humanities-870

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi ymrwymo i gynnal safonau moesegol uchel yn yr ymchwil a wneir gan ei staff a’i myfyrwyr, pa un a yw’r ymchwil yn derbyn cefnogaeth uniongyrchol gan y Brifysgol neu’n cael ei ariannu gan ffynonellau allanol.

Mae’r Brifysgol yn cydnabod ei rhwymedigaethau o dan y Concordat i Gefnogi Integredd Ymchwil i sicrhau bod ymchwil a wneir dan nawdd y Brifysgol yn cael ei gynnal i safonau priodol, ac yn cydymffurfio ag egwyddorion ac arferion moesegol a dderbynnir yn gyffredinol ym maes ymddygiad a llywodraethu.

Goruchwylir y rhwymedigaethau hyn gan Bwyllgor Moeseg Ymchwil y Brifysgol a cheir y manylion yn y Cod Ymarfer Moeseg ac Integredd Ymchwil 2022 (ar gael fel dogfen Word neu PDF.)

Cred y Brifysgol fod adolygu a chymeradwyo moeseg ymchwil yn bwysig am y rhesymau canlynol:

  • Gwella ansawdd ac integredd ymchwil;
  • Diogelu hawliau a llesiant cyfranogwyr a lleihau’r risg o anesmwythder, niwed a pherygl corfforol a meddyliol yn sgil gweithdrefnau ymchwil;
  • Diogelu llesiant ymchwilwyr a’u hawl i gynnal archwiliadau cyfreithlon;
  • Lleihau’r posibilrwydd o hawliadau am esgeulustod yn erbyn y Brifysgol, ei hymchwilwyr ac unrhyw unigolyn neu sefydliad sy’n cydweithredu â hi;
  • Sicrhau enw da’r Brifysgol am y gwaith ymchwil y mae’n ei gynnal ac yn ei noddi;
  • Sicrhau y cynhelir ymchwil yn unol â’r fframweithiau, y rhwymedigaethau a’r safonau moesegol, cyfreithiol a phroffesiynol priodol;
  • Cefnogi amgylchedd ymchwil sy’n seiliedig ar ddiwylliant o integredd ynghyd â llywodraethu da, arfer gorau a chymorth i ddatblygu ymchwilwyr;
  • Sicrhau bod prosesau tryloyw, cadarn a theg ar gyfer ymdrin â honiadau o gamymddwyn mewn ymchwil, pe baent yn codi;
  • Gweithio gyda sefydliadau eraill yn ôl y gofyn o bryd i’w gilydd i gryfhau integredd ymchwil ac adolygu cynnydd yn rheolaidd ac yn agored.

Mae’r gweithdrefnau a’r canllawiau a amlinellir yn y cod ymarfer hwn yn berthnasol i’r holl staff academaidd a gweinyddol, y rhai sy’n dal swyddi er anrhydedd yn y brifysgol a’r holl fyfyrwyr sy’n gwneud prosiectau ymchwil a gweithgareddau cysylltiedig yn rhan o gyrsiau israddedig, ôl-raddedig a chyrsiau byr a rhaglenni ymchwil y mae myfyrwyr wedi cofrestru arnynt yn y Brifysgol, a/neu’n cael eu goruchwylio gan staff yn y Brifysgol.

Yr eithriad fydd achosion lle mae’r Prif Ymchwilydd wedi’i gofrestru mewn man arall ar yr amod bod y prosiect ymchwil wedi’i gymeradwyo gan bwyllgor moeseg cyfatebol yn dilyn adolygiad moeseg ar lefel gyffelyb.

Ffurflen Adolygu Moeseg (PG2-E1)

I ymgymryd ag adolygiad moesegol o’ch cynnig ymchwil gweler y canllawiau yn y tudalennau hyn, Cod Ymarfer Moeseg ac Integredd Ymchwil y Brifysgol a chwblhewch Ffurflen Foeseg PG2-E1 y gellir ei lawrlwytho o’r Swyddfa Academaidd.

Datganiadau Blynyddol ar Uniondeb Ymchwil

Hyfforddiant Moeseg Ymchwil

Uniondeb Ymchwil 2.0 – cwrs newydd ar gael nawr!

Cwrs e-ddysgu manwl ar-lein sydd wedi’i gynllunio i roi’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen ar ymchwilwyr i ddylunio a chyflwyno gweithgareddau mewn ffordd foesegol gadarn a thrylwyr. Cyrchwch trwy Moodle.