Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Meysydd Pwnc  -  Cyrsiau Twristiaeth, Digwyddiadau a Lletygarwch  -  World Young Chef Young Waiter Wales 2022

World Young Chef Young Waiter Wales 2022

Official Young Chef Young Waiter photograph of ten young people standing in a line; five are in chef's whites, five wear the ties and black aprons of waiters.

Amdano World Young Chef Young Waiter Wales

Croeso i Gymru – welcome to Wales! 

Gwlad wedi’i siapio ar dair ochr gan gefnfor dihalog, lle mae’r mynyddoedd, y rhostiroedd, yr afonydd a’r porfeydd wedi’u britho gan dda byw ac yn llawn bywyd, nid oes rhyfedd bod Cymru yn gartref i gynnyrch o safon fyd-eang, yn ogystal â phobl a all goginio a’i baratoi’n fedrus.  

Rydym ninnau’n gwybod hyn, ond mae’n bryd bod gweddill y byd yn ei wybod hefyd.

Dyna pam eleni mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dod â’r gystadleuaeth World Young Chef Young Waiter i Gymru am y tro cyntaf, er mwyn croesawu’r gorau oll gall y wlad werdd hon gynnig.

Wedi’i sefydlu yn 1979, mae’r gystadleuaeth World Young Chef Young Waiter yn anelu at hyrwyddo gyrfaoedd yn y diwydiant croeso, ac mae’n agored i bob pen-cogydd a gweinydd proffesiynol sydd o dan 26 mlwydd oed ac sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru. 

Gwnaiff yr ymgeiswyr gwrdd â rhai o ffigurau lletygarwch blaenllaw Cymru ar ein panel o feirniaid arbenigol, gwella eu sgiliau allweddol a gwneud cysylltiadau â chystadleuwyr eraill mewn amgylchedd llawn hwyl a heriol sy’n rhoi boddhad. 

Caiff rowndiau terfynol 2022 Cymru eu cynnal yn Neuadd Brangwyn Abertawe ar Hydref 31ain a Thachwedd 1af, a gwnaiff enillwyr y gystadleuaeth hon gystadlu yn rowndiau terfynol y byd a gynhelir ym Monaco ar Dachwedd 15fed – 16eg.

Mae hanes hir Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant o Addysg Uwch yng Nghymru yn cynnwys Ysgol Twristiaeth a Lletygarwch sydd wedi hen ennill ei phlwyf ac wedi dod â gwell gyfleoedd i bobl Cymru.

Gan wneud cysylltiadau cryfion â busnesau a phartneriaid yn y diwydiant er mwyn creu rhwydweithiau sy’n gwella rhagolygon myfyrwyr a chymunedau, mae’r Brifysgol wrth ei bodd yn croesawu’r gystadleuaeth World Young Chef Young Waiter, gan ehangu’r rhwydwaith hwn i ymgorffori sector Lletygarwch ehangach Cymru.

Cofrestrwch heddiw er mwyn bod yn rhan o’r datblygiad cyffrous hwn ar sîn fwyd gynyddol Cymru.

Cymherwch Ran

An attractively arranged meal of grilled chilis, carrots and oranges next to a sprig of coriander.

  

A young man in chef's whites tends to multiple pans in a metal-and-brick modern commercial kitchen.

Llun gan: WYCYW @worldycyw

Salad and fruit delicately arranged  under a dash of creamy sauce.

Llun gan: @ellastaden

A young smartly-dressed female waiter arranging wine glasses on a table.

Llun gan: WYCYW @worldycyw


Pam cymryd rhan yn y gystadleuaeth World Young Chef Young Waiter?

Caiff ein hymgeiswyr 2022 gyfle i gwrdd â phroffesiynolwyr proffil uchel y diwydiant, dysgu sgiliau newydd a gwneud ffrindiau newydd mewn cystadleuaeth heb ei hail.  

Mae bod yn rhan o World Young Chef Young Waiter yn brofiad unwaith mewn oes. Mae’n gyfle i gystadleuwyr brofi eu hyfedredd a symud eu gyrfaoedd ymlaen, ac ar yr un pryd dysgu, magu perthnasau newydd a datblygu eu potensial. Ond yn bennaf, mae Young Chef Young Waiter yn hwyl ffantastig! 

Mae amcan World Young Chef Young Waiter yn un syml: datgelu’r dalent ifanc orau oll sydd yn ein diwydiant a helpu cyfarparu’r unigolion ifanc hyn â’r sgiliau perthnasol, y wybodaeth ddiweddaraf a’r rhwydwaith sydd ei angen arnynt i lwyddo ym myd lletygarwch. Wedi’i dyfeisio gan broffesiynolwyr mawr eu parch, mae gan y gystadleuaeth ymagwedd fodern a ffres sy’n canolbwyntio ar dasgau a meini prawf sy’n heriol, addysgol ac sy’n hwyl.

Mae’r gystadleuaeth World Young Chef Young Waiter yn arddangos pob agwedd ar letygarwch. Mae’n ysbrydoli, yn grymuso ac mae’n gynhwysol, ond yn fwyaf oll, rydym yn dathlu galluoedd ac amrywiaeth ein diwydiant aruthrol.  

Mae llawer o’r enillwyr blaenorol wedi mynd ymlaen a llwyddo’n fawr iawn ym myd lletygarwch, ac mae WYCYW yn falch i gefnogi sêr dyfodol ceginau a bwytai Prydain. Mae’r enillwyr a’r beirniaid blaenorol yn cynnwys rhai o enwau enwocaf y diwydiant — Mark Sargeant, Marcus Wareing, Simon King, John Torode, Annie a Germain Schwab, Jeremy King, Raymond Blanc OBE, Heston Blumenthal OBE,  Yr Iarll Bradford, Yr Arglwydd Forte, Angela Hartnett MBE, Simon Girling a Fred Sirieix. 


Ein Beirniaid

Cadeirydd y Beirniaid
Dr Jayne Griffith-Parry

Rheolwr y Rhaglenni BA Rheolaeth Gastronomeg Ryngwladol gydag anrhydedd a MBA Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol — Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

A black-and-white photo of Dr Jayne Griffith-Parry smiling.

Mae gan Jayne dros 30 mlynedd o brofiad fel uwch reolwr mewn sefydliadau mentrau preifat, corfforaethol, trydydd sector a rhai’r Llywodraeth, a’i rôl bresennol yw Rheolwr Rhaglen nifer o gyrsiau ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Yn meddu ar ysbryd entrepreneuraidd cryf, mae Jayne wedi gweithio’n llwyddiannus fel noddwr Pen-cogyddion a rheolwr bwytai. Mae’n parhau i gynnal gweithgareddau oddi ar y campws yn y diwydiant gwinoedd a siampaen, gan gynnwys ymgymryd â gwaith ymgynghorol, rheoli prosiectau a chynorthwyo gweithredwyr Bwydydd a Diodydd, yn ogystal â gweithio gyda chynhyrchwyr diddorol a bioamrywiol er mwyn cynnig profiadau blasu sydd wedi’u teilwra.

Fel Marchnadwraig Siartredig brofiadol, mae hi’n helpu cynhyrchwyr i gael eu cynhyrchion wedi’u   hysbysebu’n wych, ac mae ganddi gymwysterau mewn twristiaeth seiliedig ar winoedd sy’n ei helpu i gyflawni’r profiadau gorau, pe bai hynny mewn ogof neu winwydd-dy.

Fel cadeirydd y beirniaid a threfnydd Young Chef Young Waiter Wales ar ran y Brifysgol, mae Jayne yn chwarae rhan gyfryngol yn trefnu a chefnogi’r gystadleuaeth honno. Mae’n gwneud hyn ac yn gweithio â’i chydweithwyr yn y diwydiant ar yr un pryd er mwyn helpu pobl ifanc i ddatblygu a symud ymlaen yn eu gyrfaoedd a rhannu eu talentau gyda help gan arweinwyr y diwydiant.


Wearing chef's whites, hands in his pockets, Hywel stands in front of his Beach House restaurant.

Hywel Griffith
Beirniad y Pen-cogyddion

Prif Ben-cogydd — Beach House Oxwich

Cafodd Hywel Griffith, Pen-cogydd sydd wedi ennill llawer o ganmoliaeth, ac un sy’n frodorol o Gymru ac yn siarad Cymraeg yn rhugl, ei fagu ym Methesda yng Ngwynedd, gan fireinio ei grefft yng Ngholeg Menai, Bangor, cyn graddio i weithio yn y Lanesborough yn Llundain.

Ei rôl nesaf oedd fel Dirprwy Ben-cogydd gyda Simon Radley yn The Chester Grosvenor, cyn dychwelyd i Gymru fel Dirprwy Ben-cogydd yn Neuadd Ynyshir, ger Machynlleth. Yn ystod ei gyfnod yn Neuadd Ynyshir, enillodd y bwyty hwnnw dri Rhosglwm a seren Michelin.

Ei swydd gyntaf fel Prif Ben-cogydd oedd ym mwyty Paul Heathcote yn Longridge, lle enillodd ef dri Rhosglwm AA. Yn 2011, symudodd ef i fod yn Brif Ben-cogydd yn Freemasons, a leolir yn Wiswell, sef y bwyty cyntaf a’r unig fwyty-dafarn yn y DU i ennill sgôr o 7/10 yn The Good Food Guide.

Agorodd Hywel Beach House ym mis Mehefin 2016, ac ers hynny, mae wedi derbyn dim ond canmoliaeth, yn ennill nifer o wobrau gan gynnwys Bwyty Gorau Bae Abertawe 2017 a Bwyty Gorau’r Flwyddyn, Cymru, 2018, tri Rhosglwm AA a Seren Michelin.

Tom stands in front of a wall made of worn bricks; he's wearing his chef's whites and has his hands in his pockets.

Tom Simmons
Beirniad y Pen-cogyddion

Prif Ben-cogydd a Pherchennog Thomas

Wedi’i eni a’i fagu yng Nghymru, mae’r parch a’r brwdfrydedd sydd gan Tom at natur, cynnyrch a choginio wedi chwarae rhan fawr yn ei fywyd ers oedd yn ifanc, a’i atgofion cynharaf yw crwydro o gwmpas marchnadoedd ffermwyr yn Sir Benfro a chasglu cynnyrch gardd lysiau ei fam.

Gan ddechrau ar ei yrfa ym maes lletygarwch yn paratoi llysiau ar benwythnosau mewn tafarn lleol, gwnaeth Tom sylweddoli’n gyflym ei fod e’n hoffi’r diwydiant hwnnw’n fawr ac felly roedd am roi hwb ymlaen i’w hunan. Erbyn roedd Tom yn 18 mlwydd oed, roedd ef wedi symud i Lundain i weithio mewn bwyty a oedd wedi ennill seren Michelin, sef bwyty Gordon Ramsey yn Claridge’s.

Tom oedd y cystadleuydd ieuaf erioed i gyrraedd rowndiau gogynderfynol MasterChef: The Professionals yn 2011, cyn symud yn ôl i Sir Benfro er mwyn bod yn Brif Ben-cogydd yn Wolfscastle Country Hotel ac ennill dau Rosglwm AA.

Yn 2017, agorodd Tom fwyty eponymaidd yn Tower Bridge, Llundain, a’i redeg am nifer o flynyddoedd cyn symud yn ôl i Gymru yng ngwanwyn 2020 ac agor ei fenter bresennol, Thomas, gyda’i bartner Lois ym maestref ddeiliog Pontcanna.

Wedi’i ddylanwadu gan ddulliau coginio Prydeinig a Ffrengig, a’i ysbrydoli gan ei gariad a’i barch at gynhwysion a gynhyrchir gartref, mae Thomas yn ffynnu, ac mae Tom wedi agor dau bopty newydd, Ground, gerbron, gyda’r bwriad o agor dau arall yn y blynyddoedd a ddaw.

Mourad smiles brightly wearing an open-necked shirt and blazer.

Mourad Ben Tefka
Beirniad y Gweinyddion

Cyfarwyddwr Bwytai — Seren Collection

Yn dod o Cannes heulog, sydd ar y Côte D’Azur, cafodd Mourad ei flas cyntaf o letygarwch pan oedd e’n 12 mlwydd oed, yn helpu mewn bwyty arfordirol yr oedd ei deulu’n ei berchen, lle gwnaeth ef weithio fel pen-cogydd ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau’r ysgol am dros 10 mlynedd.

Wrth astudio am ei radd Meistr mewn Ieithoedd Tramor Cymhwysol ym Mhrifysgol Nice, byddai Mourad yn gweithio mewn rolau Blaen Tŷ i westai moeth Monaco yn ystod yr adegau pan fyddai digwyddiadau megis y ‘Formula 1 Grand Prix’ yn cael eu cynnal. Ei rôl amser llawn gyntaf oedd fel gweinydd iau, yn gweithio i’r grŵp gwestai mawreddog Société des Bains de Mer ym Monaco. Yna, symudodd i’r DU, gan dreulio nifer o flynyddoedd yn Le Manoir aux Quat’Saisons cyn ehangu ei brofiad mewn lleoliadau Prydeinig eiconig eraill, megis l’Ortolan a Hambleton Hall.

Dychwelodd i Le Manoir fel Rheolwr Bwyty, gan dreulio’r 18 mlynedd nesaf yn helpu Raymond Blanc i berffeithio ei weledigaeth ryfeddol ar gyfer y gwesty a’r bwyty, ac yn fwy diweddar yn rhinwedd ei swydd fel Cyfarwyddwr Bwyty. Yn ystod ei gyfnod yn Le Manoir, daeth Mourad yn Feistr o’r  Celfyddydau Coginiol yn 2013.

Ymunodd Mourad â’r Seren Collection fel Cyfarwyddwr Bwytai yn 2020, yn cyfnewid Swydd Rydychen am arfordir prydferth Sir Benfro. Mae Mourad yn benteulu balch, a phan nad yw’n gweithio, mae’n mwynhau garddio, cadw’n iach, coginio i’r teulu a fforio’r rhan brydferth hon o’r byd.

Huw Morgan looks towards the camera at an official event.

Huw Morgan
Beirniad y Gweinyddion

Darlithydd Arlwyo a Lletygarwch – Coleg Ceredigion

Gyda phrofiad eang fel pen-cogydd ac o wasanaeth bwyd oherwydd iddo arlwyo ar gyfer digwyddiadau ac mewn canolfannau preswyl, gwnaeth Huw weithio fel Prif Ben-cogydd a Chydlynydd Digwyddiadau i Urdd Gobaith Cymru, yn cynllunio, cyflawni a chynnal Eisteddfodau niferus, yn ogystal ag i Compass Catering ar gyfer prif ddigwyddiadau rasio’r DU.  

Mae Huw wedi bod yn ddarlithydd yng Ngholeg Ceredigion am yr 8 mlynedd diwethaf, lle mae ef wedi datblygu ethos seiliedig ar sgiliau ar gyfer ei Gyrsiau Lletygarwch ac Arlwyo, gyda chystadlaethau yn rhan annatod o’r cyflwyno. Dros y 6 blynedd diwethaf, mae ef wedi hyfforddi dysgwyr yn llwyddiannus i ennill pedair medal aur ar lefel genedlaethol yn Skills Competition Wales, ac i ennill lleoedd UK Squad er mwyn cynrychioli’r Deyrnas Unedig yn fyd-eang yn y World Skills Competition a gynhaliwyd yn Shanghai a Lyon, yn ôl eu trefn.

Mae Huw yn rhedeg y Coleg hyfforddi yng Ngholeg Ceredigion lle mae ciniawa o ansawdd uwch yn rhan annatod o’i Fwyty Hyfforddi, sy’n croesawu gwesteion ar dri diwrnod o’r wythnos, ac sy’n arbenigo mewn Gwasanaeth Arian, gwaith Gueridon, Flambé a Choctels.