Children running across a grassy field on a sunny day.

 Cyfarwyddyd Cinesthetig Llwyddiannus i Blant Cyn oed ysgol (hawlfraint SKIP-Cymru)

Yng Nghymru mae'r cwricwlwm sy'n seiliedig ar chwarae yn golygu bod plant yn cael llawer o gyfleoedd i symud wrth ddysgu. Fodd bynnag, nid dim ond drwy  chwarae y mae plant yn dysgu'n hudolus yr holl sgiliau y mae eu hangen arnynt.  Mae rhai sgiliau y mae angen eu haddysgu, a'r  sgiliau hyn hefyd  yw'r rhai sydd eu hangen i chwarae llawer o'r gemau a'r chwaraeon sy'n cefnogi ffordd o fyw iach egnïol.

Gwyddom ar sail ymchwil ers blynyddoedd lawer y byddant yn symud yn well os bydd  plant ifanc iawn yn symud llawer. Ond wrth iddyn nhw fynd ychydig yn hŷn, dechrau datblygu cydbwysedd a dechrau symud yn annibynnol mae angen eu haddysgu sut i symud yn dda. Os dysgwn blant i symud yn dda maent yn datblygu'r hyder a'r cymhelliant i osod y sylfeini ar gyfer bywyd o weithgarwch corfforol a gwell iechyd corfforol a meddyliol. Mae ein gwaith yma yn Y Drindod Dewi Sant yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau echddygol plant ac mae'n seiliedig ar dros 30 mlynedd o ymchwil yn y maes.

Mae  ein rhaglen datblygiad proffesiynol SKIP Cymru wedi ennill cydnabyddiaeth genedlaethol yn argymhelliad yn adroddiad Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon Llywodraeth Cymru ar Weithgarwch Corfforol Plant a Phobl Ifanc. Mae gwaith SKIP-Cymru hefyd wedi'i amlygu yn astudiaeth achos ar gyfer deunyddiau cymorth Taith tuag at Gymru Iachach ar gyfer Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Mae'r gwaith hwn wedi ennill cydnabyddiaeth ryngwladol gyda Dr Wainwright yn cyflwyno darlithoedd nodiadau allweddol yn y gynhadledd Llythrennedd Corfforol Rhyngwladol yn Toronto a Chynhadledd Newid y Gêm yn Sweden. Mae tystiolaeth ymchwil a gyhoeddwyd yn dangos y rhesymeg dros ddatblygu SKIP-Cymru a hefyd dystiolaeth o effaith y  gwaith hwn yng Nghymru

Mae SKIP-Cymru yn hyfforddi oedolion i ddadansoddi symudiadau plant ac wedyn sut i ddysgu'r sgiliau sylfaenol sydd  eu hangen ar  blant i fod yn symudwyr cymwys ac felly'n cael mynediad at ystod o  weithgarwch corfforol. Trwy gydnabod y cam datblygiadol y mae plentyn ynddo pan fydd  yn dysgu taflu a dal, gall ymarferwyr ddefnyddio'r offer a'r tasgau priodol i sicrhau bod plant  datblygu a datblygu eu sgiliau mewn ffordd hwyliog chwareus.


Cyrsiau Hyfforddi       Ymchwil      Gwybodaeth i Rieni


Gwrandewch ar Dr Wainwright yn siarad am ddatblygiad corfforol plentyndod cynnar a SKIP Cymru mewn ymateb i adroddiad y pwyllgor.

Rhan 1
Rhan 2

MA Addysg Gorfforol, Chwaraeon a Llythrennedd Corfforol