolion lleol a grwpiau cymunedol. Mae'r prosiect yn cymhwyso ymchwil sy'n bodoli eisoes yn ymarferol ac mae'n gyfle i ddatblygu ymchwil newydd a all gefnogi iechyd a llesiant cymunedol.

I ddysgu rhagor am y gwaith hwn neu astudio'r MA Addysg Awyr Agored ac ymchwil ôl-raddedig, cysylltwch â Dr Andy Williams yn a.williams@pcydds.ac.uk.