Basic logo with text: REF 2021 Research Excellence Framework.

Roedd gwaith Academi Iechyd a Llythrennedd Corfforol Cymru yn rhan o gyflwyniad REF2021 Y Drindod Dewi Sant. Cyflwynwyd ymchwil, cyhoeddiadau a rhaglen datblygiad proffesiynol SKIP Cymru yn astudiaeth achos effaith, gan dynnu sylw at effaith ymchwil gymhwysol yr Academi yn ymarferol.

Nododd ymchwil dan arweiniad Dr Nalda Wainwright fwlch yn natblygiad medrau echddygol disgyblion yn y Cyfnod Sylfaen yng Nghymru.

Er mwyn mynd i'r afael â hyn, datblygodd a gwerthusodd WAHPL raglen o ddatblygiad proffesiynol mewn ysgolion a lleoliadau cyn-ysgol. Mae Cyfarwyddyd Cinesthetig Llwyddiannus i Blant Cyn oed ysgol yng Nghymru (SKIP-Cymru) wedi hyfforddi dros 1,000  o athrawon, ymarferwyr blynyddoedd cynnar, hyfforddwyr a rhieni i allu gwella cymhwysedd corfforol plant yn eu gofal.

Mae'r rhaglen wedi ennill cydnabyddiaeth genedlaethol drwy argymhelliad yn adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar weithgarwch corfforol ac yn astudiaeth achos arfer gorau a gafodd ei chynnwys yn neunyddiau cymorth Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Yn 2019, yn dilyn cyhoeddi ymchwil yn  gwerthuso llwyddiant SKIP-Cymru, derbyniodd Llywodraeth Cymru fod angen addysgu Sgiliau Echddygol Sylfaenol yn ifanc, ac y dylid darparu’r rhain ar ei gyfer yng Nghwricwlwm Cenedlaethol newydd Cymru. Darllenwch raglen am SKIP Cymru a'n rhaglenni hyfforddi sy'n seiliedig ar dystiolaeth.