Heledd Roberts, BA Perfformio 2017

Heledd Roberts

“Trwy dderbyn hyfforddiant arbenigol gan unigolion profiadol iawn, fel Elen Bowman ac Eiry Thomas, yn ystod fy modylau actio, nid yn unig y dysgais i sut i fod yn well actor, ond fe wnaethon nhw hefyd fy ysbrydoli. Cefais fy nghyflwyno ganddyn nhw i dechnegau perfformio newydd – elfennau sydd wir wedi fy helpu i greu fy nghymeriad Anest yn Rownd a Rownd.

Dysgais i gymaint yn ystod fy amser ar y cwrs. Yn fy marn i, mae’r cwrs hwn yn berffaith ar gyfer unrhyw un sydd eisiau dysgu mwy am berfformio yn ogystal â’r diwydiant ei hun – mae’n hyblyg iawn ac yn gallu addasu i ofynion myfyrwyr. Roedd fy mhrofiad yn y brifysgol – ar y cwrs dwys ac unigryw hwn – yn amhrisiadwy a byddwn yn annog unrhyw un sy’n ystyried dyfodol yn y celfyddydau perfformio i edrych ar y cwrs BA Perfformio yn y Drindod Dewi Sant.”

Lloyd Macey, BA Perfformio 2017

Lloyd Macey

“Dwi’n falch iawn fy mod i wedi astudio’r cwrs BA Perfformio yn y Drindod Dewi Sant – rhoddodd y cyfle i mi dyfu a datblygu fel perfformiwr ac i ddod o hyd i’m llais fy hun. 

Dwi ddim yn meddwl y byddwn i byth wedi cynnig am yr X Factor pe na bawn i wedi gwneud y cwrs hwn. Roeddwn i wastad wedi canu ac wedi cael profiad o ganu o’r blaen ond rhoddodd y cwrs hyder i mi ac fe wnaeth ddysgu cymaint i mi amdanaf i fy hun.  Dysgodd fi sut i sianelu fy nerfau... i feddwl fy mod i’n gallu canu o flaen miliynau o bobl bob penwythnos.. ddwy flynedd yn ôl, fyddwn i byth wedi gallu gwneud hynny. Felly na, fyddwn i byth wedi gwneud yr X Factor oni bai am yr holl waith caled a’r ymdrech y mae’r darlithwyr yn ei roi i’r cwrs yma.

Cawsom ein hannog i archwilio pob agwedd ar berfformio cyn penderfynu beth yr oeddem am ganolbwyntio arno – cawsom ni gymaint o brofiadau gwahanol. Buom ni’n gweithio hefyd gydag amrywiaeth enfawr o berfformwyr a chyfarwyddwyr proffesiynol o fyd y theatr a’r teledu trwy gydol y cwrs – pobl sydd wedi gweld ein cynnydd a thystio i’n datblygiad.

Dwi i ddim yn meddwl y byddwn wedi cael y dewrder a’r hunan-gred i fynd am glyweliad ar gyfer yr X Factor oni bai am yr holl gyfleoedd a’r profiadau gwych a gefais yn ystod fy nghyfnod ar y cwrs.”

Celyn Cartwraight, BA Perfformio 2019

Celyn Cartwraight

“Mae’r ddwy flynedd yn Y Drindod Dewi Sant wedi bod yn blatfform anhygoel i fi i allu mireinio fy nghrefft, ac o ganlyniad, symud ymlaen gyda’m haddysg. Roedd y tiwtoriaid ar y cwrs yn anhygoel, a gyda rhai ohonynt dal yn y diwydiant, ac eraill yn actorion a chyfarwyddwyr gynt, roedd y cyfan yn hollol addas. Roedd gwneud cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg yn help aruthrol. Mae gennym ni fel Cymry Cymraeg fantais oherwydd bod gennym ni rwydweithiau arbennig megis S4C, Theatr Genedlaethol Cymru a dramâu Cymraeg safonol, felly roedd gweithio drwy’r iaith wir yn gam yn y cyfeiriad cywir.”

Erin Summerhayes, BA Theatr Gerddorool, 2019

Erin Summerhayes

“Mae BA MT yn Y Drindod Dewi Sant wedi bod yn bopeth y gobeithiais amdano a mwy. Mae proffesiynoldeb a chyfeillgarwch pawb yn rhagorol.

Rwyf wrth fy modd yn mwynhau'r hyfforddiant dwys yn y dair agwedd canu, actio a dawns a ddarparwyd ac ni allaf aros i barhau fy nhaith gyda nhw, gan fy nghael gam yn nes at gyflawni fy mreuddwyd. ”